Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Omien varojen järjestelmä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Omien varojen järjestelmä

Omien varojen järjestelmää koskevassa päätöksessä säädetään Euroopan unionin (EU) talousarviota koskevat perussäännökset.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (2007/436/EY, Euratom).

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin (EU) toiminta perustuu tasapainoiseen talousarvioon, joka rahoitetaan täysin sen omilla varoilla. Omien varojen enimmäismääräksi on vahvistettu 1,24 prosenttia EU:n jäsenvaltioiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta (BKTL).

Omat varat jaetaan kolmeen ryhmään: perinteiset omat varat, arvonlisäveroon (ALV) perustuvat omat varat ja bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat omat varat. Muut tulot ovat peräisin muun muassa virkamiesten maksamista veroista, yhteisön yrityksille asettamista sakoista ja viivästyskoroista.

Perinteiset omat varat

Perinteiset omat varat koostuvat tullimaksuista ja sokerintuotannon maksuista unionin sisällä. Jäsenvaltiot voivat pidättää itselleen keruukustannuksina 25 prosenttia kokonaismääristä.

Alv-varat

Yhdenmukainen verokanta 0,30 prosenttia kerätään kunkin jäsenvaltion yhdenmukaisen alv-määräytymisperusteen mukaan. Alv:n määräytymisperuste on rajattu 50 prosenttiin kunkin maan bruttokansantulosta (BKTL). Tämän säännön tarkoituksena on estää, etteivät köyhät jäsenvaltiot joudu maksamaan suhteettoman paljon.

Bruttokansantuloon perustuvat varat

Jokaisen EU-jäsenvaltion bruttokansantulosta (BKTL) otetaan yhtenäinen prosenttiosuus. Tämä käytetään sen EU:n talousarvion osan rahoittamiseen, jota ei kateta muilla omilla varoilla ja muilla tulolähteillä. Tavoitteena on tasapainottaa tulot ja menot.

Tiettyjen jäsenvaltioiden eduksi tehtävät korjaukset

Korjaukset perustuvat siihen periaatteeseen, että jokainen jäsenvaltio, jolla on sen suhteelliseen vaurauteen nähden liiallinen budjettitaakka, todennäköisesti hyötyy korjauksesta tarvittaessa.

Tämän tyyppisestä korjauksesta tällä hetkellä hyötyviä maita ovat Yhdistyneet kuningaskunnat, Saksa, Itävalta, Alankomaat ja Ruotsi.

Omien varojen kerääminen

Omien varojen keräysmenetelmä määritellään kansallisissa säännöksissä, joita komissio säännöllisesti tarkastelee. Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle mahdollisista poikkeuksista, joilla on taloudellinen vaikutus keräämiseen.

EU:n omien varojen järjestelmän muuttaminen

Kesäkuussa 2011 komissio antoi neuvostolle päätösehdotuksen neuvoston päätökseksi. Se koski Euroopan unionin varojen järjestelmää kaudelle 2014-2020. Neuvoston toukokuussa 2014 hyväksymä päätös tulee voimaan vasta, kun kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen. Voimaan tultuaan sitä kuitenkin sovelletaan takautuvasti 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o 2007/436/EY, Euratom

1.1.2007

-

EUVL L 163, 23.6.2007

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1287/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (BKTL-asetus) [EUVL L 181, 19.7.2003]

Komission päätös 97/245/EY, Euratom, tehty 20 päivänä maaliskuuta 1997, jäsenvaltioiden tiettyjen komissiolle annettavien ilmoitusten tekemismenettelystä yhteisön omien varojen järjestelmässä [EUVL L 97, 12.4.1997]

Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1553/89 arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä [EUVL L 155, 7.6.1989]

Ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäveroon perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä [KOM(2011) 737 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Tämän ehdotuksen, jonka tulisi kumota ja korvata asetus (ETY, Euratom) N:o 1553/89, tarkoituksena on määrittää menetelmä, jota jäsenvaltiot käyttävät laskeakseen uudet alv-perusteiset omat varat, sekä menettelyt niiden asettamiseksi EU:n talousarvion käyttöön.

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille, Seitsemäs asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 12 artiklan mukainen kertomus alv:n kanto- ja valvontamenettelyistä [COM(2014)69 final - ei julkaistu EUVL:ssä].

Neuvoston päätös 2014/335/EU, Euratom, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä [EUVL L 168, 7.6.2014].

Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 608/2014, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä [EUVL L 168, 7.6.2014].

Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 609/2014, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (uudelleenlaadittu) [EUVL L 168, 7.6.2014].

Viimeisin päivitys 11.06.2014

Top