Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yritysten liiketoimintaympäristön yksinkertaistaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Yritysten liiketoimintaympäristön yksinkertaistaminen

Euroopan unioni pyrkii yksinkertaistamaan yritysten liiketoimintaympäristöä yhtiöoikeuden byrokratian, tilinpäätösten ja tilintarkastuksen osalta sekä näin parantamaan kilpailukykyä, vahvistamaan taloutta ja edistämään työpaikkojen luomista.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto yritysten liiketoimintaympäristön yksinkertaistaminen yhtiöoikeuden, tilinpäätösten ja tilintarkastuksen alalla (KOM (2007) 394 lopull. - ei julkaistu EUVL:ssä)

TIIVISTELMÄ

Jäsenvaltioiden on kyettävä reagoimaan joustavasti liiketoimintaympäristöön hyödyntäen EU:n lainsäädäntökehystä ilman kilpailukykyä rajoittavia innovoinnin kahleita ja korkeita hallinnollisia kustannuksia. Komissio tarkastelee uudelleen EU-direktiivejä ja kuulee sidosryhmiä tavoista saattaa lainsäädäntö vastaamaan kevyempää ja tehokkaampaa liiketoimintaympäristöä.

Yhtiölainsäädäntö

On olemassa kaksi vaihtoehtoa: direktiivien kumoaminen kokonaan tai niiltä osin, kun ne ovat merkityksettömiä rajat ylittävien kysymysten kannalta. Tämä vaikuttaa seuraaviin seikkoihin:

Säännöt yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä (kahdestoista direktiivi). lainsäädännön ja muiden toimien yksinkertaistaminen, jotta jäsenvaltioilla olisi enemmän joustovaraa sulautumisissa ja jakautumisissa

  • yksinkertaistamalla johtajien yksityiskohtaisten rahoitustietojen esittämiseen liittyviä vastuita,
  • poistamalla yhtiökokouksen hyväksynnän tarve ja suojelemalla samalla velkojia; direktiivi 2006/68/EY muuttaa lainsäädäntöä tällä alueella.

Velvollisuus julkaista tiettyjä tietoja kansallisissa virallisissa julkaisuissa ensimmäisen yhtiöoikeusdirektiivin mukaisesti voidaan korvata yksinkertaisella rekisteröintijärjestelmällä käyttäen eurooppalaista kaupparekisteripalvelua (EBR) samalla, kun virallisesti oikeaksi vahvistettuja käännöksiä koskevia sääntöjä yksinkertaistetaan vastaavasti. Säännöksiä, jotka koskevat yhtiön sääntömääräistä kotipaikkaa, tarkistetaan myös eurooppayhtiön sääntöjen mukaisesti.

Pk-yritysten tilinpäätökset ja tilintarkastukset

Eurooppalaiset tilinpäätöksiä koskevia direktiivejä tarkistettiin vuonna 2013 tilinpäätöstietojen valmisteluun liittyvien tarpeettomien ja kohtuuttomien kustannusten rajoittamiseksi. Tuloksena on uusi tilinpäätösdirektiivi 2013/34/EU, joka pannaan täytäntöön vuoden 2015 puolivälissä ja jossa otetaan käyttöön kriteerit mikro- ja pienyritysten, keskisuurten yritysten ja suurten yritysten määrittelemiseksi ja jolla vähennetään mikro- ja pienyrityksiltä vaatimusten täyttämiseksi vaadittavien tietojen määrää.

Tausta

Komission vuonna 2006 käynnistämässä lainsäädännön yksinkertaistamiseen tähtäävässä tarkistetussa ohjelmassa ja komission toimintaohjelmassa, joka laadittiin 8.-9. maaliskuuta 2007 pidetyn Eurooppa-neuvoston jälkeen, tunnistetaan yhtiölainsäädäntö, tilinpäätökset ja tilintarkastukset kolmeksi painopistealueeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Joulukuussa 2007 laadittu tiivistelmä komission tiedonantoon yritysten liiketoimintaympäristön yksinkertaistamisesta yhtiöoikeuden, tilinpäätösten ja tilintarkastusten alalla saaduista huomioista (KOM(2007) 394) (pdf). Neuvosto pyysi komissiota tarkastelemaan tiedonannosta saamiaan huomioita ja tekemään tarvittaessa uudet ehdotukset. Nykyisen lainsäädännön yksinkertaistamista koskeva ehdotusta (komission tiedonannossaan esittämä toinen vaihtoehto) pidetään selvästi parhaana vaihtoehtona.

Viimeisin päivitys 03.06.2014

Top