Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan tason poliittisten puolueiden asema ja rahoitus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Euroopan tason poliittisten puolueiden asema ja rahoitus

Euroopan tason poliittiset puolueet voivat saada rahoitusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Niiden on oltava edustettuina Euroopan parlamentissa tai kansallisissa parlamenteissa tai alueparlamenteissa vähintään yhdessä neljäsosassa jäsenvaltioista, noudatettava poliittisessa ohjelmassaan ja toimissaan unionin perusperiaatteita, kuten oikeusvaltion periaatetta, ja osallistuttava Euroopan parlamentin vaaleihin.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2004/2003, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä [ks.muutosäädökset].

TIIVISTELMÄ

Asetuksessa annetaan Euroopan tason poliittisen puolueiden asemaa ja rahoitusta koskevat säännöt.

Rahoitushakemus

Euroopan tason poliittinen puolue voi esittää joka vuosi rahoitushakemuksen Euroopan parlamentille. Asetuksessa tarkoitetaan "poliittisten puolueiden liitolla" kansalaisten muodostamaa ryhmittymää, joka pyrkii poliittisiin päämääriin ja joka on perustettu vähintään yhden jäsenvaltion oikeusjärjestyksen mukaisesti.

Jotta puoluetta voitaisiin pitää "Euroopan tason poliittisena puolueena"

  • sen on oltava oikeushenkilö siinä jäsenvaltiossa, jossa sen kotipaikka sijaitsee
  • se on oltava edustettuna Euroopan parlamentissa (tai kansallisissa parlamenteissa tai alueparlamenteissa tai alueneuvostoissa) vähintään yhdessä neljäsosassa jäsenvaltioista tai sen on täytynyt saada edellisissä Euroopan parlamentin vaaleissa vähintään kolme prosenttia kussakin valtiossa annetuista äänistä (myös vähintään yhdessä neljäsosassa jäsenvaltioista)
  • sen on noudatettava puolueohjelmassaan ja toiminnassaan Euroopan unionin perusperiaatteita eli vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteita
  • sen on täytynyt osallistua Euroopan parlamentin vaaleihin tai ilmaista aikomuksensa tehdä näin.

Euroopan parlamentti valvoo, että Euroopan tason puolueet täyttävät nämä perusteet. Jos jokin peruste ei enää täyty, puolue menettää "Euroopan tason poliittisen puolueen" aseman, eikä se enää voi saada rahoitusta tämän asetuksen nojalla.

Euroopan tason poliittiseen puolueeseen liittyvät poliittiset säätiöt voivat nekin esittää rahoitushakemuksen kyseisen puolueen kautta. Asetuksessa esitetään käsite "Euroopan tason poliittinen säätiö", jolla tarkoitetaan yksikköä (tai yksikköjen verkkoa), joka on oikeushenkilö jossakin jäsenvaltiossa ja on yhteydessä Euroopan tason poliittiseen puolueeseen. Euroopan tason poliittisilla säätiöillä on tarkkailu-, analyysi- ja viestintätehtäviä, ja ne osallistuvat erityisesti Euroopan parlamentin vaaleihin liittyvään keskusteluun. Säätiöihin pätevät samat rahoitussäännöt kuin puolueisiin.

Rahoitushakemukseen on liitettävä asiakirjat, jotka osoittavat, että kyseessä on Euroopan tason poliittinen puolue, sekä puolueen poliittinen ohjelma ja säännöt, joissa määritellään erityisesti elimet, jotka vastaavat poliittisesta johdosta ja talouden hallinnosta sekä luonnolliset henkilöt, joilla on oikeus toimia laillisena edustajana kussakin asianomaisessa jäsenvaltiossa. Kaikista näihin asiakirjoihin tehtävistä muutoksista on ilmoitettava Euroopan parlamentille kahden kuukauden kuluessa. Jollei ilmoitusta tehdä, rahoitus keskeytetään. Saatuaan rahoitusta koskevan hakemuksen Euroopan parlamentti tekee päätöksen kolmen kuukauden kuluessa.

Rahoituksen alkuperä ja jakaminen sekä velvollisuudet

Euroopan tason poliittiset puolueet saavat rahoitusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Talousarviosta ei voida rahoittaa muiden poliittisten puolueiden eikä varsinkaan kansallisten poliittisten puolueiden toimintaa. Kansallisiin poliittisiin puolueisiin sovelletaan kansallista lainsäädäntöä. Euroopan tason säätiöille myönnetyillä varoilla ei voida rahoittaa poliittisia puolueita eikä ehdokkaita kansallisella tai Euroopan tasolla eikä myöskään kansallisia säätiöitä. Yhteisön talousarviosta peräisin olevia varoja voidaan käyttää ainoastaan niihin kuluihin, jotka liittyvät suoraan puolueen poliittisessa ohjelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Niillä voidaan myös rahoittaa kampanjoita Euroopan parlamentin vaaleissa. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rahoitukseen tarkoitetuista varoista päätetään vuotuisessa talousarviomenettelyssä.

