Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Naudanliha

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Naudanliha

Naudanliha-alan yhteisellä markkinajärjestelyllä (YMJ) säännellään nautakarjankasvattajille myönnettäviä tukia ja yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa käytävää kauppaa.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1254/1999, annettu 17.5.1999, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin sovelletaan 1. heinäkuuta 2008 alkaen maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä.

Soveltamisala

Asetus koskee nautaeläimiä, naudanlihaa, sisäelimiä, lihajauhoja ja rasvoja.

Sisämarkkinat

Yhteisön toimenpiteitä, joilla edistetään ammatillisten järjestöjen ja ammattialojen yhteisten järjestöjen tekemiä aloitteita, voidaan toteuttaa seuraavilla aloilla:

  • karjanjalostuksen kehittäminen,
  • tuotannon, jalostuksen ja kaupan pitämisen organisointi,
  • laadun parantaminen,
  • ennusteiden laatiminen ja
  • markkinahintojen kehityksen seuranta.

Vuonna 2003 toteutetulla yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksella luovuttiin eläinkohtaisesta tuesta, joka korvattiin yhdellä aiempiin palkkio-oikeuksiin perustuvalla maatilakohtaisella tulotuella. Tämän uuden lainsäädäntökehyksen eli suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen EY (N:o) 1782/2003 myötä lakkautettiin aiemman asetuksen mukaiset suorat tuet. Uuden asetuksen mukaan maanviljelijöille vuosina 2000, 2001 ja 2002 maksetut suorat tuet vaikuttavat osaltaan tuen määrän laskentaan uudessa järjestelmässä. Palkkioita (erityispalkkio, kausiporrastuspalkkio, emolehmäpalkkio ja teurastuspalkkio) ja laajaperäistämispalkkioita koskeva järjestelmä jää tietyin edellytyksin voimaan maanviljelijöille maksettavien lisätukien muodossa.

Vuonna 2004 Euroopan unionin (EU) jäseniksi liittyneet valtiot eivät kuulu uuden järjestelmän piiriin, koska kyseisille valtioille maksetaan yksinkertaistettua ja väliaikaista tulotukea, niin sanottua ”yhtenäistä pinta-alatukea”.

Heinäkuun 1. päivästä 2002 alkaen tukea voidaan myöntää yksityiselle varastoinnille, kun yhteisön markkinoiden keskihinta on alle 103 prosenttia perushinnasta, joksi on vahvistettu 2 224 euroa tonnilta urospuolisten nautaeläinten painosta. Neuvosto voi päättää tämän hinnan muuttamisesta. Samasta päivästä alkaen aloitetaan julkinen interventio, jos keskihinta jonkin jäsenvaltion markkinoilla tai jäsenvaltion jollakin alueella on alle 1 560 euroa tonnilta kahden peräkkäisen viikon ajan. Tässä tapauksessa ostohinta ja hyväksytyt määrät vahvistetaan tarjouskilpailulla.

Kolmansien maiden kanssa käytävä kauppa

Tuotaessa yhteisön alueelle eläviä nautaeläimiä (muita kuin puhdasrotuisia siitoseläimiä), naudanlihaa ja naudanlihasta valmistettuja kypsentämättömiä säilykkeitä tai valmisteita, niille on hankittava jäsenvaltioilta tuontitodistus. Niitä vietäessä todistuksen esittäminen ei ole pakollista. Muiden tuotteiden osalta vienti- ja tuontitodistuksen esittäminen ei ole välttämätöntä, mutta siitä voidaan säätää.

Naudanliha-alan tuotteisiin sovelletaan yhteisen tullitariffin mukaisia tulleja. Tietyissä olosuhteissa kyseisten tuotteiden tuonnille voidaan määrätä lisätulleja, joilla suojataan yhteisön markkinoita. Tariffikiintiöt, jotka johtavat tullimaksuun, määritellään asetuksessa vahvistettujen menetelmien avulla.

