Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Liittymistä edeltävä rakennepolitiikan väline (ISPA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Liittymistä edeltävä rakennepolitiikan väline (ISPA)

Jäsenyyttä hakeneiden Keski- ja Itä-Euroopan maiden (KIE-maiden) liittymisen valmistelemiseksi Euroopan unioni myöntää liittymistä edeltävän välineen avulla rahoitustukea taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden alalla, erityisesti ympäristö- ja liikennepolitiikan osalta.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1267/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, liittymistä edeltävästä rakennepolitiikan välineestä [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Komission tiedonannossa "Agenda 2000 (es de en fr)" vaadittiin vahvistettua liittymistä edeltävää strategiaa kaikille Keski- ja Itä-Euroopan maille kaudeksi 2000-2006. Vahvistaminen edellyttää, että Phare- ohjelman ja maatalouden kehittämisen tukivälineen täydennykseksi perustetaan liittymistä edeltävä rakennepolitiikan väline, jäljempänä ISPA'.

Tukikelpoiset toimenpiteet

ISPA:sta rahoitettua komission tukea voidaan myöntää vain ympäristön tai liikenteen alan hankkeisiin.

Ympäristö

Ympäristön alalla yhteisön rahoitustukea voivat saada ympäristöhankkeet, joiden avulla edunsaajamaat pystyvät täyttämään yhteisön ympäristölainsäädännön (es de en fr) vaatimukset ja saavuttamaan liittymistä valmistelevan kumppanuuden tavoitteet.

Liikenne

Edunsaajamaat voivat saada ISPA:sta rahoitettua tukea tällä alalla liikenteen infrastruktuuria koskeviin toimenpiteisiin. Hankkeilla edistetään kestävää liikkuvuutta. Kyseeseen tulevat erityisesti hankkeet, jotka

  • ovat neuvoston päätöksessä N:o 1692/96/EY (yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi) säädettyjen perusteiden mukaisia yhteistä etua koskevia hankkeita
  • ja joiden avulla edunsaajamaat pystyvät saavuttamaan liittymiskumppanuuden tavoitteet. Näihin kuuluvat kyseisten maiden kansallisten verkkojen keskinäiset yhteydet ja yhteentoimivuus suhteessa kansallisiin ja Euroopan laajuisiin verkkoihin sekä pääsy näihin verkkoihin.5. Toimenpiteen kokonaiskustannusten on periaatteessa oltava vähintään viisi miljoonaa euroa.6. Ympäristöä koskevien ja liikenteen infrastruktuuria koskevien hankkeiden välillä on oltava tasapaino. Tukea voidaan myös myöntää
  • tukikelpoisia toimenpiteitä koskeviin valmisteleviin tutkimuksiin,
  • teknisen tuen toimenpiteisiin, mukaan lukien tiedottamista ja julkisuutta koskevat toimet.

Hankkeiden valinta ja hyväksyminen perustuu kansallisiin liikennettä ja ympäristöä koskeviin ohjelmiin. Nämä ohjelmat sisältyvät kansalliseen ohjelmaan yhteisön säännöstön saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Säännöstön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskeva ohjelma on yksi tärkeimmistä liittymiskumppanuuden osatekijöistä.

Rahoitussäännökset

Komissio kohdentaa ohjeellisesti ISPA:sta myönnettävän yhteisön kokonaistuen edunsaajamaiden kesken niiden väestömäärän, asukasta kohden ostovoimapariteettina ilmaistun bruttokansantuotteen ja pinta-alan perusteella.

Tuen muoto ja määrä

ISPA:sta myönnetyn yhteisön tuen enimmäistaso voi olla 75 prosenttia julkisista tai näitä vastaavista menoista. Komissio voi päättää korottaa tuen tasoa 85 prosenttiin, erityisesti jos se katsoo, että ISPA:n yleisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeiden hankkeiden toteuttaminen edellyttää yli 75 prosentin tukea.

Alustavien selvitysten ja teknisen tuen toimenpiteiden kokonaiskustannukset voidaan poikkeuksellisesti rahoittaa sataprosenttisesti.

Yhteensopivuus yhteisön politiikkojen kanssa

ISPA:sta rahoitettujen toimenpiteiden on oltava Eurooppa-sopimusten määräysten ja valtiontukea koskevien yhteisön määräysten mukaisia.

11. Komissio huolehtii näiden toimenpiteiden yhteensovittamisesta ja siitä, että ne ovat johdonmukaisia muilla yhteisön talousarviomäärärahoilla toteutettujen toimenpiteiden kanssa. Näitä ovat esimerkiksi rajat ylittävään, ylikansalliseen ja alueiden väliseen yhteistyöhön yhteisön aloitteissa varatuilla määrärahoilla tai Euroopan investointipankin (EIP) varoilla toteutettavat toimenpiteet.

