Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lapsen oikeuksia koskevat EU:n suuntaviivat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lapsen oikeuksia koskevat EU:n suuntaviivat

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Lapsen oikeuksien edistämistä ja suojaamista koskevat EU:n suuntaviivat

SUUNTAVIIVOJEN TARKOITUS

Niillä luodaan Euroopan unionille (EU) säännöt, joilla varmistetaan, että lapsen* oikeudet otetaan huomioon kaikissa EU:n ulkopoliittisissa linjauksissa ja toimissa.

Niillä vahvistetaan EU:n toimintaa, jolla edistetään ja suojataan lapsen oikeuksia EU:n ulkosuhteissa ja kannustetaan laatimaan kokonaisvaltainen strateginen lähestymistapa näihin kysymyksiin. Niillä myös täydennetään EU:n suuntaviivoja lapsista aseellisissa selkkauksissa ja lapsen oikeuksia koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Lapsen oikeuksien suojaamistavoitteen saavuttamiseksi EU käyttää esimerkiksi seuraavia toimintavälineitä:

 • poliittista vuoropuhelua ottamalla lapsen oikeudet esiin järjestöjen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävissä neuvotteluissa ja keskusteluissa;
 • virallisia yhteydenottoja (esim. tietyn kysymyksen käsittely siirretään diplomaattiedustuksen välityksellä yhden maan hallitukselta toisen maan hallitukselle), jotta EU:n ulkopuolisia maita voidaan muistuttaa tarpeesta ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin lasten suojelemiseksi;
 • kahden- ja monenvälistä yhteistyötä, jotta laadittaisiin lapsen oikeuksia painottavia humanitaarisen avun ohjelmia ja kehitysapuohjelmia;
 • kumppanuuksia ja koordinointia kansainvälisten sidosryhmien kanssa, kuten Yhdistyneiden kansakuntien (YK), alueellisten järjestöjen, Lapsen oikeuksia käsittelevän eurooppalaisen foorumin, tutkimuslaitosten, kansalaisyhteiskunnan ja kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa.

Suuntaviivat pannaan täytäntöön muun muassa seuraavilla yleisillä toimilla:

 • Kannustetaan EU:n ulkopuolisia maita noudattamaan kansainvälisiä välineitä ja standardeja ja tekemään yhteistyötä YK:n, Euroopan neuvoston ja muiden elinten kanssa.
 • Kehotetaan EU:n ulkopuolisia maita tehostamaan lapsen oikeuksien suojaa laatimalla strategioita ja vahvistamalla nykyisiä mekanismeja.
 • Parannetaan seurantaprosesseja ja -rakenteita (esim. tietokantoja).
 • Tarjotaan lisävaroja lapsen oikeuksien edistämiseen ja suojaamiseen.
 • Torjutaan lapsen oikeuksien loukkauksia ja lopetetaan nykykäytäntö niiden rankaisematta jättämisestä.
 • Kannustetaan lapsia osallistumaan päätöksentekoon ja heihin vaikuttavien politiikkojen täytäntöönpanoon.
 • Parannetaan perheiden ja muiden huoltajien valmiuksia hoitaa täysin tehtävänsä lapsen oikeuksien suojaamiseksi.
 • Tuetaan lapsen oikeuksia koskevia valistusohjelmia edistämällä kampanjoita lapsen oikeuksien sisällyttämiseksi koulujen opetussuunnitelmiin.

Painopistealoilla toteutetaan erityistoimia, jotka perustuvat erillisiin täytäntöönpanostrategioihin. Painopistealat valitaan kahdeksi vuodeksi. Ensimmäinen painopisteala koskee lapsiin kohdistuvan väkivallan kaikkia muotoja. Sen tavoite, toimintaosio ja maakohtainen täytäntöönpanostrategia, toimet sekä täytäntöönpanon seuranta ja arviointi esitetään yksityiskohtaisesti suuntaviivojen liitteessä I.

TAUSTAA

Lapset kokevat monenlaisia uhkia eikä heillä ole riittävästi mahdollisuuksia päästä koulutukseen tai saada terveys- ja sosiaalipalveluja. He joutuvat lapsityövoiman käytön sekä väkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi, kärsivät taudeista ja aseellisista selkkauksista sekä altistuvat syrjinnälle, väheksynnälle ja syrjäytymiselle. Tytöt ovat erityishuomiota edellyttävä riskiryhmä.

EU on keskeinen toimija ihmisoikeuksien (ja varsinkin lapsen oikeuksien) suojaamisessa kaikkialla maailmassa. Se noudattaa lapsen oikeuksia koskevaa Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta ja sen valinnaisia pöytäkirjoja. Se ajaa myös muita aloitteita, joiden tarkoituksena on parantaa lasten tilannetta ja joita ovat muun muassa aiemmat vuosituhannen kehitystavoitteet. Kehitystavoitteet on korvattu vuoden 2016 alussa kestävän kehityksen toimintaohjelmalla 2030.

* KESKEISET TERMIT

Lapsi: tässä tiivistelmässä lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta ihmistä.

ASIAKIRJA

Lapsen oikeuksien edistämistä ja suojaamista koskevat EU:n suuntaviivat, jotka neuvosto on hyväksynyt 10 päivänä joulukuuta 2007 (ei julkaistu EUVL:ssä)

Viimeisin päivitys: 16.08.2016

Top