Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Takuurahaston perustaminen ulkosuhteisiin liittyville hankkeille

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Takuurahaston perustaminen ulkosuhteisiin liittyville hankkeille

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille. Tämä rahasto suojaa EU:n talousarviota kolmansiin maihin tai kolmansissa maissa toteutettaviin hankkeisiin myönnettyihin lainoihin ja lainojen takauksiin liittyviltä finanssiriskeiltä. Sen tavoitteena on suojella Euroopan talousarviomäärärahoja ja edistää kurinalaisen budjettipolitiikan noudattamista.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 480/2009 takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille (kodifioitu toisinto).

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin (EU) yleinen talousarvio on alttiina taloudellisille riskeille kolmansissa maissa toteutettavien investointien ja niihin annettujen lainojen sekä lainojen takauksien vuoksi. EU antoi takuurahaston perustamista koskevan asetuksen tarkoituksenaan suojautua näiltä riskeiltä.

Asetuksessa kuvataan rahaston toiminta ja säädetään menettelyt rahaston kartuttamiseksi sekä sen hallintaa koskevat säännöt. Rahaston päätavoitteena on suojella eurooppalaisia talousarviomäärärahoja ja edistää kurinalaisen budjettipolitiikan noudattamista.

Tehtävä

Ulkosuhteisiin liittyviä hankkeita varten perustetun takuurahaston tehtävä on maksaa yhteisöjen velkojille silloin, kun lainansaaja on laiminlyönyt

  • yhteisöjen myöntämän tai takaaman lainan takaisinmaksun;
  • Euroopan investointipankin (EIP) myöntämän ja EU:n takaaman lainatakuun takaisinmaksun.

Lisäksi takuurahasto voi taata ainoastaan lainananto- ja takaustoimia, jotka toteutetaan kolmansien maiden hyväksi tai jotka on tarkoitettu kolmansissa maissa toteutettavien hankkeiden rahoitukseen.

Varainhoito ja rahoitusmäärä

Komissio antaa rahaston varainhoidon EIP:n hoidettavaksi EU:n puolesta annetulla valtuutuksella. Takuurahastoa rahoitetaan

  • EU:n talousarviosta suoritettavalla yhdellä vuosittaisella maksulla (tarvittaessa);
  • rahastoon sijoitettujen varojen tuottamilla koroilla;
  • takaisinmaksun laiminlyöneiltä lainansaajilta takaisinperityillä varoilla.

Tavoitesumma ja vuosittainen varojen siirto

Tavoitesummalla tarkoitetaan sitä resurssien määrää, joka tarvitaan rahaston tehtävän täyttämiseen. Rahaston tavoitesummaksi vahvistetaan 9 prosenttia kustakin lainananto- ja takaustoimesta aiheutuvien EU:n pääomasitoumusten kokonaismäärästä lisättynä erääntyneillä ja maksamattomilla koroilla. Vuosittainen varojen siirto EU:n talousarviosta rahastoon lasketaan soveltamalla tavoitesummaa maksamatta olevien lainojen ja takausten määrään. Tavoitesumman ja rahaston varojen nettoarvon välisenä erotuksena laskettava rahoitettava määrä maksetaan rahastoon Euroopan unionin yleisestä talousarviosta, tai mahdollisen ylijäämän tapauksessa talousarvioon.

Rahoitettava määrä lasketaan tilikauden ”n” alussa edellisessä tilikaudella (”n-1”) myönnettyjen ja taattujen lainojen perusteella. Laskettu määrä otetaan siten talousarvioon tilivuonna n +1. Maksamatta jäävien ja erääntyvien lainojen ja rahaston rahoittamisen välillä on siten noin 2 vuoden viive.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY, Euratom) N:o 480/2009

30.6.2009

-

EUVL L 145, 10.6.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Kertomus takuurahaston toiminnasta [ COM(2014) 214 final , 8.4.2014 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Kertomuksessa todetaan, että nykyinen rahoitusjärjestelmä toteuttaa tehtävää, jota varten se on perustettu. Rahastosta katetaan yleensä ainoastaan maksamattoman maksun (korko ja/tai pääoma) määrä tiettynä eräpäivänä. Tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa erääntyvien maksujen kokonaismäärä vaikuttaa rahastoon vasta ajan mittaan näiden maksujen erääntyessä.

Teoriassa lainanantaja voisi maksamatta jääneen maksun jälkeen vaatia kaikkien tulevaisuudessa erääntyvien maksujen maksamista rahastoon kohdistuvan maksimaalisen rasituksen simuloimiseksi. Kvantitatiivisessa analyysissa simuloitiin myös tilanne, jossa maksamattomat maksut nopeuttavat kaikkien tulevaisuudessa erääntyvien maksujen maksuaikataulua.

Rahaston kattamasta riskistä ja 9 prosentin tavoitetasosta tehty perusteellinen kvantitatiivinen analyysi osoittaa rahaston tavoitetason ja muiden keskeisten parametrien olevan asianmukaiset. Komissio ei tästä syystä näe tarvetta muuttaa rahaston tavoitetasoa tai muita parametreja. Parametreja on kuitenkin tarkasteltava aika ajoin sen arvioimiseksi, otetaanko niissä edelleen riittävästi huomioon rahaston kattama riski. Tällainen arvio esitetään niin kutsutun EIP:n ulkoisen valtuuden väliarvioinnin yhteydessä, eli 31. päivään joulukuuta 2016 mennessä.

Viimeisin päivitys: 30.06.2014

Top