Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja edellytykset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja edellytykset

Tässä asetuksessa määritellään yhteisön rakenteellisia tukitoimia koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja edellytykset kaudeksi 2000-2006. Tavoitteena on saavuttaa kalastusalan tavoitteet kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) puitteissa sekä ohjata ja edistää kalastuksen rakennepolitiikan uudelleenjärjestelyä.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 2792/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Yleistä

Kyseisellä asetuksella toteutetut mekanismit ja toimintasäännöt perustuvat yhteisön neljän rakennerahaston yleistä uudistusta koskeviin järjestelyihin. Kalatalouden ohjauksen rahoitusväline (KOR) kuuluu näihin rakennerahastoihin (neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999).

Kalastusta koskevilla rakennetoimilla pyritään ohjaamaan ja jatkamaan alan uudistusta. Toiminnan tulevaisuuden varmistamiseksi tämä prosessi onkin välttämätön ja kiireellinen, koska saatavilla olevien kalavarojen ja kalastuskapasiteetin välillä vallitsee edelleen epätasapaino. Näissä puitteissa minkäänlaista julkista tukea, jonka tuloksena pyyntiponnistus kasvaisi, ei myönnetä.

Kalastuslaivaston uudistaminen ja nykyaikaistaminen

Jäsenvaltioiden hallinnoimien julkisten tukien tulee noudattaa kalavarojen säilyttämistä koskevia sääntöjä. Tuilla voidaan tarvittaessa edistää kalastuksen rajoittamista ja/tai lopettamista.

Jäsenvaltiot voivat toteuttaa kaksi erilaista toimenpidettä, joihin voi saada julkista tukea alusten kalastustoiminnan pysyväksi lopettamiseksi. Nämä toimenpiteet, joihin sisältyy tiettyjä alusten ikään ja vetoisuuteen liittyviä ehtoja, ovat seuraavat:

 • alusten romuttaminen,
 • aluksen pysyvä käyttö muihin voittoa tavoittelemattomiin tarkoituksiin kuin kalastukseen.

Julkisia tukia voidaan myöntää kalastuslaivaston nykyaikaistamista tai valikoivampien kalastusmenetelmien käyttöönottoa varten. Laitteiden hankintaa ja nykyaikaistamista koskevat menot (valvontalaitteita ja akustisia karkotuslaitteita lukuun ottamatta) eivät ole tukikelpoisia viiteen vuoteen kyseisen aluksen rakentamiseen tarkoitetun tuen myöntämisestä. Vähintään viiden vuoden ikäisille aluksille on mahdollista saada tukia turvallisuuden, hygienian, työolojen ja tuotteiden laadun parantamiseen, kunhan alusten kalastuskapasiteetti ei lisäänny. Palkkioita ei voi yhdistää. Ne myös vähennetään nykyaikaistamistuesta tai tuesta, joka on myönnetty toiminnan väliaikaisesta lopettamisesta. Alusten satelliittivalvontajärjestelmää koskevia tukia ei voi yhdistää niihin tukiin, jotka on saatu kalastusalusten valvontaan, tarkastamiseen ja seurantaan liittyviin toimenpiteisiin. Lisäedellytykset määritellään elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2371/2002.

Pienimuotoinen rannikkokalastus

Pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavat alukset, joiden kokonaispituus on alle 12 metriä ja jotka eivät käytä tiettyjä vedettäviä pyydyksiä. Kun ottaa huomioon pienimuotoisen rannikkokalastuksen merkityksen ja sen työllisyyttä edistävän vaikutuksen, jäsenvaltiot voivat tietyin edellytyksin toteuttaa nykyaikaistamistukia täydentäviä toimenpiteitä.

Jos siis alusten omistajien ryhmä tai kalastajaperheet, jotka harrastavat pienimuotoista rannikkokalastusta, toteuttavat yhdessä kokonaisvaltaisen yhteishankkeen kalastustoiminnan rakenteen parantamiseksi, ryhmän osanottajille voidaan myöntää kiinteä palkkio (enintään 150 000 euroa).

