Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
KOR: Kalatalouden ohjauksen rahoitusväline

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

KOR: Kalatalouden ohjauksen rahoitusväline

Kalatalouden ohjausvälineestä (KOR) annetussa asetuksessa määritellään poliittiset painopistealueet ja toimintakehys kalatalous- ja vesiviljelyalalla ohjelmakautta 2000-2006 varten.

KOR:n tavoitteena on edistää yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista rakenteellisilla tukitoimilla. Näin vahvistetaan alan tuotantorakenteiden kilpailukykyä ja taloudellisesti kannattavien yritysten kehittämistä.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 1263/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä

TIIVISTELMÄ

KOR:n tavoitteena on edistää yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden toteutumista. Siitä tuetaan kalatalous- ja vesiviljelyalan rakenteellisia toimia sekä alan tuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä luomalla alalle suotuisat kehitys- ja uudistamisedellytykset rakenneuudistuksen vauhdittamiseksi.

Tavoitteet

KOR:n rakenteellisten toimien tavoitteet ovat seuraavanlaisia:

 • tasapainon löytäminen kalavarojen ja niiden hyödyntämisen välillä
 • tuotantorakenteiden kilpailukyvyn vahvistaminen ja taloudellisesti kannattavien yritysten kehittäminen alalla
 • kalastus- ja vesiviljelytuotteiden saatavuuden ja arvostuksen parantaminen
 • kalataloudesta ja vesiviljelystä riippuvaisten alueiden elvyttäminen.

Soveltamisala

KOR:n tehtävän onnistumisen varmistamiseksi rahastosta tuetaan tämän asetuksen nojalla seuraavia toimenpiteitä:

 • laivaston uudistaminen ja kalastusalusten nykyaikaistaminen
 • pyyntiponnistuksen säätely
 • yhteisyritykset
 • pienimuotoinen rannikkokalastus
 • sosioekonomiset toimenpiteet
 • meren rannikkoalueiden kalavarojen suojelu
 • vesiviljely
 • kalastussatamien laitteisto
 • kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus ja kaupan pitäminen
 • uusien myyntikanavien etsiminen tuotteille
 • alan ammattikunnan toimet
 • innovatiiviset toimet: tällaisia ovat erityisesti valtioiden väliset toimet ja toimet kalastusalan toimijoiden ja kalastuksesta riippuvaisten alueiden keskinäisten verkostojen luomiseksi
 • tekninen apu.

Ohjelmatyö

Tässä asetuksessa vahvistetaan KOR:n yhdistäminen sekä rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 mukaiseen rakennepolitiikkaan että neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3780/92 säädettyyn kalastuspolitiikkaan.

KOR:sta rahoitettavat rakenteelliset toimet, jotka sisältyvät monivuotisiin ohjausohjelmiin, määräytyvät alueellisten olosuhteiden mukaan seuraavasti:

 • rakennerahastojen tavoite 1 -alueita koskevat toimenpiteet ovat osa kyseisen tavoitteen ohjelmatyötä
 • kussakin jäsenvaltiossa laaditaan yhtenäinen ohjelma-asiakirja tavoite 1 -tuen ulkopuolelle jääviä alueita varten.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1263/1999

29.6.1999

-

EYVL L 161, 26.6.1999

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 2370/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, kalastusalusten romuttamista koskevasta yhteisön kiireellisestä toimenpiteestä [EYVL L 358, 31.12.2002].

Komission asetus (EY) N:o 2722/2000, annettu 13 päivänä joulukuuta 2000, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) vesiviljelyn patologisten riskien torjumistoimiin osallistumisen edellytyksistä [EYVL L 314, 14.12.2000].

Neuvoston asetus (EY) N:o 2792/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä [EYVL L 83, 4.4.2000]. Tässä asetuksessa määritetään kalastusalan rakenteellisia toimia koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja edellytykset. Siinä täsmennetään kalastuslaivastoja koskevien monivuotisten ohjausohjelmien (MOO) hyväksymismenettelyä 1. tammikuuta 2002 alkavaa kautta varten.

Komission päätös 1999/500/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 1999, maksusitoumusmäärärahojen alustavasta jaosta jäsenvaltioittain kaudella 2000-2006 koskien kalatalouden ohjauksen rahoitusvälinettä rakennerahastojen tavoite n:o 1 alueiden ulkopuolella [EYVL L 194, 27.7.1999].

Päätöksessä vahvistetaan 11 jäsenvaltion osalta (Irlantia, Kreikkaa, Luxemburgia ja Portugalia lukuun ottamatta) maksusitoumusmäärärahojen alustavat määrät kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen osalta tavoite 1 -alueiden ulkopuolella. Määrärahojen kokonaismäärä kaudeksi 2000-2006 on 1 106 miljoonaa euroa (vuoden 1999 hintoina). KOR:n kokonaismäärärahat kaudeksi 2000-2006 ovat 4 119 miljoonaa euroa (vuoden 2005 hintoina).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3760/92, annettu 20 päivänä joulukuuta 1992, yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmän perustamisesta [EYVL L 389, 31.12.1992].

Tässä asetuksessa otetaan käyttöön yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmä. Sen avulla tasapainotetaan toisaalta kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa ja toisaalta pyyntiponnistusta ja kalavarojen järkevää hyväksikäyttöä.

Viimeisin päivitys 15.10.2005

Top