Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n toimet dopingin torjumiseksi urheilussa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n toimet dopingin torjumiseksi urheilussa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (KOM(99) 643 lopullinen) – tukisuunnitelma dopingin torjumiseksi urheilussa

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa esitetään dopingin torjumiseksi urheilussa suunnitellut ja toteutetut toimet, joihin kuuluvat muun muassa Euroopan unionin (EU) välineiden (tutkimus, koulutus, nuoriso, poliisi- ja oikeusalan yhteistyö, kansanterveys) hyödyntäminen ja voimassa olevan lainsäädännön yhteensovittaminen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tiedonannossa vahvistetaan kolmiosainen lähestymistapa dopingin torjumiseksi urheilussa:

 • kerätään asiantuntijoiden näkemykset dopingin eettisistä, oikeudellisista ja tieteellisistä näkökohdista;
 • edistetään vuoden 1999 maailmanlaajuisen dopingkonferenssin valmistelua ja Maailman antidopingtoimiston (WADA) perustamista;
 • hyödynnetään EU:n välineitä EU-maiden jo toteuttamien toimien täydentämiseksi ja EU:n ulottuvuuden tuomiseksi niihin ottaen huomioon muun muassa eurooppalaisten urheilijoiden lisääntyneen liikkuvuuden ja dopingiin liittyvät EU:n toimivaltuudet.

Etiikkaa käsittelevä eurooppalainen työryhmä

Euroopan komissio on sitoutunut ottamaan huomioon tulevissa toimissaan ja pohdinnoissaan osia luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän lausunnosta. Työryhmä on vahvistanut EU:n toimenpiteiden perustana olevat eettiset periaatteet:

 • kaikkien, niin urheilijoiden kuin muidenkin henkilöiden, oikeus turvallisuuteen ja terveyteen;
 • rehellisyyden ja avoimuuden periaate, jonka nimissä urheilukilpailujen säännönmukaisuus on taattava ja urheilun imago yleensä säilytettävä;
 • erityishuomio, jota on kohdistettava kaikkein herkimpiin ryhmiin ja erityisesti lapsiin, sillä huippu-urheilulla saattaa olla heihin erityinen vaikutus.

Luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevä eurooppalainen työryhmä ehdotti näiden periaatteiden mukaisesti muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

 • tehokkaan urheilijoiden terveyden valvontajärjestelmän perustaminen, erityisesti lääketieteellistä ja psykologista apua tarjoava sekä tiedotuksesta huolehtiva palvelu;
 • direktiivin antaminen nuorten urheilijoiden suojelemisesta; tämä koskee erityisesti ammattilaisiksi tähtääviä nuoria urheilijoita;
 • urheilijoiden terveyteen liittyvän tutkimuksen edistäminen;
 • poliisi- ja oikeusalan yhteistyön lisääminen;
 • dopingia ja sen kieltämistä koskevien ehtojen lisääminen urheilijoiden sopimuksiin.

Dopingintorjuntajärjestöt

 • Dopingin torjunta ja dopingin käytöstä määrättävät seuraamukset ovat urheilujärjestöjen ja EU-maiden vastuulla.
 • Komissio tukee dopingin torjuntaa ja antaa tukensa WADAlle, kansallisille dopingintorjuntajärjestöille, akkreditoiduille laboratorioille, Euroopan neuvostolle ja UNESCOlle.
 • Dopingin torjuntaa käsittelevä EU:n asiantuntijaryhmä teki EU:n ensimmäiset tarkistusehdotukset WADAn hyväksymään Maailman antidopingsäännöstöön vuonna 2012.
 • Komissio on yhteistyössä EU-maiden kanssa pyrkinyt varmistamaan, että kaikki vuoden 2015 uuteen Maailman antidopingsäännöstöön liittyvät säännöt ja menettelyt ovat EU:n lainsäädännön mukaisia ja vastaavat EU:n näkemystä urheilijoiden tarpeiden mukaisesta dopingintorjuntajärjestelmästä.

EU:n välineet

EU:n välineitä hyödynnetään kahdentyyppisissä toimissa:

 • sääntelytoimenpiteiden parempi koordinointi;
 • Sellaisten EU:n ohjelmien hyödyntäminen, joilla voidaan tukea myönteisiä dopingintorjuntatoimia koko Euroopan laajuisesti.

Näissä toimissa keskitytään seuraaviin tavoitteisiin:

 • tehostetaan dopingaineiden tunnistamiseen, havaitsemismenetelmiin ja terveysvaikutuksiin sekä dopingiin sosioekonomisensa ilmiönä liittyviä toimia;
 • otetaan käyttöön koulutusta, ammatillista koulutusta ja nuorisoa koskevat ohjelmat dopingiin liittyvän tiedottamisen, kasvatuksen ja valistamisen sekä ehkäisyn alalla;
 • hyödynnetään täysimääräisesti poliisi- ja oikeusalan yhteistyöohjelmia;
 • vahvistetaan lääkkeitä koskevaa tiedotusta;
 • kehitetään kansanterveyspolitiikkaan liittyviä toimia.
 • Komission vuonna 2011 antamassa tiedonannossa kannustettiin EU-maita
  • laatimaan ja jakamaan kansallisia dopingintorjuntasuunnitelmia, joilla pyritään varmistamaan kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden välinen koordinointi;
  • jatkamaan EU-maissa vallitsevaa nykyistä suuntausta ottaa käyttöön järjestäytyneiden verkostojen harjoittaman dopingaineiden kaupan vastaista rikoslainsäädäntöä tai lujittamaan sitä koskevia voimassa olevia säädöksiä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

 • Dopingia käsittelevä osio Euroopan komission verkkosivustolla.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Yhteisön tukisuunnitelma dopingin torjumiseksi urheilussa (KOM(99) 643 lopullinen, 1.12.1999)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen (KOM(2011) 12 lopullinen, 18.1.2011)

Neuvoston päätös 2013/304/EU, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2013, Euroopan komission valtuuttamisesta osallistumaan Euroopan unionin puolesta neuvotteluihin urheilutulosten manipuloinnin torjumista koskevasta Euroopan neuvoston kansainvälisestä yleissopimuksesta, rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä ja poliisiyhteistyötä koskevia asioita lukuun ottamatta (EUVL L 170, 22.6.2013, s. 62–65)

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma, annettu 21 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin urheilualan työsuunnitelmasta (2014–2017) (EUVL C 183, 14.6.2014, s. 12–17)

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma EU:n jäsenvaltioiden edustuksesta WADAn hallintoneuvostossa ja EU:n ja sen jäsenvaltioiden kantojen koordinoinnista ennen WADAn kokouksia (EUVL C 372, 20.12.2011, s. 7–9)

Viimeisin päivitys: 09.01.2017

Top