Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euron suojaaminen väärentämiseltä — Euroopan teknis-tieteellinen keskus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euron suojaaminen väärentämiseltä — Euroopan teknis-tieteellinen keskus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2005/37/EY Euroopan teknis-tieteellisen keskuksen (ETTK) perustamisesta ja teknisten toimien koordinoinnista eurometallirahojen väärentämisen torjumiseksi

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

 • Tällä päätöksellä perustetaan Euroopan teknis-tieteellinen keskus (ETTK) Euroopan komissioon Brysseliin.
 • ETTK:n tehtävä on suojata eurometallirahoja väärentämiseltä. Tästä syystä se analysoi ja luokittelee väärennettyjä eurometallirahoja sekä avustaa Euroopan unionin maiden kansallisia viranomaisia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Keskuksen tehtävät

ETTK

 • analysoi ja luokittelee kaikki uudentyyppiset väärät eurometallirahat euron väärentämisen torjumista koskevan asetuksen mukaisesti
 • edistää osaltaan Pericles-ohjelman tavoitteiden toteuttamista
 • avustaa kansallisia väärien metallirahojen tutkimuskeskuksia ja poliisiviranomaisia
 • tekee yhteistyötä asianomaisten tahojen kanssa väärien eurometallirahojen analysoimiseksi ja väärentämisen torjunnan tehostamiseksi.

Toiminnan harjoittaminen Ranskan valtion rahapajassa

Väärien eurometallirahojen teknisessä ja tieteellisessä analysoinnissa ETTK käyttää Ranskan valtion rahapajan henkilöstöä ja toimitiloja sekä erityisesti sen laboratoriota. Komissio nimittää erikoisosaamiseltaan sopivaa henkilöstöä näihin tehtäviin. Muut ETTK:n toimintaan liittyvät kulut katetaan EU:n yleisestä talousarviosta.

Koordinointi ja tietojenvaihto

Komissio koordinoi toimivaltaisten teknisten viranomaisten toimia eurometallirahojen väärentämisen torjumiseksi erityisesti metallirahojen väärennyksiä käsittelevän asiantuntijaryhmän säännöllisissä tapaamisissa. Komissio toimii puheenjohtajana tässä ryhmässä, jossa EU-maat voivat vaihtaa kokemuksia ja tietoja liittyen eurometallirahojen väärentämiseen sekä tarpeellisten teknisten toimien koordinointiin euron suojaamiseksi.

Talous- ja rahoituskomitea, Euroopan keskuspankki, Europol ja toimivaltaiset kansalliset viranomaiset saavat jatkuvasti tietoa keskuksen toimista ja metallirahojen väärentämistä koskevasta tilanteesta.

Metallirahojen aitouden tarkastaminen

Asetuksella (EU) N:o 1210/2010 otetaan käyttöön yhteiset säännöt ja menettelytavat euroalueella liikkeellä olevien eurometallirahojen tarkastamiseksi ja käsittelemiseksi sekä kiertoon kelpaamattomien rahojen korvaamiseksi.

Asetuksessa todetaan, että ETTK määrittelee muun muassa:

 • eurometallirahojen aitouden toteamisessa käytettävien koneiden testauksen tekniset eritelmät
 • eurometallirahojen tarkastamisessa käytettävän henkilöstön koulutuskäytännöt
 • testejä koskevien yhteenvetojen voimassaoloajan
 • komission verkkosivustolla julkaistavan luettelon metallirahoja käsittelevistä koneista, jotka ovat läpäisseet tunnistetestin
 • ohjeet paikan päällä tapahtuviin vuositarkastuksiin kassatyöntekijöiden eurometallirahojen aitoutta koskevien valmiuksien toteamiseksi
 • säännöt kassatyöntekijöiden asetuksen noudattamatta jättämisen oikaisemiseksi.

Päätöksillä 2003/861/EY ja 2003/862/EY määritetään komission perustama ETTK ja sen toiminta euroalueella sekä euron ulkopuolisella EU-maiden alueella.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 10. helmikuuta 2005 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Komission päätös 2005/37/EY, tehty 29 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan teknis-tieteellisen keskuksen (ETTK) perustamisesta ja teknisten toimien koordinoinnista eurometallirahojen väärentämisen torjumiseksi (EUVL L 19, 21.1.2005, s. 73–74)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1210/2010, annettu 15 päivänä joulukuuta 2010, eurometallirahojen aitouden tarkistamisesta ja kiertoon kelpaamattomien eurometallirahojen käsittelystä (EUVL L 339, 22.12.2010, s. 1–5)

Neuvoston päätös 2003/861/EY, tehty 8 päivänä joulukuuta 2003, väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 44)

Neuvoston päätös 2003/862/EY, tehty 8 päivänä joulukuuta 2003, väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä tehdyn neuvoston päätöksen 2003/861/EY vaikutusten laajentamisesta koskemaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutakseen (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 45)

Viimeisin päivitys: 04.04.2017

Top