Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Liittymistä edeltävä maatalouden ja maaseudun kehittämisen väline (Sapard)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Liittymistä edeltävä maatalouden ja maaseudun kehittämisen väline (Sapard)

Sapard on Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille Keski- ja Itä-Euroopan maille (KIE-maille) tarkoitettu yhteisön tukikehys maatalouden ja maaseudun kestävälle kehittämiselle liittymistä edeltävässä prosessissa 2000-2006. Sen tavoitteena on maatalousalan ja maaseudun sopeuttamiseen pitkällä aikavälillä vaikuttavien ongelmien ratkaiseminen sekä yhteistä maatalouspolitiikkaa ja siihen liittyviä politiikkoja koskevan yhteisön säännöstön täytäntöönpanon taloudellinen tukeminen.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 1268/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana. [Muutossäädökset]

TIIVISTELMÄ

Asetus sai alkunsa komission tiedonannosta "Agenda 2000 (es de en fr)" ja Luxemburgissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmistä, joissa edellytetään taloudellisen tuen myöntämistä KIE-maille vuosina 2000-2006 liittymistä edeltävien rakennepolitiikan ja maatalouspolitiikan välineiden muodossa. Sapard ja kaikki muut vuosina 2000-2006 sovelletut liittymistä edeltävät välineet on korvattu kaudella 2007-2013 liittymistä valmistelevalla tukivälineellä (IPA), joka on ainoa ehdokasmaiden ja Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden liittymistä valmisteleva tukiväline.

Tukikelpoiset toimet

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen tuki keskitetään alan ensisijaisiin tarpeisiin ja se koskee erityisesti seuraavia toimenpiteitä:

 • maatilojen investoinnit
 • maatalous- ja kalastustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen parantaminen
 • laadunvalvonnan ja eläinlääkintä- ja kasvinterveystarkastusten rakenteiden sekä elintarvikkeiden laadun ja kuluttajansuojan parantaminen
 • ympäristönsuojeluun ja maaseudun säilyttämiseen tarkoitetut maatalouden tuotantomenetelmät
 • taloudellisen toiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen
 • lomitus- ja tilanhoitopalvelujen perustaminen
 • tuottajaryhmittymien perustaminen
 • kylien kunnostaminen ja kehittäminen sekä maaseutuperinnön suojelu ja säilyttäminen
 • maanparannus ja uusjako
 • maarekisterien perustaminen ja ylläpito
 • ammatillisen koulutuksen parantaminen
 • maaseudun perusrakenteiden kehittäminen ja parantaminen
 • maatalouden vesivarojen hoito
 • metsätalous, mukaan luettuina maatalousalueiden metsitys, investoinnit yksityisten metsänomistajien metsätiloihin ja metsätaloustuotteiden kauppa
 • tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia toimenpiteitä koskeva tekninen apu, mukaan lukien ohjelman valmistelun ja seurannan tueksi tarkoitetut tutkimukset sekä tiedotus- ja julkisuuskampanjat
 • paikallisten ja alueellisten maaseudun kehittämisstrategioiden laatiminen ja täytäntöönpano Bulgarian ja Romanian maaseutuyhteisöissä.

Täydentävyys

Yhteisön toimilla on täydennettävä vastaavia kansallisia toimia tai tuettava niitä. Komissio varmistaa, että yhteisön toiminta tuo lisäarvoa kansallisille aloitteille ja tämän asetuksen tavoitteiden toteutumiselle.

Jäsenvaltioiden, ehdokasmaiden ja Länsi-Balkanin maiden luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt voivat osallistua tarjouskilpailuihin ja hankintoihin.

Ohjelmatyö

Maaseudun kehittämistä koskevista toimenpiteistä tehdään parhaiten soveltuvan maantieteellisen tason suunnitelma. Ehdokasmaan nimeämien toimivaltaisten viranomaisten laatimat maaseudun kehittämissuunnitelmat laaditaan alkavaksi 1.1.2000 enintään seitsemän vuoden ajanjaksoksi ja niihin on sisällytettävä:

