Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Terrorismin torjuntastrategia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Terrorismin torjuntastrategia

Terrorismi on todellinen uhka valtioille ja kansoille. Haasteeseen vastaamiseksi Euroopan unioni (EU) on ottanut käyttöön ennaltaehkäisyyn, suojeluun, terroritoimien toteuttamisen estämiseen ja terroritoimiin vastaamiseen perustuvan terrorismin torjuntastrategian.

ASIAKIRJA

Euroopan unionin neuvoston 30 päivänä marraskuuta 2005 esittämä Euroopan unionin terrorismin vastainen strategia.

TIIVISTELMÄ

Vastatakseen terrorismin uhkaan Euroopan unioni (EU) ja Yhdistyneet Kansakunnat ovat ottaneet käyttöön kokonaisvaltaisen strategian, jonka tarkoituksena on edistää maailmanlaajuista turvallisuutta. EU:n tason strategialla edistetään demokratiaa, vuoropuhelua ja hyvää hallintoa ja vaikutetaan siten radikalisoitumisen syihin.

Terrorismin tehokkaaksi torjumiseksi EU aikoo asettaa toiminnalleen neljä tavoitetta: ennaltaehkäisyn, suojelun, terroritoimien toteuttamisen estämisen ja terroritoimiin vastaamisen.

Ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisyllä pyritään torjumaan radikalisoitumista ja terroristien värväämistä määrittelemällä terroristien käyttämät menetelmät, propaganda ja keinot. Vaikka edellä mainittu kuuluu jäsenvaltioiden tehtäviin, EU osallistuu kansallisten politiikkojen koordinointiin, hyvän toimintatavan määrittämiseen ja tietojenvaihtoon.

Ennaltaehkäisyssä painotetaan seuraavia seikkoja

 • yhteisten toimien kehittämistä huolestuttavan toiminnan havaitsemiseksi ja siihen puuttumiseksi
 • terrorismiin yllyttämisen ja värväämisen estämistä avainasemassa olevissa paikoissa (vankiloissa, uskonnonharjoituspaikoissa, jne.)
 • kulttuurien välisen vuoropuhelun kehittämistä
 • eurooppalaisten politiikkojen selkeämpää esittämistä
 • hyvän hallinnon, demokratian, opetuksen ja taloudellisen vaurauden edistämistä avustusohjelmien kautta
 • tutkimusten jatkamista terrorismin ennaltaehkäisyn alalla sekä kokemusten ja analyysien jakamista.

Suojelu

Suojelun tarkoituksena on vähentää iskujen kohteiden haavoittuvuutta ja rajoittaa iskujen vaikutuksia. Tavoitteeseen sisältyy ehdotus rajojen, kuljetusvälineiden ja muiden rajat ylittävien infrastruktuurien yhteisestä suojelusta.

Rajavalvonnan tehokkuuden parantamiseksi jäsenvaltioilla on käytössään Schengenin tietojärjestelmä II (SIS II) ja viisumitietojärjestelmä (VIS) sekä Frontex-virasto. Lisäksi jäsenvaltioiden on vaihdettava matkustajatietoja ja käytettävä biometrisiä tietoja henkilötodistuksissa.

Kuljetusvälineiden turvallisuuden lisäämiseksi jäsenvaltioiden on yhdessä löydettävä kuljetusjärjestelmän heikot kohdat sekä vahvistettava teiden, junien, lentokenttien ja satamien turvallisuutta.

EU haluaa arvioida uhkat ja sen, missä määrin se on haavoittuvainen uhkien edessä. Sen on laadittava toimintasuunnitelma, menetelmät terrori-iskuilta suojautumiseksi ja Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien suojaamisohjelma. Jäsenvaltioiden on myös jatkettava yhteistyöpyrkimyksiään CBRN-aseiden eli kemiallisten, biologisten, radioaktiivisten ja ydinaineitten leviämisen estämisen alalla.

Terroritoimien toteuttamisen estäminen

Kolmannen tavoitteen tarkoituksena on mahdollistaa rajojen yli ulottuvat terroristietsinnät kuitenkin ihmisoikeuksia kunnioittaen ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti. EU haluaa ensi sijassa estää terroristi-iskuissa käytettävän materiaalin (aseet, räjähteet) saannin, vaikeuttaa terroristiverkostojen ja niiden värvääjien toimintaa sekä puuttua voittoa tavoittelemattomien järjestöjen väärinkäyttöön.

