Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurometallirahojen kaltaiset mitalit ja rahakkeet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurometallirahojen kaltaiset mitalit ja rahakkeet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 2182/2004 eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksessa säädetään eurometallirahojen kaltaisten mitalien ja rahakkeiden valmistusta koskevista yhtenäisistä ehdoista kansalaisten suojelemiseksi sekaannuksen tai petosten vaaralta.
 • Siinä asetetaan säännöt, jotka koskevat euroon liittyvien ilmaisujen käyttöä sekä mitalien tai rahakkeiden ja eurometallirahojen eli kolikoiden teknisten ominaisuuksien samankaltaisuutta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Asetuksella pyritään suojelemaan kansalaisia sekaannuksilta ja petoksilta, joita voi liittyä sellaisiin metalliesineisiin, kuten mitaleihin ja rahakkeisiin, jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin eurometallirahat. Tällaisia mitaleja ja rahakkeita voidaan virheellisesti luulla laillisiksi maksuvälineiksi ja hyväksyä maksuksi metallirahojen ja setelien tapaan tai käyttää luvattomasti eurometallirahojen asemesta.
 • Mitalit ja rahakkeet määritellään asetuksessa metalliesineiksi, jotka näyttävät metallirahoilta ja/tai joilla on niiden tekniset ominaisuudet mutta joita ei kuitenkaan ole laskettu liikkeeseen kansallisen tai rahaliittoon osallistuvan muun kuin EU-maan säädöksen tai muun ulkomaisen säädöksen nojalla ja jotka eivät näin ollen ole laillisia maksuvälineitä.
 • Asetuksessa kielletään ulkonäöltään tai ominaisuuksiltaan yhtenäisvaluutta euroa muistuttavien mitalien ja rahakkeiden valmistus, myynti, maahantuonti ja jakelu (myyntiin tai muihin kaupallisiin tarkoituksiin).
 • Mitalien ja rahakkeiden pinnalla ei saa olla
  • Ilmaisua ”euro” tai ”euro cent”; taikka
  • eurotunnusta.
 • Niissä ei myöskään saa käyttää
  • ulkoasua, joka muistuttaa eurometallirahojen ulkoasua;
  • Euroopan unionin (EU) maiden kansallista suvereniteettia edustavia symboleja;
  • eurometallirahojen reunan muotoa tai ulkoasua.
 • Mitalit ja rahakkeet eivät saa olla samankokoisia kuin eurometallirahat. Euroopan komissio ilmoittaa, voidaanko metalliesine luokitella mitaliksi tai rahakkeeksi ja sovelletaanko siihen asetuksessa säädettyjä kieltoja.
 • Mitaleja tai rahakkeita, joissa on ilmaisu ”euro” tai ”euro cent” taikka eurotunnus ilman nimellisarvoa, ei kielletä, jos ne ovat riittävän erikokoisia kuin eurometallirahat ja jos niiden ulkoasu ei muistuta edellä mainittuja ulkoasuja ja symboleja. Jos ne kuitenkin ovat hyvin samankokoisia kuin eurometallirahat, niissä on oltava keskellä reikä, niiden on oltava muodoltaan enintään kuusisivuisia monikulmioita, niiden on oltava tehty kullasta, hopeasta tai platinasta tai niiden mittasuhteiden ja ominaisuuksien on oltava johdonmukaisesti erikseen määriteltyjen vaihteluvälien ulkopuolella.
 • Komissio voi myöntää erityisluvan ilmaisun ”euro” tai ”euro cent” taikka eurotunnuksen käyttöön, jos sekaannuksen vaaraa ei ole. Tällöin EU-maassa toimivan asianomaisen talouden toimijan nimi on merkittävä selkeästi mitalin tai rahakkeen pinnalle.
 • Jos mitalilla tai rahakkeella on nimellisarvo, sen kuva- tai kääntöpuolelle on lisäksi leimattava merkintä ”ei laillinen maksuväline”.
 • Eurometallirahojen eli euroalueen ainoiden laillisina maksuvälineinä käyvien kolikoiden yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä säädetään neuvoston asetuksessa (EU) N:o 729/2014.
 • Mitaleja ja rahakkeita, jotka oli laskettu liikkeeseen ennen asetuksen voimaantuloa, sai käyttää enintään vuoden 2009 loppuun asti, paitsi jos niitä käytettiin eurometallirahojen sijasta. Nämä mitalit ja rahakkeet oli merkittävä rekisteriin EU-maiden soveltamien menettelyjen mukaisesti, ja niistä oli ilmoitettava Euroopan teknis-tieteelliselle keskukselle.
 • Asetusta sovelletaan kaikissa niissä EU-maissa, jotka ottivat euron käyttöön vuonna 2002 (Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska, Saksa ja Suomi). Sen soveltamista on laajennettu euroalueen ulkopuolisiin EU-maihin asetuksella (EY) N:o 2183/2004, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 47/2009. EU-maiden oli vahvistettava asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja sovellettava niitä 1. heinäkuuta 2005 mennessä.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 21. joulukuuta 2004 alkaen.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 2182/2004, annettu 6 päivänä joulukuuta 2004, eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista (EUVL L 373, 21.12.2004, s. 1–6)

Asetukseen (EY) N:o 2182/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 02.02.2017

Top