Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ihmisoikeuksien puolustajat – EU:n tuki

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ihmisoikeuksien puolustajat – EU:n tuki

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJOISTA:

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artikla

Ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN 2 ARTIKLAN JA IHMISOIKEUKSIEN PUOLUSTAJIA KOSKEVIEN EU:N SUUNTAVIIVOJEN TARKOITUS

 • Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan mukaan unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
 • Suuntaviivoissa vahvistetaan, miten EU tukee ja suojelee ihmisoikeuksien puolustajia* EU:n ulkopuolisissa maissa ja auttaa heitä toimimaan vapaasti.
 • Operatiivisella tasolla suuntaviivoja sovelletaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) yhteydessä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Suuntaviivojen tärkeimmät näkökohdat ovat seuraavat:

 • EU:n ulkomaanedustustojen* diplomaatit tapaavat säännöllisesti ihmisoikeuksien puolustajia, vierailevat pidätettyjen aktivistien luona, seuraavat heidän oikeudenkäyntejään ja puhuvat heidän suojelemisensa puolesta.
 • Neuvoston ihmisoikeustyöryhmän (COHOM-työryhmä) tehtävänä on tunnistaa EU:n ulkomaanedustustojen päälliköiden, Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan neuvoston ja kansalaisjärjestöjen raporttien perusteella tilanteet, joissa pyydetään EU:n väliintuloa.
 • Korkea-arvoiset EU:n virkamiehet (kuten unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) sisällyttävät EU:n ulkopuolisiin maihin suuntautuvien vierailujensa ohjelmaan tapaamisia ihmisoikeuksien puolustajien kanssa.
 • EU ottaa ihmisoikeuksien puolustajien tilanteen esiin EU:n ulkopuolisten maiden ja alueellisten järjestöjen kanssa käymissään poliittisissa vuoropuheluissa.
 • EU:n ulkomaanedustustojen päälliköt muistuttavat EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisia näiden velvollisuudesta suojella vaarassa olevia ihmisoikeuksien puolustajia.
 • EU tekee tiivistä yhteistyötä sellaisten EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, jotka myös suojelevat ihmisoikeuksien puolustajia. Lisäksi se työskentelee muiden alueellisten organisaatioiden, kuten Afrikan unionin, Amerikan valtioiden järjestön ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön ihmisoikeusmekanismien parissa.
 • EU edistää ihmisoikeuksien puolustajien suojeluun liittyvien olemassa olevien alueellisten mekanismien vahvistamista ja uusien mekanismien luomista.
 • EU:n sitoutumista ihmisoikeuksien puolustajien tukemiseen täydennetään demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevalla eurooppalaisella rahoitusvälineellä, josta rahoitetaan ihmisoikeusaktivisteja tukevia organisaatioita.

TAUSTAA

Ihmisoikeuksien puolustajien tärkeänä tehtävänä on

 • dokumentoida väkivaltaa
 • antaa ihmisoikeusloukkausten uhreille oikeudellista, psykologista, lääketieteellistä tai muuta apua
 • vastustaa ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden rankaisemattomuutta
 • tiedottaa ihmisoikeuksista ja niiden puolustajista alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuu kuitenkin usein hyökkäyksiä ja uhkauksia, minkä vuoksi on tärkeää taata heidän turvallisuutensa ja suojelunsa.

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Ihmisoikeuksien puolustajat: yksilöt, ryhmät ja organisaatiot, jotka edistävät ja suojelevat rauhanomaisin keinoin yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, kuten kansalaisoikeuksia sekä poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia, mukaan lukien alkuperäiskansojen jäsenten oikeudet.
EU:n ulkomaanedustustot: EU-maiden suurlähetystöt ja konsulaatit sekä EU:n edustustot.

ASIAKIRJAT

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – I osasto – Yhteiset määräykset – 2 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 17)

Suojelun takaaminen – Ihmisoikeuksien puolustajia koskevat Euroopan unionin suuntaviivat, EU:n neuvosto (ulkoasiat), 2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 235/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 85–94)

Viimeisin päivitys: 07.08.2017

Top