 • nykytilanteen kuvaus määrällisesti ilmaistuna esittäen kehittämiserot, -puutteet ja -mahdollisuudet, aikaisempien vastaavien toimien merkittävimmät tulokset, käytetyt rahoitusvarat ja käytettävissä olevat arviointitulokset
 • kuvaus ehdotetusta strategiasta, sen tavoitteet ja valitut toimintalinjat sekä maantieteellinen kohdealue
 • ennakkoarvio, josta käyvät ilmi ennakoidut taloudelliset, ympäristöä koskevat ja sosiaaliset vaikutukset (mukaan lukien työllisyysvaikutukset)
 • alustava kokonaisrahoitustaulukko, jossa esitetään kullekin suunnitelmassa vahvistetulle toimintalinjalle varatut kansalliset ja yhteisön varat sekä tarvittaessa vastaavat yksityiset varat
 • ohjelman kaikkia rahoituslähteitä koskeva alustava rahoitusprofiili kunkin ohjelmakauteen sisältyvän vuoden osalta
 • tarvittaessa tiedot tutkimusten, koulutuksen tai teknisen avun toimien tarpeesta kyseisten toimenpiteiden valmistelussa, toteuttamisessa tai hyväksymisessä
 • tiedot ohjelman toteuttamisesta vastaavista toimivaltaisista viranomaisista ja elimistä
 • "lopullisen edunsaajan" määritelmä; näitä voivat olla toimien toteuttamisesta vastaavat organisaatiot taikka julkiset tai yksityiset yritykset
 • kuvaus suunnitelmien täytäntöönpanemiseksi aiotuista toimenpiteistä, erityisesti tukijärjestelmistä
 • määräykset, joilla varmistetaan ohjelman moitteeton täytäntöönpano, mukaan lukien seuranta ja arviointi sekä määrällisten indikaattoreiden määritelmät ja tarkastuksia ja seuraamuksia koskevat järjestelyt
 • neuvottelujen ja toimenpiteiden tulokset toimivaltaisten viranomaisten ja elinten sekä talous- ja yhteiskuntaelämän sekä ympäristöalan yhteistyökumppanien ponnistelujen yhdistämiseksi asianmukaisilla tasoilla

Kehittämissuunnitelmissa on ympäristönsuojelua koskevia säännöksiä kunnioittaen asetettava etusijalle markkinoiden tehokkuutta, laatua ja terveyttä koskevia vaatimuksia parantavat toimenpiteet sekä toimenpiteet, joilla edistetään työpaikkojen ylläpitämistä ja uusien työpaikkojen luomista maaseutualueilla.

Maaseudun kehittämissuunnitelmat on jätettävä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta. Komissio hyväksyy kunkin ehdokasmaan suunnitelman perusteella rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetussa asetuksessa (50 artikla) säädettyä menettelyä noudattaen maatalouden ja maaseudun kehittämisohjelman suunnitelman jättämistä seuraavien kuuden kuukauden kuluessa. Komission tehtävä on myös selvittää, onko ehdotettu suunnitelma tämän asetuksen mukainen.

Ohjelman tarkistaminen

Ohjelmaa on mahdollista tarkistaa tai muuttaa, jos seuraavat tekijät sitä edellyttävät:

 • sosioekonominen kehitys, uudet olennaiset tiedot ja kyseisten toimien täytäntöönpanosta saadut tulokset
 • liittymiskumppanuuden mukaisesti toteutetut toimet ja yhteisön säännöstön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskeva kansallinen ohjelma
 • varojen uudelleenkohdentaminen ehdokasmaan liityttyä Euroopan unioniin (asetuksen 15 artiklan mukaisesti).

Ennakkoarviointi, seuranta ja arviointi

Tämän asetuksen mukaisesti myönnettävä tuki edellyttää ennakkoarviointia, jatkuvaa seurantaa ja jälkikäteen suoritettavaa arviointia. Seurannassa on käytettävä ennalta sovittuja ja vahvistettuja erityisiä fyysisiä, ympäristöön liittyviä ja taloudellisia indikaattoreita ja ehdokasmaiden komissiolle toimittamia vuosikertomuksia.

Yhteensopivuus

Yhteisön tukemien toimenpiteiden on oltava liittymiskumppanuuden osana hyväksyttyjen sitoumusten mukaisia ja yhdenmukaisia yhteisön säännöstön hyväksymistä koskevan kansallisen ohjelman periaatteiden kanssa. Niiden on oltava myös Eurooppa-sopimusten määräysten mukaisia.