Naudanliha-alan tuotteiden viennin mahdollistamiseksi maailmanmarkkinahintojen ja yhteisössä käytettävien hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella. Vientituki vahvistetaan säännöllisin väliajoin tai rajoitettujen määrien osalta tarjouskilpailun perusteella. Tukia vahvistettaessa on otettava huomioon markkinoiden kehitys.

Sisäisten ja ulkoisten jalostusmenettelyjen käyttö voidaan kieltää, jos se on tarpeen yhteisen markkinajärjestelyn moitteettoman toiminnan kannalta tai jos yhteisön markkinat ovat vaarassa häiriintyä.

Tullimaksua vastaavat maksut ja tuonnin määrällisten rajoitusten tai vastaavien toimenpiteiden soveltaminen on yleensä kielletty kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa.

Suojatoimenpiteitä voidaan toteuttaa, jos on olemassa vaara, että yhteisön markkinat häiriintyvät tuonnin tai viennin seurauksena.

Muut säännökset

Jäsenvaltiot tarkistavat nautaeläinten ja naudanlihan hinnat komission vahvistamien sääntöjen mukaisesti.

Poikkeuksellisia markkinoiden tukitoimenpiteitä voidaan toteuttaa hintojen pysyvän nousun tai laskun taikka eläintautien tapauksessa. Tukea myönnetään sillä ehdolla, että sitä pyytävä jäsenvaltio on ryhtynyt eläinlääkintä- ja terveystoimenpiteisiin. Yhteisön osuus kyseisten poikkeustoimenpiteiden rahoituksesta vaihtelee tautien mukaan.

Komissiota avustaa naudanlihan hallintokomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

Syrjäisimmät alueet

Euroopan unionin syrjäisimpiin alueisiin (Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion, Kanariansaaret, Madeira ja Azorit) sovelletaan erityistoimenpiteitä. Asetuksessa (EY) N:o 1455/2001 säädetään erityisrajoista, jotka koskevat:

  • erityispalkkioon oikeutettujen eläinten määrää,
  • emolehmäkarjojen pitämistä,
  • teurastuspalkkioita.

Uudet jäsenvaltiot

Lisätietoja muutoksista, joita uusien jäsenvaltioiden liittyminen aiheuttaa naudanliha-alan yhteiseen markkinajärjestelyyn, löytyy liittymissopimuksesta.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1254/99

26.6.1999

1.1.2000

EYVL L 160, 26.6.1999

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1455/2001

24.7.2001

-

EYVL L 198, 21.7.2001

Asetus (EY) N:o 1512/2001

26.7.2001

26.7.2001

EYVL L 201, 26.7.2001

Asetus (EY) N:o 2345/2001

4.12.2001

-

EYVL L 315, 1.12.2001

Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisasiakirjat.

1.5.2004

-

EUVL L 236, 23.9.2003

Asetus (EY) N:o 1782/2003

28.10.2003

Sovelletaan vuodesta 2005 alkaen, mutta joitain osia sovelletaan osittain jo vuosina 2003 ja 2004

EUVL L 270, 21.10.2003

Asetus (EY) N:o 1913/2005

2.12.2005

-

EUVL L 307, 25.11.2005

Asetukseen (EY) N:o 1254/1999 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto (pdf) on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET

Luokittelu

Asetus (EY) N:o 1183/2006 [EUVL L 214, 4.8.2006].

Yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikko.

Asetus (ETY) N:o 1186/90 [EYVL L 119, 11.5.1990].

Yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikon soveltamisalan laajentaminen.

Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

Merkitseminen

Asetus (EY) N:o 1760/2000 [EYVL L 204, 11.8.2000].

Nautojen tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä.

Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

Terveystoimenpiteet

Direktiivi 64/432/ETY [EYVL L 121, 29.7.1964]

Eläinten terveyteen liittyvät ongelmat yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa.

Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

Päätös 80/1025/ETY [EYVL L 304, 13.11.1980]

Nautaeläinten luomistaudin, tuberkuloosin ja leukoosin hävittämiseksi tehtyjen kansallisten suunnitelmien soveltamista koskevat paikalla tehtävät tarkastukset.

Asetus (EY) N:o 639/2003 [EUVL L 93, 10.4.2003].

Elävien nautaeläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana koskevat vaatimukset vientituen myöntämistä varten.

Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

Tukitoimenpiteet

Asetus (EY) N:o 690/2001 [EYVL L 95, 5.4.2001].

Erityiset markkinoiden tukitoimenpiteet naudanliha-alalla.

Muutettu:Asetus (EY) N:o 1592/2001 [EYVL L 210, 3.8.2001].

Asetus (EY) N:o 1648/2001 [EYVL L 219, 14.8.2001].

Asetus (EY) N:o 2155/2001 [EYVL L 289, 6.11.2001].

Asetus (EY) N:o 2595/2001 [EYVL L 345, 29.12.2001].

Asetus (EY) N:o 1757/2005 [EUVL L 285, 28.10.2005].

Varastointi

Asetus (ETY) N:o 1805/77 [EYVL L 198, 5.8.1977].

Interventioelimen ostamien tuotteiden varastointi ja siirtäminen.

Interventio

Asetus (EY) N:o 2561/2000 [EYVL L 293, 22.11.2000].

Lehmän lihan yksityisen varastoinnin tuen myöntämistä koskevat erityissäännökset.

Asetus (EY) N:o 907/2000 [EYVL L 105, 3.5.2000]

Naudanliha-alan yksityisen varastoinnin tuet.

Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

Asetus (EY) N:o 1669/2006 [EUVL L 312, 11.11.2006].

Julkisten interventioiden ostojärjestelmät naudanliha-alalla.

Vienti

Asetus (ETY) N:o 1964/82 [EYVL L 212, 21.7.1982].

Tiettyjen luuttomien naudanlihojen vientiin myönnettävää erityistukea koskevat edellytykset.

Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

Asetus (EY) N:o 800/99 [EYVL L 102, 17.4.1999].

Maataloustuotteiden vientituet.

Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

Asetus (EY) N:o 1291/2000 [EYVL L 152, 24.6.2000]

Maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistukset.

Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

Asetus (EY) N:o 433/2007 [EUVL L 104, 21.4.2007].

Naudanliha-alan erityisvientitukien myöntämisen edellytykset.

Tuonti

Komission päätös 92/452/ETY [EYVL L 250, 29.8.1992].

Luettelo yhteisöön suuntautuvaan naudansukuisten eläinten alkioiden vientiin kolmansissa maissa hyväksytyistä alkionsiirtoryhmistä.

Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

Asetus (EY) N:o 1445/95 [EYVL L 143, 27.6.1995].

Naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmä.

Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

Asetus (EY) N:o 1081/99 [EYVL L 131, 27.5.1999].

Tiettyihin alppi- ja vuoristorotuihin kuuluvien muiden kuin teuraseläimiksi tarkoitettujen sonnien, lehmien ja hiehojen tuontitariffikiintiöiden avaaminen ja hallinnointi.

Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

Asetus (EY) N:o 2249/99 [EYVL L 275, 26.10.1999]

Yhteisön tariffikiintiön avaaminen kuivatun luuttoman naudanlihan tuonnille.

Asetus (EY) N:o 2286/2002 [EYVL L 348, 21.12.2002].

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja niiden jalostamisessa saatuihin tavaroihin sovellettava järjestely ja asetuksen (ETY) N:o 1706/98 kumoaminen

See also

Lisätietoja naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä on maatalouden pääosaston (EN) verkkosivustolla sekä asiaa koskevissa säädöksissä.

Viimeisin päivitys 20.08.2008

Top