Terroritoimien toteuttamisen estämisen alaan kuuluvan toisen tavoitteen tarkoituksena on poistaa terrorismin rahoituslähteet tutkimusten, varojen jäädyttämisen ja rahansiirtojen estämisen (liittyy myös ennaltaehkäisyyn) avulla. EU on myös pannut täytäntöön rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevaa lainsäädäntöä.

Kolmas tavoite on terroristitekojen suunnittelun lopettaminen estämällä teknisen tiedon välitys ja jakaminen erityisesti Internetin välityksellä.

Jäsenvaltiot antavat käyttöön tarvittavat instrumentit tietojen saamiseksi ja niiden analysoimiseksi. Ne laativat yhteisiä analyysejä ja vaihtavat tietoja Europolin ja Eurojustin kautta. Kukin jäsenvaltio raportoi kuinka se on vahvistanut toimintakykyään ja kansallisia mekanismejaan.

Nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan seuraavilla välineillä

 • EU:n yhteisen tilannekeskuksen (SitCen) ja Europolin tekemät analyysit
 • eurooppalainen pidätysmääräys ja eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys
 • yhteiset tutkintaryhmät
 • lainvalvontaan liittyvien tietojen saatavuuden periaate
 • VIS ja SIS II (parempi tietojen saanti)
 • rahoitusalan kansainvälinen rahanpesutyöryhmä (FATF) (EN) (FR), jonka aktiivinen jäsen komissio on ja joka antaa suosituksia, joista suuri osa pannaan täytäntöön EU:n lainsäädännöllä.

Terroritoimiin vastaaminen

Terrori-iskujen riskiä ei voi kokonaan poistaa. Jäsenvaltioiden tehtävä on vastata niihin silloin, kun niitä tapahtuu. Terrori-iskuihin vastaamisen mekanismit ovat usein samat kuin luonnonkatastrofin, teknologisen katastrofin tai ihmisen aiheuttaman katastrofin osalta. Terrori-iskuihin varautumiseksi olisi hyödynnettävä olemassa olevia rakenteita ja unionin pelastuspalvelumekanismeja. EU:lla on tietokanta voimavaroista ja keinoista, joita jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön terrori-iskun sattuessa.

Iskun sattuessa on olennaisen tärkeää

 • vaihtaa nopeasti tietoja käytännön toimista ja päätöksistä sekä varmistaa viestimien koordinaatio (jos on kyse rajat ylittävästä tapahtumasta)
 • varmistaa solidaarisuus terrorismin uhreja ja heidän perheitään kohtaan ja antaa heille apua ja korvauksia kansallisella ja eurooppalaisella tasolla
 • avustaa EU:n kansalaisia kolmansissa maissa
 • suojella ja avustaa siviili- ja sotilastoimenpiteitä osana EU:n kriisinhallintatoimia.

Sovellettavaa strategiaa täydentää yksityiskohtainen toimintasuunnitelma (EN), jossa luetellaan neljän tavoitteen puitteissa toteutettavat toimenpiteet.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan unionin neuvoston kertomus (EN), annettu 17 päivänä tammikuuta 2011, "EU Action Plan on combating terrorism" (Terrorismin torjuntaa koskeva EU:n toimintasuunnitelma).

Euroopan unionin neuvoston 17 päivänä heinäkuuta 2008 esittämä Terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva tarkistettu strategia.

Neuvoston päätös 2007/124/EY, tehty 12 päivänä helmikuuta 2007, terrorismin ja muiden turvallisuuteen liittyvien riskien ennalta ehkäisyä, torjuntavalmiutta ja niiden seurausten hallintaa koskevan erityisohjelman perustamisesta kaudelle 2007–2013 osana turvallisuutta ja vapauksien suojelua koskevaa yleisohjelmaa [EUVL L 58, 24.2.2007].

See also

 • Euroopan komission sisäasioiden pääosaston sivusto – Terrorismin torjunta (EN)

Viimeisin päivitys 07.12.2011

Top