Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Herkules-ohjelma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Herkules-ohjelma

Euroopan yhteisö perusti Herkules-ohjelman taloudellisten etujensa suojaamiseksi toteutettavien toimien tukemiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 804/2004/EY, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön tukiohjelman perustamisesta yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi toteutettavien toimien tukemiseksi (Herkules-ohjelma) (Ks. muutosasiakirjat).

TIIVISTELMÄ

Herkules-ohjelma perustettiin päätöksellä N:o 804/2004/EY kaudelle 2004—2006. Ohjelman voimassaoloaikaa jatkettiin päätöksellä N:o 878/2007/EY kaudelle 2007—2013.

HERKULES (2004—2006)

Herkules-ohjelman rahoituspuitteet olivat noin 12 miljoonaa euroa, ja sillä pyrittiin tukemaan seuraavia toimia:

 • seminaarien ja konferenssien järjestäminen
 • tieteellisten tutkimusten ja keskustelujen edistäminen politiikasta, jota yhteisö toteutti taloudellisten etujensa suojaamisen alalla
 • yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi toteuttavien toimien koordinointi
 • koulutus ja tiedotus
 • asiantuntijavaihdon edistäminen
 • tieteellisen tietämyksen levittäminen
 • tietoteknisten välineiden kehittäminen ja käyttöön asettaminen
 • tekninen apu
 • tiedonvaihdon edistäminen ja vahvistaminen. Ohjelmaan osallistuvan avustuksen saajan oli sijaittava yhdessä 25 jäsenvaltiosta, EFTA- tai ETA-valtiossa ETA-sopimuksen mukaisesti (Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi), Bulgariassa, Romaniassa tai Turkissa, ja kaudella 2004—2006 avustusta saivat kolmentyyppiset elimet:
 • maan kansalliset tai alueelliset viranomaiset
 • tutkimus- tai koulutuslaitokset, joilla on oikeushenkilöllisyys
 • voittoa tavoittelemattomat elimet, joilla on oikeushenkilöllisyys. Tukihakemuksia arvioitiin päätöksen liitteessä eriteltyjen arviointiperusteiden mukaan. Niissä tarkasteltiin muun muassa ehdotetun toimen ja ohjelman tavoitteiden vastaavuutta, ehdotetun toimen täydentävyyttä suhteessa muihin tuettuihin toimiin ja ehdotetun toimen toteutettavuutta eli käytännön mahdollisuuksia toteuttaa toimi esitetyin keinoin.

Avustuksen määrä sai olla enintään

 • 0:tä prosenttia teknisen avun avustuskelpoisista menoista
 • 0:tä prosenttia koulutustoimista, asiantuntijavaihdon edistämisestä ja seminaarien ja konferenssien järjestämisestä aiheutuvista avustuskelpoisista menoista
 • 0:tä prosenttia seminaarien ja konferenssien järjestämisestä aiheutuvista avustuskelpoisista menoista.

Lisäksi elimen toiminnasta koituvien kulujen rahoittamiseen tarkoitetun toiminta-avustuksen määrä sai olla enintään 70 prosenttia elimen avustuskelpoisista menoista sinä kalenterivuonna. Kun toiminta-avustusta myönnettiin uudelleen, sen määrää alennettiin asteittain.

HERKULES II (2007—2013)

Herkules II -ohjelma toteutetaan kaudella, joka alkaa 1. päivästä tammikuuta 2007 ja päättyy 31. päivään joulukuuta 2013. Ohjelman rahoituspuitteet tälle kaudelle ovat 98,5 miljoonaa euroa.

Ohjelmalla myönnetään yhteisön rahoitusta avustusten muodossa, mutta se avataan myös julkisia hankintoja koskeville sopimuksille. Yhteisön rahoitusta koskevat ehdot on määritelty asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/2002, sellaisena kuin se on (sittemmin) muutettuna. Toisin kuin edellisessä ohjelmassa, toiminta-avustuksia ei enää myönnetä. Sen sijaan kaudella 2007—2013 käytettävissä olevat varat ovat kokonaan käytössä toiminnan tukemiseksi toimintaan ja julkisiin hankintoihin myönnettävillä avustuksilla.

