Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Synteettiseksi huumausaineeksi luokitellun bentsyylipiperatsiinin (BZP) valvonnan tehostaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Synteettiseksi huumausaineeksi luokitellun bentsyylipiperatsiinin (BZP) valvonnan tehostaminen

Euroopan komission tavoitteena on suojella eurooppalaisia psykoaktiiviseksi aineeksi luokitellulta bentsyylipiperatsiinilta (BZP), jota on saatavissa tabletteina, kapseleina ja jauheena. Ehdotuksen tarkoituksena on ruveta soveltamaan BZP:hen valvontatoimenpiteitä sekä ottaa käyttöön rikosoikeudellisia seuraamuksia.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2008/206/YOS, tehty 3 päivänä maaliskuuta 2008, 1-bentsyylipiperatsiinin (BZP) määrittelemisestä valvontatoimenpiteiden ja rikosoikeudellisten seuraamusten piiriin saatettavaksi uudeksi psykoaktiiviseksi aineeksi.

TIIVISTELMÄ

Bentsyylipiperatsiini (1-bentsyylipiperatsiini) eli BZP on uusi psykoaktiivinen huumausaine, joka stimuloi keskushermostoa. BZP:llä ei ole vahvistettua eikä tunnustettua lääketieteellistä arvoa. Sitä myydään viihdekäyttöön Internetin kautta tai päihdekasveja myyvissä liikkeissä.

Aineen käyttöön liittyvät vaarat eivät ole vielä kovin hyvin tiedossa. Sen vuoksi komissio on ehdottanut neuvostolle Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen ja Europolin yhdessä laatiman raportin pohjalta, että aineen käyttöön liittyviä yhteiskunnallisia ja terveysriskejä arvioitaisiin uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta tehdyn neuvoston päätöksen 2005/387/YOS mukaisesti.

BZP:tä koskevan riskienarvioinnin tulokset olivat seuraavat: kolmetoista jäsenvaltiota sekä Norja ovat jo ilmoittaneet takavarikoineensa BZP:tä, ja takavarikoidut määrät vaihtelivat yhdestä tabletista 64 900 tablettiin. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan löydetty todisteita järjestäytyneen rikollisuuden osallisuudesta.

BZP on psykoaktiivinen aine. Sen käyttö voi aiheuttaa esimerkiksi seuraavia oireita:

 • sykkeen kiihtyminen
 • kohonnut verenpaine
 • kiihtyneisyys ja ylivilkkaus.

BZP:llä voi lisäksi olla sivuvaikutuksia, jotka ilmenevät vasta laskuvaiheessa, jopa 24 tuntia aineen ottamisen jälkeen. Niitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 • pahoinvointi ja oksentelu
 • päänsärky ja vatsakivut
 • ruokahaluttomuus
 • levottomuus ja unettomuus
 • mielialan vaihtelut ja ärtyneisyys
 • epänormaalit ajatukset
 • sekavuus
 • sydämentykytys ja vapina.

Eräät näistä vaikutuksista johtuvat todennäköisesti BZP:stä, vaikka asiaa ei ole vielä osoitettu todeksi. Kliinisten raporttien perusteella näyttää siltä, että BZP:n käytön ja epilepsiakohtausten välillä on yhteys, vaikka tämä johtopäätös perustuukin vasta muutamista tapauksista saatuihin todisteisiin. BZP:tä on löydetty ruumiinavauksen yhteydessä otetuista näytteistä. Sen osallisuutta kuolemantapauksiin ei ole kuitenkaan kyetty todistamaan, sillä kaikissa raportoiduissa tapauksissa asiaan on liittynyt muitakin tekijöitä.

Riskienarvioinnissa kävi ilmi, ettei BZP:n kokonaisriskeistä ole olemassa vakuuttavaa tieteellistä näyttöä. BZP:tä on kuitenkin tarpeen valvoa sen terveydelle aiheuttamien riskien vuoksi sekä ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti.

Loppusäännökset

Jäsenvaltioiden on saatettava BZP valvontatoimenpiteiden ja rikosoikeudellisten seuraamusten piiriin, joista säädetään kansallisessa lainsäädännössä psykotrooppisista aineista vuonna 1971 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen mukaisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Taustaa

Asiasta on jo tehty useita aloitteita. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen arvioinnissa todetaan, että BZP:n käyttö voi aiheuttaa terveysongelmia, joiden pitkäaikaisvaikutuksia ei vielä tunneta. Tämän havainnon pohjalta komissio ehdottaa valvontatoimenpiteiden kohdistamista BZP:hen psykotrooppisia aineita koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisesti. Ehdotus perustuu tietoihin, joita on saatu uusiin psykoaktiivisiin aineisiin liittyvien riskien arviointimenettelystä.

Toukokuun 10. päivänä 2005 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2005/387/YOS säädetään kolmivaiheisesta menettelyssä tämäntyyppisten aineiden valvomiseksi. Ensimmäinen vaihe koskee raportin laatimista kaikista BZP:tä koskevista tiedoista. Arvioinnin suoritti Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus yhdessä Europolin kanssa, ja raportti toimitettiin neuvostolle 22. helmikuuta 2007. Neuvosto ehdotti arvioinnin pohjalta, että BZP:hen liittyvistä riskeistä laaditaan perusteellinen tutkimus. Sen tekemisestä vastaavat

 • Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen laajennettu tiedekomitea
 • komissio
 • Europol
 • Euroopan lääkevirasto (EMEA).

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2008/206/YOS

8.3.2008

-

EUVL L 63, 7.3.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2005/387/YOS, tehty 10 päivänä toukokuuta 2005, uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta [EUVL L 127, 20.5.2005].

Viimeisin päivitys 18.04.2008

Top