Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuosi 2004

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuosi 2004

Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden 2004 tavoitteena oli edistää urheilun kasvatuksellisia ja yhteiskunnallisia arvoja rohkaisemalla liikunnan ja kasvatuksen alan yhteistyökumppanuuksia.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 291/2003/EY, tehty 6 päivänä helmikuuta 2003, Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuodesta 2004 [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Urheilusta on tullut Euroopan unionissa merkittävä taloudellinen ja yhteiskunnallinen ilmiö. Euroopan yhteisö on useissa eri yhteyksissä korostanut urheilun yhteiskunnallista ja kasvatuksellista merkitystä. Amsterdamin sopimuksen liitteenä olevassa julistuksessa urheilu määritellään kansojen identiteettiä luovaksi tekijäksi. Nizzassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto korosti joulukuussa 2000, että yhteisön on otettava huomioon urheilun yhteiskunnalliset tehtävät yhteisön politiikoissa. Tässä mielessä Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuodessa keskityttiinkin juuri urheilun kasvatuksellisiin ja yhteiskunnallisiin tehtäviin.

Vuonna 2004 pidetyt Ateenan olympialaiset ja vammaisten olympialaiset sekä Portugalissa pidetyt jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailut lisäsivät liikunnan näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja yleisön tietoisuutta liikunnasta sekä tarjosivat siten tilaisuuden edistää sen arvoja.

Tavoitteet

Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden 2004 tavoitteet olivat seuraavat:

 • tiedottaa liikunta-alan laitoksille ja organisaatioille yhteistyön tärkeydestä liikuntakasvatuksen ja sen eurooppalaisen ulottuvuuden kehittämiseksi
 • hyödyntää liikunnan välittämiä arvoja tietojen ja taitojen kehittämisessä, jotta nuoret voivat erityisesti opinto-ohjelmien yhteydessä parantaa fyysistä suorituskykyään ja sosiaalisia taitojaan (kuten ryhmätyötaitoja, yhteisvastuullisuutta, suvaitsevaisuutta ja reilun pelin kunnioittamista monikulttuurisessa ympäristössä)
 • edistää tietoisuutta vapaaehtoisen toiminnan myönteisistä vaikutuksista nuorten epäviralliseen oppimiseen
 • rohkaista vaihtamaan hyviä toimintatapoja sen osalta, miten koulutusjärjestelmissä voidaan liikunnan avulla edistää muita heikommassa asemassa olevien sosiaalista osallisuutta
 • pohtia kilpaurheiluun osallistuvien nuorten koulutukseen liittyviä ongelmia.

Toimintamuodot

Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden puitteissa luodut toimintamuodot ja aloitteet toteutettiin yhteisön tasolla, kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella sekä paikallisella tasolla. Niihin myönnettiin yhteisön osarahoitusta. Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuonna tuettiin seuraavanlaisia hankkeita:

 • tapaamiset, Euroopan laajuiset kilpailut ja tapahtumat, joissa tuotiin esille teemavuoden aiheisiin liittyviä saavutuksia ja kokemuksia
 • vuonna 2004 järjestettyihin olympialais- ja muihin urheilutapahtumiin liittyneet vapaaehtoistoimet Euroopan tasolla
 • liikunnan kasvatuksellisten arvojen levittämiseksi järjestetyt tiedotus- ja mainoskampanjat, erityisesti yhteistyössä tiedotusvälineiden kanssa
 • tapahtumat, joilla edistettiin liikunnan kasvatuksellista arvoa ja annettiin esimerkkejä hyvistä toimintatavoista
 • rahoitustuki kansainvälisiin, kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin aloitteisiin, joilla edistettiin teemavuoden tavoitteiden saavuttamista.

Yhteisö antama tuki riippui toiminnan luonteesta seuraavasti:

 • yhteisön laajuiseen toimintaan myönnettiin Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tukea määrä, joka vastasi enintään 80:tä prosenttia toimen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista
 • yhteisön edun mukaisiin paikallisiin, alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin toimiin myönnettiin Euroopan unionin yleisestä talousarviosta yhteisrahoitusta määrä, joka vastasi enintään 50:tä prosenttia toimen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

Muunlaiselle toiminnalle yhteisö antoi moraalisen tukensa (oikeus käyttää teemavuoden tunnusta ja muuta siihen liittyvää aineistoa).

Toteutus

Jäsenvaltiot nimesivät elimet, joiden tehtävänä oli vastata toimien koordinoinnista ja paikallisesta toteutuksesta asianmukaisella tasolla.

Komissio vastasi toimintavuoden tapahtumien yleisestä toteutuksesta ja koordinoinnista sekä yhteisön talousarviosta osarahoitettavien hankkeiden valinnasta toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Komissiota avusti tässä tehtävässä komitea. Hankkeiden valintamenettelyn yhteydessä komissio otti asianmukaisesti huomioon jäsenvaltioiden nimeämien elinten lausunnot hankkeiden täytäntöönpanon yhteydessä ja huolehti hankkeiden tasapuolisesta jakautumisesta jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi komissio varmisti, että toimet toteutettiin johdonmukaisesti muiden asianomaisten yhteisöaloitteiden sekä yhdessä olemassa olevien alueellisten ja kansallisten aloitteiden kanssa ja niitä täydentäen, koska viimeksi mainitut auttoivat saavuttamaan teemavuoden tavoitteet.

Rahoitusjärjestelyt

Valmisteluiden ajaksi (vuosi 2003) ja itse teemavuotta varten varattiin 12,1 miljoonaa euroa yhteisön rahoitusta. Rahoitusta täydennettiin komission ja jäsenvaltioiden muilla hankkeilla sekä muiden tahojen rahoittamilla hankkeilla.

Tiettyjen kolmansien maiden osallistuminen

Euroopan teemavuosi oli avoin 25:lle jäsenvaltiolle, Euroopan vapaakauppaliiton (Efta) ja Euroopan talousalueen (ETA) maille ETA-sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Myös Bulgaria ja Romania saivat osallistua niiden Eurooppa-sopimuksissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti ja Turkki lisämäärärahojen avulla.

Arviointi

11. Komissio esittää viimeistään 31. joulukuuta 2005 raportin teemavuoden toimien täytäntöönpanosta, tuloksista ja yleisarvioinnista.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 291/2003/EY [hyväksyntä: yhteispäätösmenettely COD/2001/0244]

19.2.2003

-

EUVL L 43, 18.2.2003

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 786/2003/EY [hyväksyntä: yhteispäätösmenettely COD/2001/0244]

30.4.2004

-

EUVL L 138, 30.4.2004

Asetus (EY) N:o 885/2005

1.5.2004

-

EUVL L 168, 1.5.2004

See also

Lisätietoja saa Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden verkkosivulta ja urheilua käsittelevältä Euroopan komission verkkosivulta (EN).

Viimeisin päivitys 12.09.2005

Top