Herkules II -ohjelman painopistealueita ovat

 • yhteistyön tehostaminen yhteisön taloudellisiin etuihin kohdistuvia petoksia torjuvien toimijoiden kanssa, eli jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, komission ja Euroopan petostorjuntaviraston (OLAF) kanssa
 • jäsenvaltioiden, liittyvien valtioiden ja ehdokasvaltioiden välisten tietojen vaihtoa edistävien verkostojen vahvistaminen
 • teknisen ja operationaalisen tuen antaminen jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisille ja erityisesti tulliviranomaisille.

Herkules II -ohjelmalla pyritään lisäämään ja vahvistamaan toimia savukkeiden salakuljetuksen ja väärentämisen torjumiseksi.

Avustuksen voivat saada samat elimet kuin edelliselläkin kaudella sillä edellytyksellä, että ne sijaitsevat yhdessä 27 jäsenvaltiosta, EFTA- tai ETA-valtiossa ETA-sopimuksen mukaisesti (Islanti, Liechtenstein, Norja) tai Euroopan unionin ehdokasmaassa yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti. Lisäksi avustuskelpoisia ovat menot, jotka aiheutuvat läntisten Balkanin maiden, Venäjän tai Euroopan naapuruuspolitiikan (DE) (EN) (FR) soveltamisalaan kuuluvien maiden edustajien osallistumisesta.

Komissio arvioi hakemuksia muun muassa ehdotetun toimen ja ohjelman tavoitteiden yhteensopivuuden, ehdotetun toimen kustannus-hyötysuhteen ja ehdotetun toimen kohdeyleisön laajuuden perusteella. Avustukset eivät voi kuitenkaan kattaa kaikkia kuluja. Seuraavia lukuja, jotka vastaavat kaudella 2004—2006 voimassa olleita lukuja, ei saa ylittää:

 • 50 prosenttia teknisen avun avustuskelpoisista menoista
 • 80 prosenttia koulutustoimista, asiantuntijavaihdon edistämisestä ja seminaarien ja konferenssien järjestämisestä aiheutuvista avustuskelpoisista menoista, mikäli on kyse maan kansallisista tai alueellisista viranomaisista
 • 90 prosenttia seminaarien ja konferenssien järjestämisestä aiheutuvista avustuskelpoisista menoista, mikäli on kyse tutkimus- tai koulutuslaitoksista tai voittoa tavoittelemattomista yksiköistä.

Komissio voi toimittaa tarkastuksia yhteisön rahoituksen käytöstä koko sopimuksen voimassaolon ajan ja viisi vuotta loppumaksun suorittamisen jälkeen. Komissio voi tarpeen vaatiessa päättää periä varat takaisin. Komissiolla ja sen valtuuttamilla henkilöillä on oikeus päästä tiloihin, joissa toimea toteutetaan, sekä oikeus kaikkiin tietoihin, jotka ovat tarpeen tarkastusten toimittamiseksi. Euroopan tilintarkastustuomioistuimella ja OLAFilla on samat oikeudet.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 804/2004/EY

1.5.2004

EUVL L 143, 30.4.2004

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 878/2007/EY

26.7.2007

EUVL L 193, 25.7.2007

See also

Lisätietoja saa seuraavilta sivustoilta:

 • OLAF;
 • OLAFin yhteisön ohjelmat – Herkules II -ohjelma (DE) (EN) (FR) (vuotuinen työohjelma, ehdotuspyynnöt kuluvalle vuodelle ja edellisinä vuosina yhteisrahoitetut hankkeet).

Viimeisin päivitys 24.09.2007

Top