Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Terrorismin afrikkalaisen tutkimuskeskuksen kanssa tehtävä yhteistyö

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Terrorismin afrikkalaisen tutkimuskeskuksen kanssa tehtävä yhteistyö

Euroopan unioni tarjoaa tukea terrorismin afrikkalaiselle tutkimuskeskukselle. Tällä yhteisellä toiminnalla pyritään siihen, että Afrikan unionin jäsenvaltiot lisäävät yhteistyötä ja parantavat terrorismin torjuntaa koskevia valmiuksiaan. Yhteinen toiminta tapahtuu Euroopan unionin terrorisminvastaisen strategian täytäntöönpanon puitteissa.

ASIAKIRJA

Neuvoston yhteinen toiminta 2007/501/YUTP, 16 päivältä heinäkuuta 2007, terrorismin afrikkalaisen tutkimuskeskuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä Euroopan unionin terrorismin vastaisen strategian täytäntöönpanossa.

TIIVISTELMÄ

Tässä yhteisessä toiminnassa Euroopan unioni (EU) tarjoaa tukea Afrikan unionin jäsenvaltioille (AU) (EN). Toiminnalla pyritään parantamaan Afrikan unionin jäsenvaltioiden valmiuksia torjua terrorismia ja vahvistamaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, erityisesti tietojenvaihdon välityksellä.

Euroopan unioni antaa terrorismin afrikkalaiselle tutkimuskeskukselle (CAERT) (EN) (FR) rahoitustukea Afrikan maiden terrorismintorjuntaa koskevien säädösten tehostamiseksi.

Terrorismin afrikkalainen tutkimuskeskus (CAERT)

CAERT-tutkimuskeskus perustettiin vuonna 2004. Se arvioi terrorismin uhkaa Afrikassa ja edistää Afrikan maiden välistä terrorismintorjuntaa koskevaa yhteistyötä. Tutkimuskeskuksen tehtävänä on erityisesti antaa koulutusta, tehdä tutkimusta, luoda tietokanta tietojen keruuta, vaihtoa ja analysoimista varten sekä harjoittaa valvonta- ja hälytystoimintaa terrorismin alalla.

Hanke

Hankkeeseen kuluu kansallisten terrorismintorjuntasäädösten tarkastaminen ja uudelleen järjestelyä koskeva neuvonta Afrikan unionin jäsenvaltioissa. Tätä varten Euroopan unionin laatima toimintasuunnitelma esitellään seuraavassa Addis Abebassa järjestettävässä seminaarissa.

Seminaariin osallistuu kaksi edustajaa kustakin Afrikan unionin 53 maasta, Marokosta, Yhdistyneiden Kansakuntien huumausaine- ja kriminaalipolitiikan toimistosta (UNODC) (EN) (FR), CAERT-tutkimuskeskuksesta sekä kustakin EU:n jäsenvaltiosta. Mukana on myös EU:n terrorismintorjunnan koordinaattori.

Seminaarin päätteeksi Afrikan valtiot ilmaisevat, ovatko ne halukkaita hyväksymään tarkastustoimia. Tarkastusyksiköt koostuvat kahdesta EU:n jäsenvaltioiden asiantuntijasta ja yhdestä CAERT-tutkimuskeskuksen jäsenestä. Ryhmät laativat suosituksia sisältäviä raportteja. Jos tarkastettavien maiden viranomaiset hyväksyvät suositukset, he panevat ne täytäntöön CAERT-tutkimuskeskuksen seurannassa.

Arviot mahdollisista parannuksista toimitetaan CAERT-tutkimuskeskukselle, joka puolestaan toimittaa tiedot neuvostolle tiedoksi annettaviksi jäsenvaltioille. CAERT-tutkimuskeskus voi näiden arvioiden perusteella ja EU:n suostumuksella ehdottaa neuvontatoimia tarkastetuille maille.

Täytäntöönpano

Yhteisen toiminnan täytäntöönpanosta vastaa puheenjohtajavaltio, jota avustaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) korkeana edustajana toimiva neuvoston pääsihteeri.

CAERT-tutkimuskeskus

  • vastaa hankkeen täytäntöönpanosta (teknisellä tasolla)
  • järjestää Addis Abeban seminaarin
  • varmistaa toimintasuunnitelman hyväksyneiden valtioiden välisen yhteydenpidon
  • valvoo tarkastusten käytäntöjen ja rahoituksen hyvää hallintoa
  • toimii koordinaattorina
  • laatii säännöllisiä hankkeen arviointiraportteja.

Neuvosto ja komissio varmistavat, että tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpano ja yhteisön muiden ulkoisten toimintojen täytäntöönpano ovat keskenään johdonmukaisia.

Järjestelyt

Hankkeen toteuttaminen maksaa 665 000 euroa. Komissio valvoo kulujen hyvää hallintoa, antaa tietoja rahoituksesta, tekee rahoitussopimuksen CAERT-tutkimuskeskuksen kanssa ja ilmoittaa neuvostolle mahdollisista vaikeuksista.

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään. Sen voimassaolo päättyy 18 kuukauden kuluttua rahoitussopimuksen tekemisestä tai 16 päivänä heinäkuuta 2008, jos sopimusta ei ole tehty kyseiseen päivään mennessä.

Tausta

Yhteinen toiminta perustuu EU:n terrorismin vastaiseen strategiaan, EU:n Afrikka-strategiaan, terrorismin ehkäisemistä ja torjumista Afrikassa koskevaan toimintasuunnitelmaan sekä Algerissa allekirjoitettuun terrorismin ehkäisemistä ja torjuntaa koskevaan yleissopimukseen.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräpäivä asetuksen saattamiseksi osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä

Virallinen lehti

Yhteinen toiminta 2007/501/YUTP

16.7.2007

-

EUVL L 185, 17.7.2007

Viimeisin päivitys 08.05.2008

Top