Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Terrorismiin liittyvät sieppaukset – tietojenvaihto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Terrorismiin liittyvät sieppaukset – tietojenvaihto

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston suositus terrorismiin liittyviä sieppauksia koskevasta tietojenvaihdosta

TIIVISTELMÄ

SUOSITUKSEN TARKOITUS

 • Siinä vahvistetaan EU-maiden välinen kokemustenvaihtoa koskeva menettely, jonka tarkoituksena on auttaa terrorismiin liittyvien sieppaustilanteiden ratkaisemisessa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Terrorismiin liittyvät sieppaukset ovat erittäin suuri haaste EU-maille. Jotta tällaiset tilanteet voidaan ratkaista menestyksekkäästi, maiden on kerättävä taustatietoja, luotava yhteyksiä ja aloitettava keskustelut luottamuksellisissa puitteissa. Tietoja vaihtamalla voidaan nopeasti tunnistaa, onko toisella EU-maalla jo hyödyllisiä kokemuksia samalla alueella, saman terroristiryhmän toimesta tai samoissa olosuhteissa tapahtuneista sieppauksista.
 • Tätä tarkoitusta varten kunkin EU-maan olisi toimitettava muille EU-maille tiedote, joka sisältää olennaiset tiedot aikaisemmista sieppauksista, sen jälkeen kun tapaus on selvitetty.
 • Tietoihin tulisi sisältyä:
  • maa ja alue, jossa sieppaus tapahtui;
  • panttivankien lukumäärä ja kansalaisuus;
  • sieppauksen aika ja päivämäärä ja lopputulos;
  • vastuullinen terroristiryhmä/tekijät;
  • sieppauksen toimintatapa;
  • sieppauksen perustelu;
  • käytettiinkö sovittelijaa;
  • yhteyshenkilö kyseisessä EU-maassa.
 • Seuraavat lisätiedot olisi myös toimitettava tarvittaessa:
  • syy, jonka takia panttivangit olivat maassa, panttivankien kielitaito ja sukupuoli;
  • sieppauksen tekijöiden ideologia, kansalaisuus ja kielitaito;
  • mitä keinoja tekijät käyttivät julkisuuden saamiseksi;
  • tekijöiden toimintatapaa koskevat yksityiskohdat.
 • Suosituksen liitteissä on standardimuotoinen lomake tietojen antamiseen sekä ehdotuksia lisätiedoiksi. Näitä ovat muun muassa neuvottelustrategia, viivytystaktiikat sekä liittyikö tapaukseen lunnaita tai poliittisia vaatimuksia.
 • Tietoja ja kokemuksia olisi vaihdettava kahdenvälisesti kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn olisi myös tapahduttava kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
 • Jokaisen EU-maan olisi kerättävä tietoja kaikista 1. tammikuuta 2002 jälkeen tapahtuneista iskuista ja toimitettava niistä yhteenveto muille EU-maille. EU-maiden olisi myös vaihdettava yhteystietoluetteloja keskenään suoran yhteydenpidon helpottamiseksi.
 • Tietoja olisi vaihdettava BDL-verkoston välityksellä terroristi-iskuja koskevien tietojen vaihtamiseksi koko Euroopan unionissa (ks. neuvoston päätös 2005/671/YOS). Tiedot olisi jaettava myös Europolin kanssa, ja vaihdettujen tietojen määrän ja laadun perusteella olisi tarkasteltava vuoden kuluttua, onko tarkoituksenmukaista luoda tietokanta Europoliin.

TAUSTAA

Lisätietoja:

SÄÄDÖS

Neuvoston suositus, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2007, terrorismiin liittyviä sieppauksia koskevasta tietojenvaihdosta (EUVL L 214, 17.8.2007, s. 9–12)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2005/671/YOS, annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, terrorismirikoksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä (EUVL L 253, 29.9.2005, s. 22–24)

Viimeisin päivitys: 03.05.2016

Top