Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sopimus EU:n sekä Islannin ja Norjan välisestä luovutusmenettelystä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html DE html EL html EN html FR html HU html NL html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Sopimus EU:n sekä Islannin ja Norjan välisestä luovutusmenettelystä

EU:n jäsenvaltioiden, Islannin ja Norjan välisellä sopimuksella pyritään nopeuttamaan rikoksesta epäiltyjen ja tuomittujen luovuttamisjärjestelyjä ja valvomaan paremmin pidätysmääräysten täytäntöönpanoon liittyviä päätöksiä.

ASIAKIRJA

Euroopan unionin jäsenvaltioiden sekä Islannin ja Norjan välistä luovutusmenettelyä koskevan Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen allekirjoittamisesta 27. kesäkuuta 2006 tehty neuvoston päätös 2006/697/EY.

TIIVISTELMÄ

Tällä sopimuksella pyritään parantamaan EU:n jäsenvaltioiden, Islannin ja Norjan välistä oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa. Tavoitteena on ottaa käyttöön järjestelmä, jolla nopeutetaan rikoksesta epäiltyjen ja tuomittujen luovuttamista, ja valvoa paremmin pidätysmääräysten täytäntöönpanoon liittyviä päätöksiä.

Sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan perusoikeuksia ja suojelemaan henkilötietoja. Niillä on oikeus kieltäytyä luovuttamasta henkilöä, jos pidätysmääräys on annettu syrjivin perustein. Sopimuspuolet ilmaisevat myös luottamuksensa toistensa oikeusjärjestelmien rakenteeseen ja toimintaan sekä kaikkien sopimuspuolten kykyyn taata oikeudenmukainen oikeudenkäynti.

Soveltamisala

Pidätysmääräys voidaan antaa sellaisista rikoksista, joista voi seurata vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäispituus on vähintään 12 kuukautta. Tapauksissa, joissa rangaistustuomio on jo annettu tai turvaamistoimenpiteestä on tehty päätös, pidätysmääräys voidaan antaa, jos seuraamuksen pituus on vähintään neljä kuukautta.

Jos kyseessä on rikos, josta voi seurata vapausrangaistus, jonka enimmäispituus on vähintään kolme vuotta, sopimuspuolet voivat ilmoittaa, ettei kaksoisrangaistavuutta sovelleta. Näitä rikoksia ovat muun muassa rikollisjärjestöön osallistuminen; terrorismi; ihmiskauppa; lapsipornografia; elinten, huumausaineiden, aseiden, räjähteiden ja ydinaineiden laiton kauppa; lahjonta; tietoverkkorikollisuus; rasismi; ympäristörikollisuus; raiskaus; ihmisryöstö ja väärentäminen. EU:n jäsenvaltiot käyttävät vastaavanlaista luetteloa eurooppalaista pidätysmääräystä soveltaessaan.

Perusteet kieltäytymiseen

Oikeusviranomaisten on kieltäydyttävä pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta seuraavissa tapauksissa: rikoksesta on annettu yleinen armahdus, henkilö on tuomittu samasta teosta muussa valtiossa, henkilö on suorittanut rangaistuksen tai suorittaa sitä parhaillaan taikka henkilöä ei voida ikänsä takia pitää rikosoikeudellisesti vastuullisena.

Valtiot voivat harkintansa mukaan kieltäytyä pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta, jos

  • rangaistava teko ei ole rikos täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan (tämä ei kuitenkaan koske veroja, maksuja, tulleja eikä valuuttatoimia);
  • henkilöä vastaan on nostettu syyte samasta teosta täytäntöönpanovaltiossa;
  • henkilöä vastaan on jossain valtiossa annettu tuomio, joka estää syytteen nostamisen myöhemmin;
  • täytäntöönpanovaltion viranomaiset ovat päättäneet, että ne eivät nosta syytettä tai luopuvat jo nostetusta syytteestä;
  • syyteoikeus on vanhentunut tai määrätty rangaistus on rauennut täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan;
  • täytäntöönpanovaltio, jossa henkilö asuu tai jonka kansalainen hän on, päättää panna rangaistuksen täytäntöön;
  • rikokset on tehty pidätysmääräyksen antaneen valtion alueen ulkopuolella tai kyseisistä rikoksista ei voida nostaa syytettä täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan.

Jos EU:n jäsenvaltio päättää, että sen viranomaisten on kieltäydyttävä pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta edellä mainituissa tilanteissa, asiasta on ilmoitettava neuvoston pääsihteeristölle. Pääsihteeristö toimittaa nämä tiedot komissiolle ja EU:n jäsenvaltioille.

Pidätysmääräys

Pidätysmääräyksessä on seuraavat tiedot: etsityn henkilöllisyys, pidätysmääräyksen antaneen viranomaisen yhteystiedot, määrätty rangaistus ja rikoksen luonne. Pidätysmääräys annetaan heti, kun etsityn henkilön olinpaikka tunnetaan. Asiasta ilmoitetaan myös Schengenin tietojärjestelmään (SIS) tai, jos se ei ole mahdollista, Interpolille (EN) (ES) (FR).

