Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ostovoimapariteetit

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ostovoimapariteetit

Ostovoimapariteettien (OVP)* avulla voidaan mitata maiden välisiä hintaeroja. Euroopan unioni (EU) on sopinut niiden laskemista koskevista säännöistä kansallisten tilastolaitosten ja Eurostatin, EU:n tilastotoimiston, kanssa. Säännöillä pyritään parantamaan kerättyjen tietojen laatua ja vertailukelpoisuutta.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1445/2007, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007, yhteisten sääntöjen antamisesta ostovoimapariteetteja koskevan perusaineiston hankkimisesta, laskennasta ja levittämisestä

TIIVISTELMÄ

Ostovoimapariteettien (OVP)* avulla voidaan mitata maiden välisiä hintaeroja. Euroopan unioni (EU) on sopinut niiden laskemista koskevista säännöistä kansallisten tilastolaitosten ja Eurostatin, EU:n tilastotoimiston, kanssa. Säännöillä pyritään parantamaan kerättyjen tietojen laatua ja vertailukelpoisuutta.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella vahvistetaan ostovoimapariteettien kehittämistä, tuottamista ja levittämistä koskevat säännöt ja eri osapuolten vastuut.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Roolit ja vastuut

 • Eurostat laskee OVP:t jokaiselle kalenterivuodelle. Sen tehtäviin kuuluu
  • koordinoida perustiedon hankintaa,
  • kerätä tietoja EU-maista ostovoimapariteettien laskemista varten,
  • laskea ja julkaista ostovoimapariteetit,
  • kehittää menetelmiä EU-maita kuultuaan ja tiedottaa niistä.
 • EU-maiden on
  • noudatettava asetuksessa vahvistettua perusaineiston hankkimismenettelyä,
  • annettava hyväksyntä niiden vastuulla oleville tutkimustuloksille sen jälkeen kun tietojen validointiprosessi on saatettu loppuun,
  • hyväksyttävä tietojenkeruumenetelmät ja tarkistettava Eurostatin tuottamien tietojen uskottavuus.

Laadunvalvonta

 • Jokaisen maan on pidettävä kirjaa tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Niiden ostovoimapariteettien laadintaprosessi on arvioitava vähintään 6 vuoden välein.

Julkaistut tulokset

 • Eurostat julkaisee tulokset kolmen vuoden kuluessa viitevuoden päättymisestä. Tuloksiin sisältyvät vähintään seuraavat tiedot:
  • OVP:t bruttokansantuotteen (BKT) tasolla,
  • OVP:t kotitalouksien yksilöllisistä kulutusmenoista ja todellisesta yksilöllisestä kulutuksesta*,
  • hintatasoindeksit* suhteessa EU:n keskiarvoon,
  • BKT, kotitalouksien yksilölliset kulutusmenot ja todellinen yksilöllinen kulutus sekä vastaavat luvut asukasta kohden ostovoimastandardina* ilmaistuna.

Ostovoimapariteettien käyttö

Ostovoimapariteetteja käytetään laskettaessa

Saatavilla olevat tuet

 • Koska OVP:t ovat pohjimmiltaan kansainvälisiä tilastoja ja niillä on vain rajattu kansallinen tarkoitus, Eurostat myöntää rahoitustukea, joka kattaa enintään 70 prosenttia niiden EU-maiden kustannuksista, jotka ovat tukikelpoisia avustuksia koskevien sääntöjen perusteella (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002 - EU:n varainhoitoasetus).

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta sovelletaan 9. tammikuuta 2008 alkaen.

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

* Ostovoimapariteetit (OVP): maiden välisten hintatasoerojen indikaattorit. Ne mahdollistavat suoran vertailun sen suhteen, kuinka monta rahayksikköä tarvitaan tietyn tavaramäärän tai palvelun ostamiseen eri maissa.

* Kotitalouksien kulutusmenot: kotitalouksille tavaroiden tai palveluiden kulutuksesta aiheutuvat menot.

* Todellinen yksilöllinen kulutus: kotitalouksien, kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen ja julkisyhteisöjen yksilöllisten kulutusmenojen kokonaisarvo. Yksittäisten tavaroiden ja palveluiden määrä, jonka kotitaloudet todella kuluttavat verrattuna siihen, mitä ne ostavat.

* Hintatasoindeksit: OVP:n suhde valuuttakurssiin. Ne kertovat maiden väliset hintatasoerot ilmoittamalla, kuinka monta yhteisen valuutan yksikköä tarvitaan saman aggregaattitason tai analyyttisen kategorian määrän ostamiseen kussakin maassa.

* Ostovoimastandardi: keinotekoinen yhteinen valuutta, jossa kansantalouden tilinpidon aggregaatit (esim. aggregoitu kulutus, aggregoidut investoinnit) ilmaistaan, kun ne mukautetaan hintatasoeroihin ostovoimapariteettien avulla. Näin tuloksia voidaan vertailla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1445/2007

9.1.2008

-

EUVL L 336, 20.12.2007, s. 1-24

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 193/2011

21.3.2011

-

EUVL L 56, 1.3.2011, s. 1-2

Asetus (EU) 2015/1163

5.8.2015

-

EUVL L 188, 16.7.2015, s. 6-27

Viimeisin päivitys: 13.08.2015

Top