Toimenpiteiden on lisäksi oltava yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tavoitteiden, erityisesti yhteisiin markkinajärjestelyihin liittyvien, ja yhteisön rakennetoimenpiteiden tavoitteiden mukaisia. Toimenpiteistä ei saa aiheutua kaupan häiriöitä.

Rahoitussäännökset

Tämän asetuksen mukaista yhteisön tukea myönnetään 2000-2006 välisenä aikana. Vuotuiset määrärahat hyväksytään rahoitusnäkymien sallimissa rajoissa. Rahoitusosuus voidaan myöntää ennakkomaksuina, osarahoituksena ja rahoituksena.

Komissio ilmoittaa seitsemän vuoden jaksoa koskevasta alustavasta varojen jaosta tehdystä päätöksestään kullekin ehdokasmaalle kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen antamisesta.

Rahoitustuen jakautuminen vahvistetaan seuraavien perusteiden mukaisesti:

 • maatalousväestö
 • maatalousmaa
 • bruttokansantuote (BKT) asukasta kohti ostovoimana mitattuna
 • alueellinen erityistilanne.

Enintään kaksi prosenttia vuosittain myönnettävistä varoista on mahdollista osoittaa komission aloitteesta toteutettaviin toimenpiteisiin, jotka koskevat alustavia tutkimuksia, vierailuvaihtoa, arviointia ja valvontaa.

Rahoitusosuus

Yhteisön rahoitusosuus saa olla enintään 75 prosenttia tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärästä. Tietyissä tapauksissa rahoitusosuus voi olla jopa 100 prosenttia tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. Tuloja tuottavien investointien osalta julkinen tuki saa olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

Lisäksi asetuksessa (EY) N:o 696/2003 nostetaan alueilla, joilla on tapahtunut poikkeuksellisia luonnonkatastrofeja, toteutettavien hankkeiden yhteisön rahoitusosuutta. Yhteisön rahoitusosuus voi olla enintään 85 prosenttia tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärästä ja tuloja tuottavien investointien osalta enintään 75 prosenttia.

Varainhoidon valvonta

Rahoitustuen on oltava asetuksessa (EY) N:o 1258/1999 vahvistettujen periaatteiden mukainen.

Komissio huolehtii tämän asetuksen mukaisten maksujen suorittamisesta Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen mukaisesti komission ja ehdokasmaan välillä laadittavan rahoituspöytäkirjan perusteella.

Komissio ja tilitarkastustuomioistuin voivat tehdä paikalla teknisiä ja varainhoitoa koskevia tarkastuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edunsaajamaiden toteuttamia tarkastuksia.

Tuen alentaminen, keskeyttäminen ja peruuttaminen

Jos toimenpiteen toteuttamisen perusteella rahoituksen myöntäminen ehdokasmaalle ei näytä olevan perusteltavissa, komissio tutkii tapauksen ja pyytää ehdokasmaita tai niiden toimivaltaisia viranomaisia esittämään huomautuksensa tietyn ajan kuluessa. Tämän tutkinnan jälkeen komissio voi alentaa tukea tai keskeyttää sen myöntämisen kyseisen toimenpiteen osalta.

Täytäntöönpanosäännökset

Komissio antaa tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (EY) N:o 1260/1999 50 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Komissio vahvistaa pöytäkirjan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (EY) N:o 1258/1999 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Kertomukset

Komissio antaa vuosittain Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle kertomuksen tämän asetuksen mukaisesti myönnetystä yhteisön tuesta.

Julkisuus

Tämän asetuksen mukaisesti vahvistetuille ohjelmille on ehdokasmaissa annettava asianmukaista julkisuutta. Julkisuuden tulee koskea esimerkiksi tiedottamista yleisölle yhteisön osuudesta tukeen.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1268/99

29.6.1999

-

EYVL L 161, 26.6.1999

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 696/2003

20.4.2003

-

EUVL L 99, 17.4.2003

Asetus (EY) N:o 769/2004

30.4.2004

-

EUVL L 123, 27.4.2004

Asetus (EY) N:o 2008/2004

28.11.2004

-

EUVL L 349, 25.11.2004

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 447/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, säännöistä siirtymisen helpottamiseksi asetuksen (EY) N:o 1268/1999 mukaisen tuen ja asetuksissa (EY) N:o 1257/1999 ja (EY) N:o 1260/1999 Tšekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian osalta säädettyjen tukien välillä [EUVL L 72, 11.3.2004].

