Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n arvojen edistäminen ja suojaaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n arvojen edistäminen ja suojaaminen

EU:n perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artikla.

SÄÄDÖS

SEU-sopimuksen 2 artikla

SEU-sopimuksen 7 artikla

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklasta: Unionin perusarvojen kunnioittaminen ja edistäminen (KOM(2003) 606 lopullinen, 15.10.2003).

TIIVISTELMÄ

EU:n perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artikla.

Vain 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja kunnioittavat ja niiden edistämiseen sitoutuneet Euroopan valtiot voivat päästä EU:n jäseniksi (SEU-sopimuksen 49 artikla).

EU:n perusarvojen kunnioittamisen varmistaminen

EU:ssa oikeusvaltion periaate on erityisen tärkeä. Oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on kaikkien SEU-sopimuksen 2 artiklassa lueteltujen perusarvojen suojelun edellytys. Se on myös edellytys EU:n perussopimuksista ja kansainvälisestä oikeudesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien kunnioittamiselle.

EU:N TOIMINTAKEHYS OIKEUSVALTIOPERIAATTEEN VAHVISTAMISEKSI

Maaliskuussa 2014 Euroopan komissio hyväksyi uuden toimintakehyksen missä tahansa EU:n 28 maassa ilmenevien, oikeusvaltioperiaatetta kohtaavien järjestelmätahon uhkien varalta. Uusi oikeusvaltiotoimintakehys täydentää rikkomusmenettelyjä - kun jotakin EU:n lakia on rikottu - ja niin sanottuja SEU-sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettuja mekanismeja, jotka vakavimmissa tapauksissa mahdollistavat äänestysoikeuden pidättämisen, jos jokin EU-maa loukkaa ”jatkuvasti ja vakavasti” EU:n arvoja.

Toimintakehyksen ansiosta Euroopan komissio voi käydä vuoropuhelua kyseisen EU-maan kanssa ja estää näin oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuvan järjestelmätahon uhan pahenemisen. Arviointinsa valmistamisessa komissio voi hyötyä muiden EU:n toimielinten ja kansainvälisten järjestöjen asiantuntemuksesta (etenkin Euroopan parlamentti, neuvosto, perusoikeusvirasto, Euroopan neuvosto, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj), jne.).

Ellei toimintakehyksessä löydy ratkaisua, SEU-sopimuksen 7 artikla on aina viimeinen keino kriisin ratkaisemiseksi ja EU-arvojen noudattamisen varmistamiseksi.

SEU-sopimuksen 7 artikla

SEU-sopimuksen 7 artiklalla pyritään varmistamaan, että kaikki EU-maat noudattavat EU:n yhteisiä arvoja, mukaan lukien oikeusvaltioperiaatetta. SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan ehkäisymekanismi voidaan käynnistää ainoastaan, jos kyseessä on ”selvä vaara, että jokin jäsenvaltio loukkaa vakavasti”, ja SEU-sopimuksen 7 artiklan 2 kohdan seuraamusmekanismi vain, jos ”jokin jäsenvaltio loukkaa vakavasti ja jatkuvasti” 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja.

Ehkäisymekanismin avulla neuvosto voi antaa kyseiselle maalle varoituksen, ennen kuin ”vakava loukkaus” on varsinaisesti toteutunut.

Seuraamusmekanismin avulla neuvosto voi pidättää tiettyjä EU:n perussopimuksista johtuvia kyseiselle EU-maalle kuuluvia oikeuksia, mukaan lukien kyseisen maan äänestysoikeuden neuvostossa. Tässä tapauksessa ”vakavan rikkeen” on oltava jatkunut jo jonkin aikaa.

SOVELTAMINEN

Vuoden 2009 jälkeen komissio on todennut joissakin EU-maissa useita kriisitapahtumia, jotka paljastivat erityisiä oikeusvaltioperiaatteen ongelmia. Komissio on ratkaissut nämä tilanteet harjoittamalla poliittista painostusta sekä käynnistämällä rikkomusmenettelyjä, jos EU:n lakeja on rikottu.

SEU-sopimuksen 7 artiklan ehkäisy- ja seuraamusmekanismeja ei ole toistaiseksi käytetty.

Muiden EU:n toimielinten aloitteet

Kaikilla EU:n toimielimillä on täydentävä tehtävä oikeusvaltioperiaatteen edistämisessä ja ylläpitämisessä EU:ssa.

Joulukuussa 2014 neuvosto ja EU-maat sitoutuivat vuotuiseen vuoropuheluun kaikkien neuvostoon kuuluvien EU-maiden kesken edistääkseen ja suojellakseen oikeusvaltiota perussopimusten puitteissa.

Euroopan parlamentti on myös useaan otteeseen pyytänyt säännöllistä arviointia siitä, miten EU-valtiot noudattavat unionin perusarvoja sekä demokratian ja oikeusvaltion vaatimusta.

Katso myös perusoikeusviraston (FRA) sivut ja FRA:n vuoden 2013 toimintaraportti

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - EU:n perusoikeuskirjan soveltamista koskeva kertomus vuodelta 2012 (COM(2013) 271 final, 8.5.2013).

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - EU:n perusoikeuskirjan soveltamista koskeva kertomus vuodelta 2013 (COM(2014) 224 final, 14.4.2014).

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Uusi EU:n toimintakehys oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi (COM(2014) 158 final, 11.3.2014).

Neuvoston ja jäsenvaltojen päätelmät tapaamisesta neuvoston kanssa 16 päivänä joulukuuta 2014 oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen varmistamisesta.

Viimeisin päivitys 10.03.2015

Top