Sosiaalis-taloudelliset toimenpiteet

Pyyntiponnistuksen vähentämisestä aiheutuvien negatiivisten vaikutusten korvaamiseksi kalastajat voivat hyötyä jäsenvaltioiden toteuttamista erilaisista sosiaalis-taloudellisista tukitoimista, joita ovat:

 • kalastajien kansallisten varhaiseläkejärjestelmien osarahoitus tietyin ikään liittyvin edellytyksin (ikä vähintään 55 vuotta tai enintään kymmenen vuotta alhaisempi kuin laillinen eläkeikä) ja edellytyksin, jotka koskevat toimimista aktiivisena kalastajana (vähintään kymmenen vuotta),
 • henkilökohtaiset kertaluonteiset korvaukset (enintään 10 000 euroa), joita myönnetään, kun kalastusalusten pysyvä poistaminen kalastuskäytöstä johtaa työpaikan menettämiseen (tuki on maksettava takaisin aikaan suhteutettuna, jos tuensaaja ryhtyy uudelleen harjoittamaan kalastajan ammattia ennen kuin on kulunut vuosi tuen maksamisesta),
 • kalastajille myönnettävät henkilökohtaiset kertaluonteiset korvaukset, joiden tarkoituksena on helpottaa heidän toimintansa uudelleen suuntaamista (enintään 50 000 euroa) tai monipuolistamista (enintään 200 000 euroa) muilla aloilla kuin merikalastuksessa, jolloin heille annetaan mahdollisuus jatkaa osa-aikaista kalastusta edellyttäen, että heidän pyyntiponnistuksensa pienenee,
 • henkilökohtaisten tukien myöntäminen alle 35-vuotiaille kalastajille, jotka voivat osoittaa, että he ovat työskennelleet kalastajina vähintään viisi vuotta tai että heillä on vastaava ammatillinen koulutus ja joista tulee ensimmäistä kertaa kalastusaluksen omistajia yksin tai yhdessä jonkun kanssa. Aluksen on oltava 10-20 vuotta vanha, ja sen kokonaispituuden on oltava 7-24 metriä. Omistuksen siirtoa ei voi tehdä saman perheen sisällä toiseen sukupolveen saakka. Palkkion enimmäismäärä saa olla enintään 10 prosenttia hankintakustannuksista tai enintään 50 000 euroa.

Jos neuvosto hyväksyy elvytyssuunnitelman tai jos komissio taikka yksi tai useampi jäsenvaltio toteuttaa kiireellisiä tai erityistoimenpiteitä, palkkioita voidaan korottaa 20 prosenttia.

Investointituki

Jäsenvaltiot voivat kannustaa tekemään investointeja seuraavilla aloilla:

 • vesiluonnonvarojen suojelemiseen ja kehittämiseen tarkoitetut työt istutuksia lukuun ottamatta
 • vesiviljely
 • kalastussatamien kalusto
 • kalataloustuotteiden jalostaminen ja kaupan pitäminen
 • sisävesikalastus.

Tuen saamiseksi hankkeiden on täytettävä seuraavat ehdot:

 • hankkeista on saatava kestävää taloudellista hyötyä
 • niiden on tarjottava takeet teknisestä ja taloudellisesta elinkelpoisuudesta
 • niillä vältetään aiheuttamasta tuotantokapasiteetin nousun kaltaisia haittavaikutuksia.

Muut toimenpiteet

Jäsenvaltiot voivat toteuttaa yhteisiä toimia, joilla kannustetaan kalatalous- ja vesiviljelytuotteiden uusien myyntikanavien edistämistä ja löytämistä (erityisesti laatua koskevien todistusten ja päällysmerkintöjen laatiminen, myynninedistämiskampanjat, markkinatutkimukset, messut ja näyttelyt, myyntineuvonta ja -tuki, jne.).

Etusijalle asetetaan toimet, joiden tarkoituksena on lisätä ylijäämälajien tai vajaahyödynnettyjen lajien menekkiä, ja toimet, joilla kehitetään tuotteiden laatupolitiikkaa tai joiden tarkoituksena on edistää ympäristöystävällisiä tuotantomenetelmiä, sekä virallisesti hyväksyttyjen järjestöjen toteuttamat toimet.

Jäsenvaltiot voivat myös kannustaa tuottajajärjestöiksi ryhmittyneiden alan toimijoiden sekä kalastajajärjestöjen ja -ryhmittymien toteuttamia toimia. Näiden erityyppisten toimien on oltava yhteisen edun mukaisia ja lyhytkestoisia. Ne liittyvät erityisesti pyyntiponnistuksen hallintaan, kalavarojen säilyttämistä koskevien teknisten toimenpiteiden käyttöön, valikoivien pyydysten ja menetelmien käytön edistämiseen, vesiviljelylaitteisiin, koulutukseen pääsyyn, hygieniaolosuhteiden ja sosiaalisten olosuhteiden parantamiseen, uusien kaupallisten suhteiden luomiseen jne.

Lisäksi tuottajajärjestöt voivat saada tukea kolmen vuoden ajan perustamisestaan lähtien tai erityistukea tuotteidensa laadun parantamiseen tähtäävien ohjelmien toteuttamista varten.