TUEN MYÖNTÄMINEN

Komission päätös 1999/595/EY, tehty 20 päivänä heinäkuuta 1999, maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeviin liittymistä valmisteleviin toimenpiteisiin vuosittain myönnettävän yhteisön rahoituksen alustavasta jaosta (EYVL L 226, 27.8.1999). Jako kaudeksi 2000-2006 vahvistetaan päätöksen liitteessä.

Yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista säännöistä 22 päivänä joulukuuta 1999 annettu komission asetus (EY) N:o 2759/1999. Asetuksessa säädetään ehdot, joita sovelletaan myönnettäessä tukea investointeihin maatiloihin, maatalous- ja kalastustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen parantamiseen, maatalouden ympäristötoimenpiteisiin, koulutukseen, tuottajaryhmiin ja metsätalouteen. Lisäksi siinä tehdään kulujen tukikelpoisuutta, hallintoviranomaista, valvontaosoittimia, vuosi- ja loppukertomuksia sekä arvioita. Tätä asetusta on muutettu seuraavilla toimenpiteillä:

Asetus (EY) N:o 2356/2000 [EYVL L 272, 25.10.2000]. Asetuksella muutetaan asetuksessa (EY) N:o 2759/1999 annettuja maataloustuotteiden ja kalastustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen parantamiseen ja kulujen tukikelpoisuuteen liittyviä määräyksiä.

Asetus (EY) N:o 2251/2001 [EYVL L 304, 21.11.2001]. Asetus (EY) N:o 2251/2002 [EYVL L 343, 18.12.2002].

HAJAUTETTU HALLINNOINTI

Komission asetus (EY) N:o 2222/2000, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2000, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista rahoitussäännöistä [EYVL L 253, 7.10.2000].

Asetuksessa vahvistetaan edellytykset tuen hallinnoinnin antamiseksi kymmenen ehdokasmaan asettamien elinten tehtäväksi. Tätä asetusta on muutettu seuraavilla toimenpiteillä:

Asetus (EY) N:o 2252/2001 [EYVL L 304, 21.11.2001]. Asetus (EY) N:o 188/2003 [EUVL L 27, 1.2.2003].

VUOSI- JA ERITYISKERTOMUKSET

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle - Sapard-ohjelman vuosikertomus - vuosi 2000 [KOM(2001) 341 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

Komission kertomus - Yleiskertomus liittymistä edeltävästä tuesta (Phare-ohjelma, ISPA ja Sapard-ohjelma) vuonna 2000 [KOM(2002) 781 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle - Sapard-ohjelman vuosikertomus - vuosi 2001 [KOM(2002) 434 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

Komission kertomus - Yleiskertomus liittymistä edeltävästä tuesta (Phare-ohjelma, ISPA ja Sapard-ohjelma) vuonna 2001 [KOM(2003) 329 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

Komission kertomus - Yleiskertomus liittymistä edeltävästä tuesta (Phare-ohjelma, ISPA ja Sapard-ohjelma) vuonna 2002 [KOM(2003) 844 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

Komission kertomus - Phare-ohjelman vuosikertomus 2002 sekä Kyprokselle, Maltalle Ja Turkille tarkoitetut liittymistä valmistelevat välineet [KOM(2003) 497 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle - Sapard-ohjelman vuosikertomus - vuosi 2003 [KOM(2004) 851 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomus vuodelta 2003 Phare-ohjelmasta sekä Kyprokselle, Maltalle ja Turkille tarkoitetuista liittymistä valmistelevista välineistä [KOM(2005) 64 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomus vuodelta 2004 Phare-ohjelmasta sekä liittymistä valmistelevista välineistä [KOM(2005) 701 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan Parlamentille, Euroopan Talous- ja Sosiaalikomitealle ja Alueiden Komitealle - SAPARD-ohjelman vuosikertomus vuodelta 2004 [KOM(2005) 537 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja Neuvostolle - Yleiskertomus liittymistä edeltävästä tuesta (Phare - Ispa - Sapard) vuonna 2004 [KOM(2006) 137 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - SAPARD-ohjelman vuosikertomus vuodelta 2005 [KOM(2006) 780 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Vuoden 2005 kertomus PHARE-ohjelmasta sekä liittymisvalmisteluja ja siirtymäjärjestelyä koskevista tukivälineistä [KOM(2007) 3 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 05.02.2007

Top