Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittaminen puolustus- ja turvallisuusalalla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittaminen puolustus- ja turvallisuusalalla

Tämä ehdotus direktiiviksi pyrkii luomaan uudet eurooppalaisen lainsäädännön puitteet, jotka koskevat julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamista puolustus- ja turvallisuusalalla. Ehdotuksessa esitetään säännöksiä lisäämään hankintaviranomaisten joustavuutta ja takaamaan tietojen turvallisuus ja toimitusten varmuus.

EHDOTUS

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, annettu 5 joulukuuta 2007, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla.

TIIVISTELMÄ

Direktiivissä ehdotetaan, että käyttöön otetaan uudet eurooppalaisen lainsäädännön puitteet, jotka koskevat julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamista puolustus- ja turvallisuusalalla.

Jäsenvaltiot soveltavat tämän alan nykyistä direktiiviä hyvin vähän sen takia, että siinä sallitaan poikkeuksia puolustusalan julkisille hankinnoille. Näin ollen valtaosa puolustus- ja turvallisuusalan materiaaleista on ostettu yhteensovittamattomien kansallisten hankintasääntöjen ja -menettelyjen mukaisesti. Tämä epäyhtenäisyys mahdollistaa perustamissopimuksen periaatteiden – erityisesti avoimuuden, syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteiden – noudattamatta jättämisen ja haittaa Euroopan puolustusmateriaalimarkkinoiden luomista.

Näiden havaintojen takia parlamentti ja neuvosto pyrkivät rajoittamaan poikkeuksiin turvautumista puolustus- ja turvallisuusalalla. Tavoitteena on ottaa käyttöön uusi oikeudellinen väline, joka on mukautettu näiden alojen julkisten hankintojen erityispiirteisiin, jotka vaativat erityisiä varotoimia.

Kattavuus

Direktiiviä sovelletaan julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin, joiden tavoitteena on aseiden, ammusten ja sotatarvikkeiden hankinta sekä rakennusurakat ja komponenttien hankinnasta tai materiaalien keruusta koostuvat palvelut. Direktiiviä sovelletaan julkisia hankintoja koskevia sopimuksiin, joiden arvon on arvioitu olevan ilman arvonlisäveroa vähintään 137 000 (tietyissä tapauksissa), 211 000 tai 5 278 000 euroa.

Direktiiviä ei sitä vastoin voi soveltaa hankintasopimuksiin, joita koskevat eri menettelysäännöt jonkin kansainvälisen sopimuksen nojalla tai jotka on tehty jonkin kansainvälisen järjestön erityismenettelyn nojalla, eikä sellaisiin sopimuksiin, jotka on tehty jossakin kolmannessa maassa asevoimien sijoittamisesta tai sotilasoperaation johtamisesta tai tukemisesta Euroopan unionin (EU) ulkopuolella.

Ehdotetut toimenpiteet

Direktiivissä esitetään keinoja, joilla pyritään lisäämään hankintaviranomaisten joustavuutta ja takaamaan tietojen turvallisuus ja toimitusvarmuus. Direktiivissä esitetään kolmea periaatetta: neuvottelumenettelyn salliminen ilman erityisiä perusteluita ja julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta, mahdollisuus käyttää rajoitettua menettelyä ja mahdollisuus käyttää kilpailullista neuvottelumenettelyä.

Direktiivillä pyritään myös toimitusvarmuuteen ja otetaan käyttöön erityistoimenpiteitä, sopimusvelvoitteita sekä ehdokkaiden valintaperusteita. Direktiivillä pyritään suojaamaan tietoja suojakeinoilla, jotka koskevat sopimuksentekomenettelyä, ehdokkaiden valintaperusteita sekä hankintaviranomaisten soveltamia sopimusvelvoitteita.

Menettelyt ja kilpailullinen neuvottelumenettely

Neuvottelumenettelyissä, joihin liittyy hankintailmoitus, hankintaviranomaiset neuvottelevat tarjoajien kanssa tarjousten mukauttamisesta vaatimuksiin sekä löytääkseen parhaimman tarjouksen. Neuvottelumenettely voidaan toteuttaa peräkkäisissä vaiheissa, jotta tarjousten määrää saadaan vähennettyä. Neuvottelumenettelyn käyttäminen ilman etukäteen julkaistavaa hankintailmoitusta on myös mahdollista direktiivissä erikseen määritetyissä tapauksissa.