Jäsenvaltiot voivat luoda innovatiivisten toimenpiteiden ja teknisen avun kehittämiseen tarvittavia keinoja, kuten pilottihankkeita (erityisesti kokeelliset kalastushankkeet edellyttäen, että niiden tavoitteena on kalavarojen säilyttäminen), koulutusohjelmia, edistää taitotiedon siirtämistä jne.

Ne voivat myös myöntää kalastajille ja alusten omistajille korvauksia toiminnan tilapäisestä lopettamisesta seuraavista syistä:

 • olosuhteet ovat odottamattomat (asianmukaisten tieteellisten todisteiden perusteella)
 • kalastussopimusta ei uusita tai se keskeytetään
 • ehtymisvaarassa olevaa lajia varten otetaan käyttöön elvytys- tai hoitosuunnitelma (tieteellisten ja taloudellisten perustelujen pohjalta)
 • tiettyjen pyydysten ja pyyntimenetelmien käytölle asetetaan teknisiä rajoituksia.

Jos toksiinia tuottava tai meren biotoksiineja sisältävä plankton saastuttaa simpukat, jäsenvaltiot voivat myöntää rahallisia korvauksia simpukanviljelijöille, jos tilanne edellyttää sadonkorjuun keskeyttämistä pidemmäksi ajaksi kuin neljäksi peräkkäiseksi kuukaudeksi tai jos aiheutuvat menetykset ylittävät 35 prosenttia yrityksen vuosiliikevaihdosta.

KOR:stä myönnettävä rahoitusosuus voi olla enintään miljoona euroa tai neljä prosenttia kyseiselle jäsenvaltiolle myönnettävistä kokonaismäärärahoista, paitsi jos on kyse elvytys- tai hoitosuunnitelmasta, johon sisältyy alusten käytöstä poistamistoimenpiteitä.

Komiteamenettely

Asetuksen täytäntöön panemisessa komissiota avustaa kalatalous- ja vesiviljelyalan rakenteiden komitea ja laivaston hallintatoimissa kalastus- ja vesiviljelyalan hallintokomitea.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 2792/1999

3.1.2000

-

EYVL L 337, 30.12.1999

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1451/2001

28.6.2001

-

EYVL L 198, 21.7.2001

Asetus (EY) N:o 179/2002

28.1.2002

-

EYVL L 31, 1.2.2002

Asetus (EY) N:o 2369/2002

20.12.2002

-

EYVL L 358, 31.12.2002

Asetus (EY) N:o 1421/2004

26.8.2004

-

EUVL L 260, 6.8.2004

MUUT OLEELLISET SÄÄDÖKSET

Poikkeus

Neuvoston asetus (EY) N:o 639/2004, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004 yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnoinnista [EUVL L 102, 7.4.2004]. Tässä asetuksessa otetaan huomioon yhteisön syrjäisimpien alueiden erityinen rakenteellinen, sosiaalinen ja taloudellinen tilanne kalastuslaivastojen hallinnoinnin osalta, koska kalastusalan merkitys näillä alueilla on suuri.

Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Neuvoston asetus (EY) N:o 2561/2001, annettu 17 päivänä joulukuuta 2001, vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan muuttamisen edistämisestä [EYVL L 344, 28.12.2001].

Komission asetus (EY) N:o 366/2001, annettu 22 päivänä helmikuuta 2001, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2792/1999 määritettyjen toimien täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä [EYVL L 55, 24.2.2001].

Komission asetus (EY) N:o 908/2000, annettu 2 päivänä toukokuuta 2000, jäsenvaltioiden kalastus- ja vesiviljelyalan tuottajajärjestöille myöntämien tukien laskemista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä [EYVL L 105, 3.5.2000].

Neuvoston asetus (EY) N:o 657/2000, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2000, vuoropuhelun vahvistamisesta kalastusalan sekä yhteisen kalastuspolitiikan vaikutuspiiriin kuuluvien tahojen kanssa [EYVL L 80, 31.3.2000].

Komission asetus (EY) N:o 2092/98, annettu 30 päivänä syyskuuta 1998, yhteisön kalastusalueita ja kalavaroja koskevista pyyntiponnistusilmoituksista [EYVL L 266, 1.10.1998].

Komission asetus (EY) N:o 2091/98, annettu 30 päivänä syyskuuta 1998, yhteisön kalastuslaivaston jakamisesta osiin ja pyyntiponnistuksesta monivuotisten ohjausohjelmien yhteydessä [EYVL L 266, 1.10.1998].

Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1263/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä.

Viimeisin päivitys 02.06.2005

Top