Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) tutkii lahjontaa ja vakavia rikkomuksia Euroopan unionin (EU) toimielimissä sekä EU:n talousarvioon kohdistuvia petoksia. Se auttaa myös EU:n petostentorjuntapolitiikan kehittämisessä.

SÄÄDÖS

Komission päätös 1999/352/EY, EHTY, Euratom Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

OLAF perustettiin vuonna 1999 komission alkuperäisellä päätöksellä (1999/352/EY, EHTY, Euratom). Siinä määriteltiin OLAFin tehtävät, velvollisuudet, rakenne ja toimintatapa. Myöhempi tarkistus vuonna 2013 mahdollisti OLAFin tehokkaamman työskentelyn erityisesti ulkopuolisten järjestöjen kanssa.

AVAINKOHDAT

Petos on tahallinen huijaus, jonka tarkoituksena on hankkia henkilökohtaista hyötyä tai aiheuttaa menetyksiä toiselle osapuolelle. EU:n tasolla nämä menetykset voivat johtua EU:n talousarviosta laittomasti maksetuista varoista tai EU:n talousarvioon kuuluvien tulojen, kuten tullien, maatalousmaksujen ja sokerimaksujen maksamatta jättämisestä.

OLAF käynnistää tutkimuksia

  • EU:n toimielimissä ja elimissä petosten, lahjonnan ja EU:n taloudellisia etuja vahingoittavan laittoman toiminnan havaitsemiseksi, sekä virkatoimintaan liittyvissä vakavissa teoissa, jotka eivät vaikuta EU:n taloudellisiin etuihin.
  • EU:n toimielinten ja elinten ulkopuolella petosten sekä henkilöiden ja organisaatioiden muiden väärinkäytösten havaitsemiseksi. Näihin voivat kuulua EU-maiden viranomaiset (ja satunnaisesti kolmansien maiden viranomaiset).

OLAFin pääjohtaja valitaan seitsemäksi vuodeksi (ei uusittavissa).

OLAFin valvontakomitea valvoo OLAFin työtä, pyrkii vahvistamaan sen itsenäisyyttä ja valvoo prosessuaalisten takeiden soveltamista.

OLAFiin sovelletaan EU:n lakia yksilöiden tietosuojasta yhteisön toimielinten ja elinten suorittaman henkilötietojen käsittelyn osalta.

OLAF on hallinto- ja tutkintaelin. Se voi tutkimustensa perusteella vain antaa suosituksia toimista, joihin EU:n tai kansallisten viranomaisten olisi ryhdyttävä.

Herkules III -ohjelmasta rahoitetaan monia EU-maiden hankkeita ja autetaan EU-maita torjumaan EU:n talousarvioon kohdistuvaa rikollista toimintaa. Esimerkkeinä voidaan mainita skannerien ja muiden teknisten varusteiden hankkiminen lentoasemille ja satamiin sekä koulutustoimet.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätöstä sovelletaan 28. huhtikuuta 1999 alkaen.

TAUSTAA

Päätös 1999/352/EY, EHTY, Euratom (ja sen myöhemmät muutokset) koskee OLAFin perustamista. Sitä täydentävät asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, jossa määritellään OLAFin rooli ja toimivalta, sekä toimielinten välinen sopimus, joka koskee etenkin tutkimuksia EU:n toimielimissä.

Lisätietoja on saatavilla OLAFin verkkosivuilta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 1999/352/EY, EHTY, Euratom

28.4.1999

-

EUVL L 136, 31.5.1999, s. 20-22.

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2013/478/EU

1.10.2013

-

EUVL L 257, 28.9.2013, s. 19-20.

Päätös (EU) 2015/512

27.3.2015

-

EUVL L 81, 26.3.2015, s. 4-4.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1-22).

Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission tekemä toimielinten välinen sopimus, tehty 25 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista (EUVL L 136, 31.5.1999, s. 15-19).

Viimeisin päivitys: 23.04.2015

Top