Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien rahoitustoimenpiteiden tehostaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien rahoitustoimenpiteiden tehostaminen

Asetuksella luodaan selkeä ja tehokas rakenne yhteisön rahoitustoimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi yhteisen kalastuspolitiikan alalla. Nämä toimenpiteet koskevat erityisesti yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen valvontaa ja täytäntöönpanoa, säilyttämistoimia, tietojenkeruuta, tieteellisten lausuntojen laadun parantamista, hallinnointia, kalavarojen kestävyyttä koskevien kansainvälisten sopimusten noudattamista ja merioikeuteen liittyvien toimien täytäntöönpanoa.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 861/2006, annettu 22 päivänä toukokuuta 2006, yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevista unionin rahoitustoimenpiteistä.

TIIVISTELMÄ

Neuvosto antoi tämän asetuksen rahoitustoimenpiteiden tehostamiseksi yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) täytäntöönpanon ja valvonnan yhteydessä.

Ensisijaiset tavoitteet

Rahoitustoimenpiteiden tarkoituksena on panna täytäntöön yhteinen kalastuspolitiikka. Rahoitustoimenpiteet koskevat

  • kalastustoiminnan valvonnan tehostamista ja yhteisen kalastuspolitiikan toimien soveltamisen parantamista. Jäsenvaltioiden hyödyksi toteutettavilla rahoitustoimenpiteillä pyritään tukemaan kansallisia kalastuksenvalvontaohjelmia. Tavoitteena on myös koordinoida nämä valvontatoimet erityisesti Euroopan kalastuksenvalvontaviraston välityksellä.
  • tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä ja tieteellisten lausuntojen laadun parantamista. Jäsenvaltioiden hyväksi toteutettavilla rahoitustoimenpiteillä pyritään lisäämään tietojen toimittamista kalavarojen tilasta, kalastuksen kalavaroihin ja meren ekosysteemiin aiheuttamista vaikutuksista, kalastuksen ja vesiviljelyn taloudellisista näkökohdista ja kalastusalan toiminnan tilasta. Taloudellisen tuen ansiosta jäsenvaltiot voivat perustaa tietokantoja, joissa yhdistetään biologisia, teknisiä, ympäristöä koskevia ja sosioekonomisia tietoja.
  • kansainvälisiä suhteita. Rahoitustoimenpiteillä edistetään kalastussopimusten tekemistä kolmansien maiden kanssa, yhteistyötä Yhdistyneiden Kansakuntien ja alueellisten kalastusjärjestöjen kanssa ja kumppanuuksien luomista tällä alalla. Näillä varoilla pyritään myös edistämään unionin osallistumista valmistelutoimiin uusien kansainvälisten organisaatioiden perustamiseksi ja/tai uusien kansainvälisten sääntöjen laatimiseksi kalastusalalla ja kalavarojen säilyttämisen alalla.
  • yhteisen kalastuspolitiikan hallintoa. Asetuksessa säädetään neuvoa-antavan kalatalous- ja vesiviljelykomitean valmisteleviin kokouksiin liittyvistä kuluista ja alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien toiminnan tukemisesta.

Varojen myöntäminen

Toimille myönnetään rahoitusta EU:n talousarvion varoista, sillä ne auttavat varmistamaan kalavarojen tasapainon pitkällä aikavälillä.

Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat kauden 2007-2013 rahoituskehyksen rajoissa. Asetuksen nojalla rahoitettaville toimille ei myönnetä tukea muista unionin rahoitusvälineistä. Komissio varmistaa, että valvontatoimia toteutetaan petoksien, korruption ja muun laittoman toiminnan torjumiseksi ja että perusteettomasti maksetut määrät peritään takaisin, jos väärinkäytöksiä havaitaan.

Toimien täytäntöönpanoa seurataan säännöllisin väliajoin. Komissio varmistaa rahoitettujen toimien säännöllisen, riippumattoman ja ulkopuolisen arvioinnin.

Rahoitukselliset toimenpiteet jatkuvat ohjelmakaudella 2014-2020. Suurin osa toimenpiteistä yhdistetään Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 861/2006

1.1.2007–31.12.2013

-

EUVL L 160, 14.6.2006

Asetus (EU) N:o 693/2011

23.7.2011

-

EUVL L 192, 22.7.2011

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:oo1078/2008, annettu 3 päivänä marraskuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o861/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kalastusta koskevien perustietojen keruusta ja hallinnasta jäsenvaltioille aiheutuvien menojen osalta [EUVL L 295, 4.11.2008].

Tässä asetuksessa säädetään unionin rahoitusosuudesta jäsenvaltioille kalastusta koskevien perustietojen keruusta ja hallinnasta aiheutuvien menojen osalta. Jäsenvaltiot jättävät kansallisia ohjelmia koskevat vuotuiset talousarvioennusteensa komission arvioitaviksi. Arvioinnin suorittamiseksi komissio voi pyytää jäsenvaltiota toimittamaan lisäselvityksiä asianomaisista menoista. Jäsenvaltio toimittaa kyseisen selvityksen 15 kalenteripäivän kuluessa komission pyynnöstä. Tukikelpoiset menot liittyvät tietojen keruuta koskeviin toimiin (tietojen keruu näytteenottopaikoilla, merellä tapahtuva kaupallisen ja virkistyskalastuksen seuranta, merellä tehtävät tieteelliset tutkimukset), tietojen hallintaa koskeviin toimiin (tietokannan ja verkkosivujen kehittäminen, tallentaminen, laadunvalvonta ja validointi, koostaminen jne.) ja tietojen käyttöä koskeviin toimiin (tietojen tuottaminen ja käyttö tieteellisten analysointien tueksi, arviot biologisista parametreista ja tietokokonaisuuksien laatiminen kantojen arvioimista, bioekonomista mallintamista ja vastaavia tieteellisiä analyysejä varten). Ensimmäinen kansallinen ohjelma kattaa kauden 2009-2010.

Komission asetus (EY) N:o391/2007, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o861/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä jäsenvaltioille yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavien seuranta- ja valvontajärjestelmien toteutuksesta aiheutuvien menojen osalta [EUVL L 97, 12.4.2007].

Asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt unionin rahoitusosuudesta jäsenvaltioille yhteiseen kalastuspolitiikkaan kaudella 2007–2013 sovellettavien seuranta- ja valvontajärjestelmien toteutuksesta aiheutuvien menojen osalta. Rahoitustuen saamiseksi jäsenvaltion on esitettävä komissiolle vuotuinen kalastuksenvalvontaohjelmansa viimeistään edeltävänä vuonna 15. marraskuuta. Tukikelpoisia ovat yleensä hankkeet, joiden kustannukset ylittävät 40 000 euroa. Hankkeet on aloitettava ja päätettävä vuotuisessa kalastuksenvalvontaohjelmassa olevan aikataulun mukaisesti. Kunkin jäsenvaltion on laadittava hankkeista väliarviointikertomus ja lopullinen arviointikertomus sekä toimitettava ne komissiolle. Lisäksi tiettyjen muiden vaatimusten on täytyttävä, kun kyseessä ovat investoiminen uuteen teknologiaan, alusten hankinta ja nykyaikaistaminen sekä koulutus- ja vaihto-ohjelmat.

Viimeisin päivitys: 12.11.2013

Top