Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ihmiskaupan torjumista koskeva lisäpöytäkirja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ihmiskaupan torjumista koskeva lisäpöytäkirja

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2006/618/EY kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemistä, torjumista ja rankaisemista koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta tämän pöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 179 ja 181 a artiklan soveltamisalaan

Päätös 2006/619/EY kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemistä, torjumista ja rankaisemista koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta tämän pöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen III osan IV osaston soveltamisalaan

PÄÄTÖSTEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Lisäpöytäkirjan tarkoituksena on
  • ehkäistä ja torjua kansainvälistä ihmiskauppaa*, erityisesti naisten ja lasten* kauppaa, jota suorittavat järjestäytyneet rikollisryhmät
  • suojella ja auttaa hyväksikäytön* uhreja
  • edistää maiden välistä yhteistyötä tällä alalla.
 • Kunkin allekirjoittajamaan on annettava tarvittavat lait ja muut menettelyt säätääkseen rangaistaviksi teoiksi teot, jotka määritellään ihmiskaupaksi, mukaan luettuna toimimisen rikoskumppanina tällaisissa teoissa.
 • Allekirjoittajamaiden tulisi ratkaista lisäpöytäkirjan tulkitsemista tai soveltamista koskevat riidat neuvottelemalla, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, välimiesmenettelyllä.
 • Mikäli allekirjoittajamaat eivät ole onnistuneet sopimaan välimiesmenettelyn järjestämisestä kuuden kuukauden sisällä, mikä tahansa näistä osapuolista voi saattaa riidan kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Ihmiskaupan ehkäisy

 • Allekirjoittajamaiden olisi toteutettava ihmiskaupan ehkäisemis- ja torjuntatoimenpiteet yhteistyössä asianomaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Toimenpiteisiin voivat kuulua tiedotus ja tiedotusvälineiden avulla toteutettavat kampanjat sekä yhteiskunnalliset ja taloudelliset aloitteet.
 • On myös tärkeää puuttua kahden- ja monenvälisen yhteistyön kautta tekijöihin, jotka saattavat ihmiset alttiiksi ihmiskaupalle, kuten köyhyyteen, kehittämättömyyteen ja yhtäläisten mahdollisuuksien puuttumiseen.

Uhrien suojelu

 • Allekirjoittajamaita edellytetään
  • suojelemaan ihmiskaupanuhrien yksityisyyttä ja henkilöllisyyttä
  • antamaan uhreille tietoa asiaan liittyvistä oikeudenkäynti- ja hallintomenettelyistä
  • tukemaan heidän fyysistä, henkistä ja sosiaalista toipumistaan, esim. järjestämällä asuntoja, asianmukaista hoitoa sekä työ-, koulutus- ja harjoittelumahdollisuuksia
  • antamaan ihmiskaupan uhreille lupa jäädä niiden alueelle väliaikaisesti tai pysyvästi ottaen asianmukaisesti huomioon humanitaariset ja inhimilliset tekijät
  • auttamaan uhreja palaamaan alkuperämaahansa tai toiseen maahan ottaen asianmukaisesti huomioon henkilöiden turvallisuuden.

Tietojenvaihto ja yhteistyö

 • Allekirjoittajamaiden asianomaiset viranomaiset sopivat vaihtavansa tietoja tietyistä tekijöistä, kuten
  • millaisia matkustusasiakirjatyyppejä käytetään ihmiskaupan harjoittamistarkoituksessa
  • keinot ja menetelmät, joita järjestäytyneet rikollisryhmät käyttävät tähän tarkoitukseen.
 • Maat sitoutuvat myös parantamaan rajavalvontaviranomaisten välistä yhteistyötä.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖKSIÄ SOVELLETAAN?

Niitä on sovellettu 24. heinäkuuta 2006 alkaen.

TAUSTAA

Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen YK:n yleissopimus, jonka Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous hyväksyi 15. marraskuuta 2000, tuli voimaan 23. syyskuuta 2003.

Sitä on täydennetty seuraavilla kolmella lisäpöytäkirjalla:

* KESKEISET TERMIT

Ihmiskauppa: hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuva henkilöiden värväys, kuljettaminen, siirtäminen, kätkeminen tai vastaanottaminen voimankäytöllä uhkaamisen tai voimankäytön tai muun pakottamisen, sieppauksen, petoksen, harhaanjohtamisen, vallan väärinkäytön tai haavoittuvan aseman hyödyntämisen avulla, taikka toista henkilöä vallassaan pitävän henkilön suostumuksen saamiseksi annetun tai vastaanotetun maksun tai edun avulla.

Lapset: alle 18-vuotiaat henkilöt.

Hyväksikäyttö: hyväksikäyttö prostituutiotarkoituksessa tai muut seksuaalisen hyväksikäytön muodot, pakkotyö tai pakollinen palvelu, orjuus tai muu orjuuden kaltainen käytäntö, orjuuden kaltaiset olot tai elinten poistaminen.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2006/618/EY, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2006 kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemistä, torjumista ja rankaisemista koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta tämän pöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 179 ja 181 a artiklan soveltamisalaan (EUVL L 262, 22.9.2006, s. 44–50)

Neuvoston päätös 2006/619/EY, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2006 kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemistä, torjumista ja rankaisemista koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta tämän pöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen III osan IV osaston soveltamisalaan (EUVL L 262, 22.9.2006, s. 51–58)

Viimeisin päivitys: 13.12.2016

Top