Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Urheilun valkoinen kirja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Urheilun valkoinen kirja

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Urheilun valkoinen kirja (KOM(2007) 391 lopullinen)

VALKOISEN KIRJAN TARKOITUS

 • Tämä valkoinen kirja oli yksi Euroopan komission tärkeimmistä toimista, jotka koskevat urheilua ja sen merkitystä Euroopan unionin (EU) kansalaisten jokapäiväisessä elämässä.
 • Siinä tuotiin esiin vaikutuksia, joita urheilulla voi olla muihin EU:n politiikanaloihin.
 • Lisäksi siinä yksilöitiin urheilumaailmaan liittyvät tarpeet ja erityispiirteet.
 • Valkoisessa kirjassa tarkasteltiin urheilun tulevaisuuden näkymiä Euroopan unionissa ottaen huomioon EU:n lainsäädäntö, toissijaisuusperiaate ja urheiluorganisaatioiden riippumattomuus.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tavoitteet

 • Valkoisen kirjan tärkeimpinä tavoitteina oli

  • antaa strategiset suuntaviivat
  • edistää keskustelua erityisongelmista
  • lisätä urheilun näkyvyyttä unionin päätöksenteossa
  • tuoda esiin urheilualan tarpeet ja erityispiirteet
  • määrittää tuleville toimille soveltuva hallintotaso.
 • Komissio halusi valkoisella kirjalla erityisesti

  • varmistaa, että urheilu-ulottuvuus otetaan täysin huomioon kaikilla EU:n politiikanaloilla
  • lisätä oikeudellista selkeyttä EU:n säännöstön soveltamisessa urheilun alalla ja tukea siten urheiluhallinnon parantamista Euroopassa.

Rakenne

Valkoisessa kirjassa käsiteltiin kolmea aihealuetta:

Toimintasuunnitelma

 • Neuvosto hyväksyi valkoisen kirjan rinnalle urheilualan työsuunnitelman vuosille 2014–2017. Nyt käynnissä on EU:n uusi urheilualan työsuunnitelma, joka kestää heinäkuusta 2017 joulukuuhun 2020.
 • Vuosien 2014–2017 työsuunnitelma sisältää joukon konkreettisia toimia, jotka liittyvät urheilun yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin näkökohtiin, kuten terveyteen, sosiaaliseen osallisuuteen, vapaaehtoistyöhön, koulutukseen ja ulkosuhteisiin. Näitä toimia ovat seuraavat:

  • Laaditaan liikuntaa koskevat suuntaviivat ja perustetaan eurooppalainen verkosto, joka tukee terveyttä edistävää liikuntaa.
  • Torjutaan dopingia urheilussa tehokkaammin Euroopan tasolla.
  • Myönnetään eurooppalainen laatumerkintä kouluille, joissa liikuntaa edistetään aktiivisesti.
  • Käynnistetään tutkimus urheiluun liittyvästä vapaaehtoistyöstä.
  • Parannetaan sosiaalista osallisuutta ja integraatiota urheilun avulla EU:n ohjelmien ja rahastojen puitteissa.
  • Edistetään tietojen, kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtoa lainvalvontaviranomaisten ja urheiluorganisaatioiden välillä rasismin ja väkivallan ehkäisemiseksi.
  • Kootaan tilastotietoja, joilla voidaan mitata urheilun taloudellisia vaikutuksia ja joiden pohjalta voidaan laatia politiikkaa.
  • Tarkastellaan urheilun julkista ja yksityistä rahoitusta.
  • Toteutetaan lisätoimia, jotka koskevat urheiluagenttien toimintaa ja tämän alan mahdollisten EU-toimien lisäarvoa (komission vuonna 2011 antaman tiedonannon aihe).
  • Parannetaan urheilua koskevaa vuoropuhelua EU:ssa, erityisesti järjestämällä vuosittainen urheilufoorumi.
  • Tehostetaan hallitustenvälistä yhteistyötä urheiluasioissa.
  • Edistetään työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua käsittelevien eurooppalaisten komiteoiden perustamista urheilun alalla ja tuetaan työnantajia ja työntekijöitä.

Seuranta

Komissio seuraa aloitteiden etenemistä käymällä jäsenneltyä vuoropuhelua kaikkien urheilumaailman toimijoiden kanssa. Näitä toimijoita ovat

Kumppanuuksien ja tapahtumien edistäminen

Erasmus+-ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia urheilujärjestöille, julkisille viranomaisille ja muille organisaatioille, jotka edistävät EU:n urheilualan painopisteitä. Sillä tuetaan hankkeita, joiden tarkoituksena on edistää yhteistyökumppanuuksia, tapahtumia, näyttöön perustuvaa päätöksentekoa ja vuoropuhelua urheiluorganisaatioiden kanssa. Erasmus+-ohjelmassa keskitytään ruohonjuuritason urheiluun ja seuraaviin erityistavoitteisiin:

 • Torjutaan urheilun rehellisyyteen kohdistuvia kansainvälisiä uhkia, kuten dopingia, urheilutulosten manipulointia ja väkivaltaa sekä kaikenlaista suvaitsemattomuutta ja syrjintää.
 • Edistetään ja tuetaan urheilun hyvää hallintoa ja urheilijoiden kaksoisuria.
 • Edistetään urheilun vapaaehtoistoimintaa sekä sosiaalista osallisuutta, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja tietoisuutta terveyttä edistävän liikunnan merkityksestä lisäämällä osallistumista urheilutoimintaan ja varmistamalla kaikkien yhdenvertaiset mahdollisuudet urheiluun.

TAUSTAA

 • Urheilu on yhteiskunnallinen ja taloudellinen ilmiö, jonka avulla voidaan lisätä yhteisvastuuta ja hyvinvointia EU:n strategisten tavoitteiden mukaisesti. Urheilu edistää eurooppalaisen ihanteen mukaisia arvoja, kuten rauhaa, suvaitsevaisuutta, keskinäistä ymmärrystä ja koulutusta.
 • Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Valkoinen kirja – Urheilun valkoinen kirja (KOM(2007) 391 lopullinen, 11.7.2007)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – The EU and Sport: Background and Context – Oheisasiakirja urheilun valkoiseen kirjaan (SEK(2007) 935 lopullinen, 11.7.2007)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen (KOM(2011) 12 lopullinen, 18.1.2011)

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma, annettu 21 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin urheilualan työsuunnitelmasta (2014–2017) (EUVL C 183, 14.6.2014, s. 12–17)

Viimeisin päivitys: 10.07.2017

Top