Toimenpiteiden ennakkoarviointi ja hyväksyminen

Komissio tekee päätökset ISPA:sta rahoitettavista toimenpiteistä edunsaajamaiden hakemuksesta. Toimenpiteiden hyväksymisestä tehdyissä komission päätöksissä vahvistetaan taloudellisen tuen määrä ja rahoitussuunnitelma sekä kaikki toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi tarvittavat säännökset.

Hallinnointi ja valvonta

Jäsenyyttä hakeneet maat vastaavat hankkeiden toimeenpanosta komission valvonnan alaisina. Komissio varmistaa tämän asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä, että moitteettoman varainhoidon periaatteita noudatetaan.

Seuranta ja arviointi

Edunsaajamaiden ja komission on toteutettava yhteisesti ISPA:sta rahoitettujen toimenpiteiden arviointi ja seuranta. Seurannassa on tarkemmin määriteltynä käytettävä hankkeen erityisluonteeseen ja sen tavoitteeseen liittyviä konkreettisia ja taloudellisia indikaattoreita.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo - Päättymisajankohta

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1267/1999 [CNS/1998/0091]

29.6.1999 - 31.12.2006

-

EYVL L 161, 26.6.1999

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 2382/2001

7.12.2001

-

EYVL L 323, 7.12.2001

Asetus (EY) N:o 2500/2001

30.12.2001

-

EYVL L 342, 27.12.2001

Asetus (EY) N:o 769/2004

30.4.2004

-

EUVL L 123, 27.4.2004

Asetus (EY) N:o 2257/2004

2.1.2005

-

EUVL L 389, 31.12.2004

Asetus (EY) N:o 2112/2005

28.12.2005

-

EUVL L 344, 27.12.2005

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle -Yleiskertomus liittymistä edeltävästä tuesta (PHARE - ISPA - SAPARD) vuonna 2005 [KOM(2006) 746 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Vuoden 2005 kertomus PHARE-ohjelmasta sekä liittymisvalmisteluja ja siirtymäjärjestelyä koskevista tukivälineistä [KOM(2007) 3 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomus - Liittymistä edeltävä rakennepolitiikan väline (ISPA) - Vuosikertomus 2005 [KOM(2006) 674 lopullinen - ei julkaistu EUVL :ssä].

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja Neuvostolle - Yleiskertomus liittymistä edeltävästä tuesta (Phare - Ispa - Sapard) vuonna 2004 [KOM(2006) 137 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomus vuoden - 2004 Kertomus Phare-ohjelmasta ja liittymisvalmisteluja ja siirtymäjärjestelyä koskevista tukivälineistä [KOM(2005) 701 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomus - Liittymistä edeltävä rakennepolitiikan väline (ISPA): vuosikertomus 2004 - [KOM(2004) 612 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomus - Liittymistä edeltävä rakennepolitiikan väline (ISPA): vuosikertomus 2003 - [KOM(2004) 735 lopullinen - EUVL C 10, 14.1.2005].

Neuvoston päätös 2004/749/EY, tehty 21 päivänä lokakuuta 2004, yleislinjasta liittymistä edeltävästä rakennepolitiikan välineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1267/1999 mukaisessa varojen uudelleenkohdentamisessa [EUVL L 332, 6.11.2004]

Tässä päätöksessä vahvistetaan ISPA-varojen uudelleenjako Bulgarian ja Romanian kesken kaudeksi 2004-2006.

Komission kertomus - Yleiskertomus liittymistä valmistelevasta tuesta (Phare - Ispa - Sapard) vuonna 2002 [KOM(2003) 844 lopullinen - EUVL C 98, 23.4.2004].Komission kertomus - Liittymistä edeltävää rakennepolitiikan välinettä (ISPA) koskeva vuosikertomus 2002 - [KOM(2003) 655 lopullinen - EUVL C 96, 21.4.2004].

Komission kertomus - yleiskertomus liittymistä valmistelevasta tuesta (PHARE - ISPA - SAPARD) vuonna 2001 [KOM(2003) 329 lopullinen - EUVL C 76, 25.3.2004].Komission kertomus - Yleiskertomus liittymistä edeltävästä tuesta (PHARE-ohjelma, ISPA, ja Sapard-ohjelma) vuonna 2000 [KOM(2002) 781 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomus - Liittymistä edeltävää rakennepolitiikan välinettä (ISPA) koskeva vuosikertomus 2001 - [KOM(2002) 596 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].Komission kertomus - Liittymistä edeltävää rakennepolitiikan välinettä (ISPA) koskeva vuosikertomus 2000 - [KOM(2001) 616 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

Viimeisin päivitys 05.02.2007

Top