Euroopan tason poliittisen puolueen tai poliittisen säätiön talousarviosta vähintään 15 prosenttia on tultava muista lähteistä kuin yhteisön talousarviosta.

Puolueille varatut määrärahat jaetaan vuosittain seuraavasti: 15 prosenttia määrärahoista jaetaan tasaosuuksina niiden puolueiden kesken, jotka ovat saaneet myönteisen päätöksen, ja 85 prosenttia määrärahoista jaetaan edustajien määrän mukaisessa suhteessa niiden puolueiden kesken, joilla on edustajia Euroopan parlamentissa.

Asetuksessa säädetään myös rahoitukseen liittyvistä velvollisuuksista. Rahoitusta saavan puolueen tai säätiön on

  • julkistettava vuosittain tulonsa ja menonsa sekä selvitys varoistaan ja veloistaan
  • ilmoitettava rahoituslähteensä toimittamalla luettelo, jossa mainitaan lahjoittajat ja kultakin lahjoittajalta saadut yli 500 euron suuruiset määrät
  • kieltäydyttävä ottamasta vastaan nimettömiä lahjoituksia, lahjoituksia, joiden suuruus on yli 12000 euroa vuodessa lahjoittajaa kohden, lahjoituksia Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien talousarvioista, lahjoituksia liikeyrityksiltä, joihin julkiset viranomaiset voivat käyttää määräysvaltaa omistuksen tai rahoitusosuuden perusteella sekä lahjoituksia kolmannen maan viranomaiselta.

Euroopan tason poliittinen puolue saa sitä vastoin kantaa jäseninään olevilta kansallisilta poliittisilta puolueilta jäsenmaksuja. Samoin Euroopan tason poliittinen säätiö saa kantaa jäseninään olevilta kansallisilta poliittisilta säätiöiltä jäsenmaksuja. Niiden määrä voi olla enintään 40 prosenttia Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön vuotuisesta talousarviosta. Säätiöt eivät voi kantaa jäsenmaksuja sellaisista varoista, jotka on myönnetty tämän asetuksen mukaisesti Euroopan tason puolueelle Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

Taustaa

Vuonna 2007 Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoittamiseen tarkoitettu talousarvio oli 10,4 miljoonaa euroa. Rahoitusta annettiin kymmenelle puolueelle.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 2004/2003 [hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD/2003/0039]

15.2.2004

-

EUVL L 297, 15.11.2003

Muutossäädökset

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1524/2007 [hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD/2007/0130]

27.12.2007

-

EUVL L 343, 27.12.2007

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 29 päivänä maaliskuuta 2004 , Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2004/2003 soveltamissääntöjen vahvistamisesta EUVL C 252, 3.10.2008]. Tätä päätöstä sovelletaan Euroopan tason poliittisiin puolueisiin sekä Euroopan tason poliittisiin säätiöihin.

Kunkin vaalikauden alussa puhemiehistö hyväksyy monivuotisen ohjeellisen rahoituskehyksen. Ne organisaatiot, jotka haluavat saada tukea Euroopan unionin yleisestä talousarviosta, osoittavat kirjallisen hakemuksen Euroopan parlamentin puhemiehelle ennen 1. marraskuuta, joka edeltää sitä varainhoitovuotta, jolle määrärahaa haetaan. Tukihakemuksessa on käytettävä tämän asetuksen liitteessä I olevaa lomaketta. Avustus maksetaan edunsaajalle ennakkomaksuna yhdessä erässä, joka vastaa 80:tä prosenttia avun kokonaismäärästä. Parlamentin edunsaajalle maksama kokonaismäärä saa joka tapauksessa olla korkeintaan 85 prosenttia todellisista tukikelpoisista menoista.

Puhemiehistö voi lisäksi päättää keskeyttää avun maksamisen ja tarvittaessa vähentää avun määrää.

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2006, Euroopan tason poliittisista puolueista [EUVL C 292 E, 1.12.2006]. Euroopan parlamentti hyväksyi 23. maaliskuuta 2006 päätöslauselman Euroopan tason poliittisista puolueista. Päätöslauselmassa parlamentti otti huomioon asetuksen voimaantulosta lähtien saadut käytännön kokemukset ja esitti joitakin parannuksia, kuten varojen maksun mukauttamista paremmin edunsaajien toimintatapaan tai puolueiden loppukertomusten jättöajankohdan aikaistamista, jotta rahoituksen käsittely sujuisi tehokkaasti.

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 29 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2004/2003 soveltamissääntöjen vahvistamisesta [EUVL C 150, 28.6.2006]. Päätöksessä esitetään asetuksen (EY) N:o 2004/2003 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Siinä säädetään mm. lomakkeesta, jota on käytettävä tukihakemuksissa (liite I). Hakemukset on esitettävä ennen 15. marraskuuta, joka edeltää sitä varainhoitovuotta, jolle tukea haetaan.

Viimeisin päivitys 04.03.2009

Top