Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Puolustukseen liittyvät tuotteet: EU:n sisäisiä siirtoja koskevat säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Puolustukseen liittyvät tuotteet: EU:n sisäisiä siirtoja koskevat säännöt

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2009/43/EY – EU:n sisällä tapahtuvien puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistaminen

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tavoitteena on poistaa EU-maiden väliset erot, mitä tulee puolustukseen liittyvien tuotteiden (kivääreistä pommeihin ja torpedoihin sekä sotilaskäyttöön tarkoitettuihin sukellusveneisiin ja ilma-aluksiin) siirtoa koskevaan lainsäädäntöön.

Siinä otetaan käyttöön lupajärjestelmä, joka perustuu siirtolupien myöntämiseen tuotteiden toimittajille.

Se helpottaa puolustukseen liittyvien tuotteiden avointa ja turvallista liikkumista EU:ssa ja auttaa siten parantamaan EU:n puolustussektorin kilpailukykyä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kolme lupatyyppiä

1.

Yleiset siirtoluvat, jotka EU-maa myöntää alueelleen sijoittautuneille (lupaehdot täyttäville) toimittajille puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtämiseen toisessa EU-maassa oleville vastaanottajille

2.

Koontilupa, jonka EU-maa (joka määrittää soveltamisalan ja keston) myöntää toimittajille, jotka haluavat tehdä siirtoja yhteen tai useampaan EU-maahan

3.

Yksittäinen siirtolupa, jonka EU-maa myöntää toimittajille, jotka haluavat tehdä yksittäisen tuotteiden siirron yhdelle vastaanottajalle.

Toimittajien velvollisuudet

EU-maiden on varmistettava, että niiden alueelle sijoittautuneet puolustukseen liittyvien tuotteiden toimittajat

pitävät yksityiskohtaista kirjanpitoa toteuttamistaan siirroista

ilmoittavat vastaanottajille luvan ehdoista (eli puolustukseen liittyvien tuotteiden loppukäyttöä tai vientiä koskevista rajoituksista)

ilmoittavat sen EU-maan toimivaltaisille viranomaisille, josta ne haluavat siirtää tuotteita, aikeestaan käyttää yleistä siirtolupaa ensimmäisen kerran.

EU-maiden, joihin puolustukseen liittyvien tuotteiden vastaanottajat ovat sijoittautuneet, on todistettava, että siirtolupien kattamien tuotteiden vastaanottajat noudattavat vastaanottamiensa tuotteiden vientirajoituksia.

Puolustukseen liittyvät tuotteet, joihin tämä direktiivi viittaa, on lueteltu direktiivin liitteessä. Euroopan komissio päivittää listaa säännöllisesti, jotta se on Euroopan unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon mukainen.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 30. kesäkuuta 2009. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöään 30. kesäkuuta 2011 mennessä.

TAUSTAA

Ennen tätä direktiiviä puolustukseen liittyvien tuotteiden siirrot EU:ssa kuuluivat kansallisen lupalainsäädännön piiriin. Menettelyt, soveltamisala ja lupien hankkimiseen kuluva aika vaihteli huomattavasti. Näin ollen Euroopan puolustussektorin kilpailukyky oli heikolla tasolla, kuten myös puolustustuotteiden todellisten eurooppalaisten markkinoiden eteneminen.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/43/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009 yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta (EUVL L146, 10.6.2009, s. 1–36)

Direktiiviin 2009/43/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 02.12.2015

Top