Jos henkilö suostuu luovuttamiseen, päätös pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta tehdään 10 päivän kuluessa. Muissa tapauksissa päätös tehdään 60 päivän kuluessa henkilön kiinniottamisesta. Jos pidätysmääräystä ei käytännössä pystytä panemaan täytäntöön mainitussa ajassa, määräaikoja voidaan pidentää 30 päivällä, kun viivästyksen syy on ilmoitettu pidätysmääräyksen antaneelle viranomaiselle.

Luovutusmenettely

Kun etsitty henkilö otetaan kiinni, hänelle annetaan tieto pidätysmääräyksestä ja sen sisällöstä, mahdollisuudesta antaa suostumus siihen, että hänet luovutetaan määräyksen antaneelle viranomaiselle sekä oikeudesta käyttää oikeudellista avustajaa ja tulkkia. Henkilö voidaan joko pitää säilössä tai vapauttaa väliaikaisesti edellyttäen, että henkilön pakeneminen estetään.

Luovutuspyynnössä tarkoitettua henkilöä kuullaan täytäntöönpanovaltion kansallisen lainsäädännön ja yhteisesti sovittujen ehtojen mukaisesti. Hän voi suostua luovutukseen tai vastustaa sitä, kunhan valinta on tehty vapaaehtoisesti ja tietoisena siitä aiheutuvista seurauksista.

Pääsääntönä on, että henkilö luovutetaan 10 päivän kuluessa päätöksestä panna pidätysmääräys täytäntöön. Jos tämä ei ole mahdollista, luovutus tapahtuu 10 päivän kuluessa viranomaisten sopimasta luovutuspäivästä. Jos henkilö on kyseisten määräaikojen päättyessä edelleen säilöönotettuna, hänet on päästettävä vapaaksi.

Täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen on takavarikoitava ja luovutettava omaisuus, jota voidaan käyttää todistusaineistona tai jonka etsitty henkilö on hankkinut rikoksella.

Etsityn henkilön luovuttaminen

Sopimuspuolet sallivat luovutetun henkilön kuljettamisen alueensa kautta, jos niille on ilmoitettu luovutettavan henkilön henkilötiedot sekä tiedot pidätysmääräyksen olemassaolosta ja rikoksen luonteesta ja olosuhteista.

Henkilö, joka on luovutettu pidätysmääräyksen antaneeseen jäsenvaltioon, voidaan luovuttaa muuhun kuin täytäntöönpanovaltioon aiemmin tehdyn rikoksen vuoksi, jos henkilö ei ole 45 päivän kuluessa poistunut sen valtion alueelta, johon hänet on luovutettu, vaikka hänellä olisi ollut tilaisuus poistua tai jos hän on palannut alueelle sieltä poistuttuaan. Hänet voidaan luovuttaa myös silloin, kun hän on suostunut luovuttamiseensa tai häneen ei enää voida soveltaa sopimukseen sisältyvää erityissääntöä.

Erityistapaukset

Luovutuksesta ei saa kieltäytyä sillä perusteella, että rikosta pidetään poliittisena. Tämä yleissääntö voidaan kuitenkin rajoittaa koskemaan ainoastaan terrorismin torjumisesta tehdyn puitepäätöksen ja terrorismin vastustamisesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 1 ja 2 artiklan (EN) (FR) soveltamisalaan kuuluvia rikoksia.

Pidätysmääräyksen täytäntöönpanolle voidaan asettaa ehtoja seuraavissa tapauksissa: päätös on annettu vastaajan poissa ollessa ja asian uudelleenkäsittelyä on pyydetty; rikoksesta seuraa elinkautinen rangaistus (asian uudelleenkäsittely tai armahdustoimenpiteiden soveltaminen on taattava); tai etsitty on täytäntöönpanovaltion kansalainen tai siellä vakinaisesti asuva henkilö.

Sopimuspuolet voivat päättää, että henkilö tuomitaan, pannaan syytteeseen tai otetaan säilöön ennen luovuttamista muusta kuin pidätysmääräyksen perustana olleesta syystä. Sitä vastoin jos henkilö on jo luovutettu, häntä ei voida tiettyjä erityistapauksia lukuun ottamatta syyttää aiemmista rikoksista.

Yleiset ja loppumääräykset

Pidätysmääräyksen antanut valtio vastaa kaikista kustannuksista. Täytäntöönpanovaltio tosin vastaa pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta alueellaan aiheutuvista kustannuksista.

Sopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskevat riidat käsitellään sopimuspuolten hallitusten edustajien kokouksessa kuuden kuukauden kuluessa.

Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri on tämän sopimuksen tallettaja. Tallettaja julkistaa kaikki tätä asiaa koskevat ilmoitukset.

Sopimuspuolet seuraavat Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen sekä Islannin ja Norjan tuomioistuimien oikeuskäytännön kehitystä ja arvioivat sopimusta viimeistään viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

Sopimus tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun neuvoston pääsihteeri toteaa, että osapuolten suostumukset on annettu sääntöjen mukaisesti. Jotta sopimus voi tulla voimaan, jäsenvaltioissa on toteutettava niiden valtiosääntöjen edellyttämät menettelyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Neuvoston päätös 2006/697/EY

27.6.2006

-

EUVL L 292, 21.10.2006.

Viimeisin päivitys 20.03.2008

Top