Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Urheilun valkoinen kirja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Urheilun valkoinen kirja

Urheilun valkoinen kirja on ensimmäinen merkittävä yhteisön tason urheilua koskeva aloite, jonka tarkoituksena on antaa strategista suuntaa urheilun asemalle Euroopan unionissa, erityisesti yhteiskunnallisella ja taloudellisella tasolla.

ASIAKIRJA

Euroopan komission neuvostolle, Euroopan parlamentille, alueiden komitealle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle esittämä urheilun valkoinen kirja, annettu 11. heinäkuuta 2007, [KOM(2007) 391 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Valkoinen kirja on komission tärkein toimi, joka koskee urheilua ja sen merkitystä EU:n kansalaisten jokapäiväisessä elämässä.

Kirjassa arvioidaan, mitä vaikutuksia urheilulla voi olla EU:n politiikkoihin.

Lisäksi siinä yksilöidään urheilumaailmaan liittyvät tarpeet ja erityispiirteet.

Kirjassa tarkastellaan urheilun tulevaisuuden näkymiä EU:ssa ottaen huomioon toissijaisuusperiaate, urheiluorganisaatioiden autonomia ja yhteisön lainsäädäntö.

Tavoitteet

Urheilun valkoisella kirjalla pyritään ensisijaisesti:

 • antamaan strategiset suuntaviivat
 • rohkaisemaan keskustelua erityisongelmista
 • lisäämään urheilun näkyvyyttä unionin päätöksenteossa
 • tuomaan esiin urheilualan tarpeet ja erityispiirteet
 • tunnistamaan tuleville toimille soveltuva hallintotaso.

Valkoisella kirjalla komissio haluaa konkreettisella tasolla:

 • varmistaa, että urheiluala otetaan täysin huomioon kaikissa EU:n politiikoissa
 • lisätä oikeudellista selkeyttä yhteisön lainsäädännön soveltamisessa urheilun alalla, ja tukea siten urheiluhallinnon parantamista Euroopassa.

Aiheenmukainen rakenne

Urheilun valkoisessa kirjassa käsitellään kolmea eri aihealuetta:

 • urheilun yhteiskunnalliset tehtävät eli urheilu yhteiskunnallisena ilmiönä
 • urheilun taloudellinen merkitys eli urheilun vaikutus talouskasvuun ja työllisyyteen Euroopassa
 • urheilualan organisoituminen eli mitkä ovat eri toimijoiden (julkiset tai yksityiset, taloudelliset tai urheilulliset) tehtävät urheiluhallinnossa.

Toimintasuunnitelma

Valkoista kirjaa täydentää toimintasuunnitelma, joka on nimetty Pierre de Coubertinin mukaan kunnianosoituksena nykyaikaisten olympialaisten isälle.

Toimintasuunnitelmassa komissio ehdottaa joukon konkreettisia toimia, jotka liittyvät urheilun yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin näkökohtiin, kuten terveyteen, koulutukseen, sosiaaliseen osallisuuteen, vapaaehtoistyöhön ja ulkosuhteisiin.

Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan seuraavaa:

 • laaditaan liikuntaa koskevat suuntaviivat ja perustetaan EU-verkosto, joka tukee terveyttä edistävää liikuntaa
 • tiivistetään koordinointia Euroopan tasolla dopingin torjumiseksi
 • myönnetään eurooppalainen laatuleima kouluille, joissa liikuntaa edistetään aktiivisesti
 • käynnistetään urheiluun liittyvää vapaaehtoistyötä koskeva tutkimus
 • parannetaan sosiaalista osallisuutta ja integraatiota urheilun avulla EU:n ohjelmien ja rahastojen puitteissa
 • edistetään tietojen, kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtoa lainvalvontaviranomaisten ja urheiluorganisaatioiden välillä rasististen ja väkivaltaisten välikohtausten ehkäisemiseksi
 • kannustetaan urheilun hyödyntämistä EU:n kehitysyhteistyöpolitiikassa
 • luodaan tilastoja, joilla voidaan mitata urheilun taloudellisia vaikutuksia
 • toteutetaan tutkimus, jossa tarkastellaan urheilun julkista ja yksityistä rahoitusta
 • laaditaan vaikutusten arviointi pelaaja-agenttien toiminnasta ja siitä, saadaanko alalla mahdollisesti toteutettavista EU:n laajuisista toimista lisäarvoa
 • parannetaan urheilua koskevaa vuoropuhelua yhteisön tasolla, erityisesti järjestämällä vuosittainen urheilufoorumi
 • tehostetaan hallitustenvälistä yhteistyötä urheilualalla
 • kannustetaan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua käsittelevien eurooppalaisten komiteoiden perustamista urheilualalla ja tuetaan työnantajia ja työntekijöitä.

Seuranta

Komissio vie tässä urheilun valkoisessa kirjassa esiteltyjä aloitteita eteenpäin käymällä jäsenneltyä vuoropuhelua urheilumaailman eri toimijoiden kanssa, joita ovat esimerkiksi:

 • eurooppalaiset urheiluliitot
 • eurooppalaiset urheilun kattojärjestöt, kuten Euroopan olympiakomiteat, Euroopan paralympiakomitea ja eurooppalaiset valtioista riippumattomat urheiluorganisaatiot
 • kansalliset urheilun kattojärjestöt sekä kansalliset olympia- ja paralympiakomiteat
 • muut Euroopan tasolla toimivat urheilualan toimijat, työmarkkinaosapuolet mukaan luettuina
 • muut eurooppalaiset ja kansainväliset organisaatiot (Euroopan neuvoston urheilusta vastaavat rakenteet sekä YK:n elimet kuten UNESCO ja WHO).

Taustaa

Urheilun merkitys yhteiskunnallisena ja taloudellisena ilmiönä kasvaa, ja urheilun avulla voidaan lisätä yhteisvastuuta ja hyvinvointia Euroopan unionin strategisten tavoitteiden mukaisesti. Urheilu edistää eurooppalaisen ihanteen mukaisia arvoja, kuten rauhaa, suvaitsevaisuutta, keskinäistä ymmärrystä ja koulutusta.

Nyky-yhteiskunnassa esille nousseet uudet uhkat ja haasteet koskevat myös urheilua. Näitä ovat esimerkiksi kaupalliset paineet, ihmiskauppa, doping, rasismi, väkivalta, lahjonta ja rahanpesu.

Urheilun suuri merkitys tunnustettiin Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2000 antamassa julkilausumassa. Eurooppa-neuvosto antoi kesäkuussa 2007 hallitustenväliselle konferenssille toimeksiannon urheilun sisällyttämisestä perustamissopimukseen.

Valkoinen kirja perustuu vuonna 2005 alkaneeseen laajaan kuulemiseen, jossa kuultiin muun muassa olympiakomiteoita ja urheiluliittoja sekä jäsenvaltioita.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen [COM(2011) 12 final - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Tiedonanto ei korvaa urheilun valkoista kirjaa mutta perustuu sen saavutuksiin. Sen perustana on kolme laajaa teemaa (urheilun yhteiskunnallinen merkitys, urheilun taloudellinen ulottuvuus ja urheilualan järjestäytyminen), joihin kaikkiin sisältyy luettelo mahdollisista toimista, joita komissio ja jäsenvaltiot voisivat toteuttaa.

Viimeisin päivitys: 06.05.2014

Top