Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lapset EU:n ulkoisten toimien keskiössä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lapset EU:n ulkoisten toimien keskiössä

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (KOM(2008) 55 lopullinen) – Lapsille erikoisasema EU:n ulkoisissa toimissa

TIEDONANNON TARKOITUS

  • Tiedonannolla pyritään luomaan kattava Euroopan unionin (EU) toimintamalli lasten oikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi muissa kuin EU-maissa.
  • Toimintamallin perustana on kokonaisvaltainen ja yleismaailmallisesti sovellettava näkemys lasten oikeuksista, ja se on osa EU:n laajempia kehitysyhteistyötä ja köyhyyden vähentämistä koskevia strategioita.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

TAUSTAA

  • Lapset ja nuoret ovat yhteiskunnan kehityksen ja menestyksen kannalta avainasemassa. Lapsiin investoiminen merkitsee investoimista tulevaisuuteen. Tästä huolimatta äärimmäisessä köyhyydessä elävistä 47 prosenttia on 18-vuotiaita tai sitä nuorempia, ja heistä monet kärsivät myös sosiaalisesta syrjäytymisestä, väkivallasta ja hyväksikäytöstä. Se heikentää heidän mahdollisuuksiaan antoisaan elämään ja lisää yhteiskunnan epävakautta.
  • Tämä tiedonanto on jatkoa vuonna 2006 annetulle tiedonannolle Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia, jossa luotiin perusta lasten oikeuksia käsittelevälle EU:n pitkän aikavälin strategialle. Se liittyy vuonna 2007 annettuihin lapsen oikeuksien edistämistä ja suojaamista koskeviin EU:n suuntaviivoihin, joihin EU:n toimet lasten oikeuksien edistämiseksi ulkoisissa toimintapolitiikoissa perustuvat.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Lapsille erikoisasema EU:n ulkoisissa toimissa (KOM(2008) 55 lopullinen, 5.2.2008)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Lapsia hätä- ja kriisitilanteissa koskeva komission yksiköiden valmisteluasiakirja ”Children in emergency and crisis situations” (SEC(2008) 135 final, 5.2.2008)

Lasten oikeuksia ulkoisten toimien yhteydessä koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa käsittelevä komission yksiköiden valmisteluasiakirja ”The European Union’s action plan on children’s rights in external action” (SEC(2008) 136 final, 5.2.2008)

Viimeisin päivitys: 06.12.2016

Top