Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sotilasoperaatioiden rahoitusmekanismi (Athene)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sotilasoperaatioiden rahoitusmekanismi (Athene)

Vuonna 2004 perustetun Athene-järjestelmän avulla hallinnoidaan Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoitusta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2011/871/YUTP , tehty 19 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmän perustamisesta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla (Athene).

TIIVISTELMÄ

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) piiriin kuuluvia sotilaallista merkitystä sisältäviä tai sotilaalliseen puolustukseen kuuluvia operaatioita ei voida maksaa EU:n talousarviosta SEUT-sopimuksen 41 artiklan nojalla. Nämä operaatiot rahoitetaan rahoitukseen osallistuvien jäsenvaltioiden maksuosuuksista. Tällä päätöksellä perustetaan näiden operaatioden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmä. Athene-järjestelmä on voittoa tavoittelematon ja sillä on tarvittava oikeuskelpoisuus muun muassa tehdä sopimuksia ja sekä esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä

Rakenne

Erityiskomitea on Athene-järjestelmän hallintoelin. Siihen kuuluu yksi edustaja kustakin osallistuvasta jäsenvaltiosta. Perustamissopimusten liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 22 mukaan Tanska ei osallistu niihin unionin päätöksiin ja toimiin, joilla on merkitystä puolustuksen alalla, eikä se siis osallistu Atheneen. Lisäksi rahoitukseen osallistuvien kolmansien valtioiden edustajat ja operaatioiden komentajat voivat osallistua erityiskomitean työskentelyyn, mutta heillä ei ole äänioikeutta.

Erityiskomitea vastaa Athene-järjestelmän sotilasoperaatioiden rahoituksen käsittelystä. Näin ollen se hyväksyy yksimielisesti kaikki Athene-järjestelmän talousarviot ja rahoituspäätökset.

Athene muodostuu kolmesta erityiskomitean alaisuuteen kuuluvasta hallintoelimestä:

  • hallinnoija on Athenen pysyvä täytäntöönpanoviranomainen, joka valmistelee ja antaa erityiskomitean käsiteltäväksi talousarvioesitykset sekä huolehtii erityiskomitean päätösten moitteettomasta soveltamisesta
  • kunkin operaation komentaja harjoittaa johtamansa operaation kustannusten rahoitukseen liittyviä toimivaltuuksiaan Athenen nimissä. Hänen on muun muassa toimitettava hallinnoijalle ehdotuksensa talousarvioesitysten osaan yhteiset operatiiviset menot/kustannukset ja toteutettava tulojen ja menojen hyväksyjänä yhteisiin operatiivisiin kustannuksiinliittyvät määrärahat
  • tilinpitäjä hoitaa Athenen kirjanpitoa. Hän suorittaa maksut asianmukaisesti, kantaa tulot ja perii vahvistetut saamiset.

Operaatioiden yhteisten kustannusten rahoitus

EU:n sotilasoperaatioiden rahoituksessa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan menot kohdennetaan niiden tekijän mukaan. Päätös kuitenkin määrittelee Athene-järjestelmästä rahoitettaviksi yhteisiksi kustannuksiksi hyväksyttävät menot operaation vaiheesta riippuen.

Päätöksen liitteessä I luetellaan yhteiset kustannukset, joista Athene vastaa riippumatta siitä, milloin ne ovat syntyneet (tietyt virkamatkakulut, tarvikkeiden varastointiin liittyvät kulut jne.).

Liitteessä II luetellaan yhteiset kustannukset, joista Athene vastaa vain operaation valmisteluvaiheen aikana.

Liitteessä III luetellaan ne yhteiset kustannukset, joista vodaan vastata operaation aktiivisen vaiheen aikana (esikuntien perustaminen, paikalliset kuljetuskustannukset, paikallisen henkilöstön palkkaaminen jne.).

Liitteessä IV lueteellaan ne yhteiset kustannukset, joista voidaan vastata operaation likvidaatiovaiheen aikana.

Lisäksi Athenelle voidaan antaa tehtäväksi tiettyjen, rahoitukseen osallistuvien jäsenvaltioiden vastattavaksi jäävien kustannusten hallinnointi. Nämä kustannukset ovat yleensä henkilöstön oleskelusta sekä sähkön ja veden toimituksista ja jätehuollosta aiheutuvia kustannuksia.

Talousarvion laatiminen

Hallinnoija esittää erityiskomitealle joka vuosi viimeistään 31. lokakuuta talousarvioesityksen seuraavaa varainhoitovuotta varten. Talousarvioesitys laaditaan yhteisiä operatiivisia kustannuksia koskevilta osin kunkin operaation komentajan avustuksella ja siihen sisältyvät

  • määrärahat operaatioiden valmisteluvaiheen tai niiden jälkeisten yhteisten kustannusten kattamiseksi
  • määrärahat meneillään olevien tai suunniteltujen operaatioiden yhteisten operatiivisten kustannusten kattamiseksi
  • arvio menojen kattamiseen tarvittavista tuloista.

EU:n nopean toiminnan sotilasoperaation yhteydessä käytetään joustavia ennakkorahoitusjärjestelmiä hallinnoijan vahvistaman rahoitusohjeen saavuttamiseksi.

Taustaa

Neuvosto hyväksyi vuonna 2002 ensimmäisen EU:n kriisinhallintatoimien rahoitusta koskevan asiakirjan (10155/02). Päätöksellä 2004/197/YUTP perustettiin 23. helmikuuta 2004 Athene-järjestelmä. Päätökseen tehtiin useita muutoksia ja sittemmin se korvattiin päätöksellä 2008/975/YUTP. Nykyinen päätös 2011/871/YUTP kumoaa ja korvaa puolestaan päätöksen 2008/975/YUTP.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2011/871/YUTP

19.12.2011

-

EUVL L 343, 23.12.2011

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2012/768/YUTP, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2012, puitteiden luomista entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin koskevan Euroopan unionin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä - Euroopan unionin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian sopimus puitteiden luomisesta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin [EUVL L 338, 12.12.2012].

Neuvoston päätös, 2013/12/YUTP, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, puitteiden luomista Moldovan tasavallan osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin koskevan Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä - Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välinen sopimus puitteiden luomisesta Moldovan tasavallan osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin [EUVL L 8, 12.01.2013].

Neuvoston päätös, 2014/71/YUTP, annettu 18 päivänä marraskuuta 2013, puitteiden luomista Chilen tasavallan osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin koskevan Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä [EUVL L 40, 11.02.2014].

Neuvoston päätös, 2014/15/EU, annettu 18 päivänä marraskuuta 2013, puitteiden luomista Georgian osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin koskevan Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä [EUVL L 14 of 18.01.2014].

Viimeisin päivitys 21.04.2014

Top