Mikä tahansa taloudellinen toimija voi osallistua rajoitettuun menettelyyn sillä ehdolla, että hankintaviranomaiset ovat pyytäneet sitä esittämään tarjouksen.

Puitesopimusta tehdessään hankintaviranomaisen on noudatettava kaikissa menettelyn vaiheissa sääntöjä puitesopimukseen perustuvien hankintasopimusten tekemiseen saakka.

Mikäli hankintaviranomainen arvioi, että menettelyt eivät salli sen tehdä hankintasopimusta, se voi ottaa ehdokkaiden kanssa käyttöön kilpailullisen neuvottelumenettelyn, jolla pyritään löytämään parhaimmat ja taloudellisesti edullisimmat tarjoukset.

Toimitusvarmuus ja tietoturvallisuus

Hankintaviranomainen voi toimitusvarmuuden taatakseen vaatia tarjoajalta, että tarjous

 • todistettavasti soveltuu täyttämään sopimukseen sidotut maastavientiin, kuljetukseen ja kauttakuljetukseen liittyvät vaatimukset;
 • noudattaa vaatimuksia toimitusketjun organisoinnin ja sijoittumisen osalta;
 • sisältää sitoumuksen täyttää lisätarpeet kiireellisessä tilanteessa, kriisitilanteessa tai aseellisen selkkauksen yhteydessä;
 • sisältää kansallisten viranomaisten sitoumuksen olla estämättä mahdollisten lisätarpeiden täyttämistä kiireellisessä tilanteessa, kriisitilanteessa tai aseellisen selkkauksen yhteydessä;
 • käsittää tavarahankintojen uudenaikaistamisen ja mukauttamisen;
 • sisältää sitoumuksen ilmoittaa kaikista organisaation tai teollisuusstrategian muutoksista, jotka voivat vaikuttaa velvoitteisiin hankintaviranomaista kohtaan.

Hankintaviranomainen voi tietojen turvaamisen taatakseen vaatia tarjoajalta, että tarjous sisältää

 • todisteet siitä, että alihankkijoilla on valmiudet suojata arkaluontoisten tietojen luottamuksellisuus;
 • sitoumuksen samojen todisteiden toimittamisesta uusista alihankkijoista, joita aiotaan käyttää hankintasopimuksen toteuttamisessa;
 • sitoumuksen säilyttää luottamuksellisina kaikki arkaluonteiset tiedot koko hankintasopimuksen toteuttamisen ajan sekä sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen.

Tietojenvaihdossa on varmistettava, että tietojen yhtenäisyys sekä tarjousten luottamuksellisuus säilyvät.

Valintaperusteet

Hankintaviranomaisten on ilmoitettava objektiiviset ja syrjimättömät valintaperusteet, joita ne aikovat soveltaa, sekä niiden ehdokkaiden vähimmäismäärä, joille ne aikovat esittää tarjous- tai neuvottelupyynnön.

Ehdokkaat ja tarjoajat, jotka on tuomittu osallisuudesta rikollisjärjestön toimintaan tai jotka ovat syyllistyneet rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen, lahjontaan, petokseen tai terrorismiin, ovat poissuljettuja. Samoin poissuljettu on jokainen taloudellinen toimija, joka

 • on konkurssissa, purkumenettelyn kohteena tai keskeyttänyt liiketoimintansa, asianosaisena oikeudenkäynnissä tai akordikäsittelyssä;
 • on saanut ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta tuomion;
 • on syyllistynyt vakavaan virheeseen, kuten tietoturvallisuuteen liittyvien toimijan velvoitteiden rikkomiseen aikaisemman hankintasopimuksen yhteydessä;
 • on laiminlyönyt velvollisuutensa (maksaa sosiaaliturvamaksuja tai veroja);
 • on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen.

Yksityiskohtaiset säännöt

Hankintaviranomainen lähettää ennakkotietoilmoituksen "hankkijaprofiilista", jonka komissio tai hankintaviranomainen itse julkaisee.

Hankintaviranomaiset käyttävät laadunvarmistusjärjestelmiä, jotka on perustettu EU:n normien, yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) sekä eurooppalaisten tai kansainvälisten ympäristönhoitoa koskevien standardien mukaisesti.

Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle direktiivin soveltamisen arvioinniksi joka vuosi ennen lokakuun 13. päivää tilastoselvitykset julkisia hankintoja koskevista sopimuksista.

Viitteet ja menettely

Ehdotus

Euroopan unionin virallinen lehti

Menettely

-

Yhteispäätösmenettely COD/2007/0280

Viimeisin päivitys 23.04.2008

Top