Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ihmisoikeuksien puolustajat –EU:n tuki

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ihmisoikeuksien puolustajat –EU:n tuki

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat

SUUNTAVIIVOJEN TARKOITUS

 • Suuntaviivoissa esitetään EU:n ihmisoikeuksien puolustajien* tukemista ja suojelemista EU:n ulkopuolisissa maissa koskeva lähestymistapa, jotta he voivat toimia vapaasti.
 • Suuntaviivojen operatiivinen osa sisältyy yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan (YUTP).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • EU:n ulkomaanedustustojen * diplomaatit tapaavat säännöllisesti ihmisoikeuksien puolustajia, vierailevat pidätettyjen aktivistien luona, seuraavat heidän oikeudenkäyntejään ja puhuvat heidän suojelemisensa puolesta.
 • Neuvoston ihmisoikeustyöryhmän (COHOM-työryhmän) tehtävänä on tunnistaa EU:n ulkomaanedustustojen päälliköiden, Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan neuvoston ja kansalaisjärjestöjen raporttien perusteella tilanteita, joissa pyydetään EU:n väliintuloa.
 • Korkea-arvoiset EU:n virkamiehet (kuten yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) sisällyttävät EU:n ulkopuolisiin maihin suuntautuvien vierailujensa ohjelmaan tapaamisia ihmisoikeuksien puolustajien kanssa.
 • EU sisällyttää ihmisoikeuksien puolustajien tilanteen EU:n ulkopuolisten maiden ja alueellisten järjestöjen kanssa käymiinsä poliittisiin vuoropuheluihin.
 • EU:n ulkomaanedustustojen päälliköt muistuttavat EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisia näiden velvollisuudesta suojella vaarassa olevia ihmisoikeuksien puolustajia.
 • EU tekee tiivistä yhteistyötä sellaisten EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, jotka myös suojelevat ihmisoikeuksien puolustajia, minkä lisäksi se tekee työtä muiden alueellisten organisaatioiden, kuten Afrikan unionin, Amerikan valtioiden järjestön ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön ihmisoikeusmekanismien parissa.
 • EU edistää ihmisoikeuksien puolustajien suojeluun liittyvien olemassa olevien alueellisten mekanismien vahvistamista ja uusien mekanismien luomista.
 • EU:n sitoutumista ihmisoikeuspuolustajien tukemiseen täydennetään demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevalla eurooppalaisella rahoitusvälineellä, josta tuetaan taloudellisesti ihmisoikeusaktivisteja suojelevia organisaatioita.

TAUSTAA

Ihmisoikeuksien puolustajien tärkeänä tehtävänä on

 • dokumentoida väkivaltaa
 • antaa ihmisoikeusloukkausten uhreille oikeudellista, psykologista, lääketieteellistä tai muuta apua
 • vastustaa ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden rankaisemattomuutta sekä
 • tiedottaa ihmisoikeuksista ja niiden puolustajista paikallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla.

Myös ihmisoikeuksien puolustajat ovat kuitenkin hyökkäysten ja uhkausten kohteena, minkä vuoksi on tärkeää taata heidän turvallisuutensa ja suojelunsa.

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Ihmisoikeuksien puolustajat: Yksilöt, ryhmät ja organisaatiot, jotka edistävät ja suojelevat rauhanomaisin keinoin yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, kuten kansalaisoikeuksia sekä poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia, mukaan lukien alkuperäiskansojen oikeuksia.

EU:n ulkomaanedustustot EU-maiden suurlähetystöt ja konsulaatit ja EU:n edustustot.

ASIAKIRJA

Suojelun takaaminen – Ihmisoikeuksien puolustajia koskevat Euroopan unionin suuntaviivat, EU:n neuvosto (ulkoasiat), 2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 235/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 85–94)

Viimeisin päivitys: 04.07.2016

Top