Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Osakkeenomistajien oikeudet julkisesti noteeratuissa yhtiöissä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Osakkeenomistajien oikeudet julkisesti noteeratuissa yhtiöissä

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2007/36/EY – osakkeenomistajien eräiden oikeuksien käyttämisestä julkisesti noteeratuissa yhtiöissä

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Siinä vahvistetaan säännöt, jotka auttavat osakkeenomistajia käyttämään oikeuksiaan sellaisten yhtiöiden yhtiökokouksissa

joiden sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee EU-maassa ja

jotka on noteerattu virallisessa arvopaperipörssissä.

Siinä pyritään myös hyödyntämään nykytekniikan tarjoamia mahdollisuuksia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yhtiöiden on annettava osakkeenomistajilleen tietyt yhtiökokouksia koskevat tiedot. Yhtiökokouskutsu on annettava viimeistään 21 päivää ennen kokouspäivää, ja olennaiset tiedot (päivämäärä, paikka, asialista, äänestys- ja osallistumismenettelyjen kuvaus) on annettava yhtiön verkkosivustolla.

Niiden on myös annettava muuta tietoa, kuten

osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä

esitettävät asiakirjat

kokouksen päätösehdotus ja

lomakkeet, joita käytetään äänestäessä asiamiehen välityksellä (kun yksi osakkeenomistaja valtuuttaa toisen osakkeenomistajan edustamaan häntä).

Kokouksessa osakkeenomistajilla on oikeus

saada asioita yhtiökokouksen asialistalle (kun heillä on 5 prosentin osuus yhtiön osakepääomasta)

esittää kysymyksiä yhtiökokouksen asialistalla olevista asioista, ja yhtiö on velvollinen vastaamaan niihin, ja

osallistua ja äänestää ilman muita rajoituksia kuin määräpäivä*.

EU-maiden on poistettava kaikki osakkeenomistajien kokouksiin osallistumista koskevat rajoitukset äänestämisen osalta sähköisin keinoin ja annettava osakkeenomistajille oikeus asiamiehen, joka voi olla yksityinen henkilö tai ryhmä, nimeämiseen (ja nimeämisen kumoamiseen) sähköisesti.

Yhtiöiden on myös vahvistettava tarkka äänimäärä jokaisen päätöksen osalta. EU-maat voivat kuitenkin sallia yhtiöiden määrätä, että jos yksikään osakkeenomistaja ei vaadi täyttä ääntenlaskentaa, riittää, että äänestystulokset vahvistetaan vain siltä osin kuin on tarpeen sen varmistamiseksi, että vaadittu enemmistö on saavutettu kunkin päätöksen osalta. Yhtiöiden on julkaistava äänestystulokset enintään 15 päivän kuluessa yhtiökokouksesta.

Vuonna 2014 Euroopan komissio antoi ehdotuksen tämän direktiivin muuttamisesta julkisesti noteerattujen yhtiöiden ja niiden osakkeenomistajien omistajaohjaukseen liittyvien puutteiden korjaamiseksi. Sitä käsitellään edelleen Euroopan parlamentissa ja EU:n neuvostossa.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 3. elokuuta 2007. EU-maiden oli määrä saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 3 päivä elokuuta 2009.

TAUSTAA

Direktiivin alkuperä on komission vuonna 2013 antamassa tiedonannossa ”Yhtiöoikeuden uudistaminen ja omistajaohjauksen (corporate governance) parantaminen Euroopan unionissa – etenemissuunnitelma”. Siinä ehdotetaan aloitteita julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeenomistajien oikeuksien parantamiseksi ja etä-äänestystä koskevien ongelmien ratkaisemiseksi.

KESKEISET TERMIT

*Määräpäivä: yhtiön päättämä päivämäärä, johon mennessä osakkeenomistajan on omistettava osakkeet virallisesti voidakseen osallistua yhtiökokouksiin ja äänestää niissä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/36/EY, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007 osakkeenomistajien eräiden oikeuksien käyttämisestä julkisesti noteeratuissa yhtiöissä (EUVL L 184, 14.7.2007, s. 17–24)

Direktiiviin 2007/36/EY tehdyt muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Yhtiöoikeuden uudistaminen ja omistajaohjauksen (corporate governance) parantaminen Euroopan unionissa – etenemissuunnitelma (KOM(2003) 284 lopull., 21.5.2003)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta (COM(2014) 213 final, 9.4.2014)

Viimeisin päivitys: 26.11.2015

Top