Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus turvaluokiteltujen tietojen turvaamisesta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus turvaluokiteltujen tietojen turvaamisesta

Tämän sopimuksen tarkoituksena on edistää Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin (EU) sekä niiden kansalaisten turvallisuutta. Sopimuspuolet sitoutuvat kehittämään yhteistyötään turvaluokiteltuja tietoja koskevalla tietojenvaihdolla. Tämän tyyppinen vaihto edellyttää aina riittäviä turvatoimia. Tämän vuoksi päätöksessä ehdotetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on turvata turvaluokitellut tiedot.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2007/274/YOS, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2007, Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen turvaluokiteltujen tietojen turvaamista koskevan sopimuksen tekemisestä.

TIIVISTELMÄ

Yhdysvallat ja Euroopan unioni sitoutuvat kehittämään yhteistyötään yleistä etua koskevissa turvallisuuskysymyksissä sekä turvaluokiteltujen tietojen vaihdossa. Tehokas yhteistyö vaatii tämänkaltaisten tietojen saatavuutta, ja tällainen vaihto edellyttää aina asianmukaisia turvatoimia.

Turvaluokitellut tiedot voivat olla suullisessa, visuaalisessa, sähköisessä tai asiakirjamuodossa taikka muun materiaalin muodossa, mukaan lukien laitteet ja teknologia. Tämä koskee tietoja,

 • joiden luvaton ilmaiseminen voi aiheuttaa vahinkoa tai haittaa sopimuspuolten eduille,
 • joita on suojeltava luvattomalta ilmaisemiselta EU:n ja Yhdysvaltojen turvallisuuden säilyttämiseksi,
 • joille toinen sopimuspuolista on antanut turvaluokituksen.

Kaikissa turvaluokitelluissa tiedoissa tulee olla tiedon luovuttavan sopimuspuolen nimi ja maininta turvaluokituksesta. Yhdysvaltojen osalta luokitukset ovat "top secret", "secret" tai "confidential". EU:n osalta luokitukset ovat "très secret UE", "EU top secret", "secret UE", "confidentiel UE" tai "restreint UE".

Suojelutoimenpiteet

Sopimuspuolten edellytetään

 • käyttävän korkeatasoista ja toisiaan vastaavaa turvallisuusjärjestelmää,
 • luovuttavan toisilleen tietoja turvallisuusvaatimuksistaan, -menettelyistään ja -käytännöistään,
 • antavan korkeatasoisen suojelun lähetetyille ja vastaanotetuille tiedoille.

Vastaanottavan sopimuspuolen edellytetään

 • käyttävän turvaluokiteltuja tietoja vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on luovutettu, ellei luovuttava sopimuspuoli ole antanut muuhun käyttöön tai tarkoitukseen etukäteen hyväksyntää,
 • olemaan luovuttamatta eteenpäin saamiaan tietoja,
 • noudattavan luovuttavan sopimuspuolen määrittämiä tietojen edelleen luovutusta koskevia rajoituksia,
 • suojelevan turvaluokiteltujen tietojen luovuttajan oikeuksia, teollis- ja tekijänoikeuksia sekä liikesalaisuuksia.

Henkilöstön luotettavuusselvitykset

Turvaluokiteltujen tietojen saatavuus on varattu valtuutetuille henkilöille sekä sellaisille henkilöille, joiden tehtävät vaativat näiden tietojen saatavuutta. Sopimuspuolet valvovat, että esitetty valtuutus on säännönmukainen ennen tietojen saamista. Ne valvovat myös, että kyseinen henkilö on tietoinen vastuustaan.

Sopimuspuolilla on kaikki saatavissa olevat tiedot; luotettavuusselvitys perustuu saatavissa oleviin tietoihin, joista ilmenee, ovatko henkilön uskollisuus, rehellisyys ja luotettavuus kiistattomia.

Tietojen toimittamisen säännöt

Luovuttava sopimuspuoli suojelee kaikkia turvaluokiteltuja tietoja siihen asti, kun tietojen säilytys siirtyy vastaanottavalle sopimuspuolelle. Tietojen siirtymisen jälkeen vastuu niiden suojelemisesta siirtyy vastaanottavalle sopimuspuolelle.

EU:n osalta kaikki turvaluokitellut kirjalliset tiedot lähetetään Euroopan unionin neuvoston ylikirjaajalle. Neuvoston ylikirjaaja (Chief Registry Officer) toimittaa kaikki tällaiset tiedot edelleen jäsenvaltioille ja Euroopan komissiolle. Yhdysvaltojen hallituksen osalta kaikki kirjalliset turvaluokitellut tiedot lähetetään Amerikan yhdysvaltojen Euroopan unionin edustuston välityksellä.

Turvaluokiteltuja tietoja lähetettäessä salataan tiedot luovuttavan sopimuspuolen turvallisuusmääräysten mukaisesti. Vaatimuksia on noudatettava turvaluokiteltuja tietoja lähetettäessä, tallennettaessa ja käsiteltäessä.

Teknistä suojausta koskeva järjestely

Sopimuspuolet huolehtivat turvaluokiteltujen tietojen säilyttämiseen käytettyjen toimitilojen ja toimipaikkojen turvallisuudesta. Luovuttava sopimuspuoli voi suorittaa käyntejä arvioidakseen toimien tehokkuutta. Isäntänä toimiva sopimuspuoli avustaa vierailun aikana. Ennen kuin turvaluokiteltuja tietoja vaihdetaan, turvallisuudesta vastaavat viranomaiset päättävät, kykeneekö vastaanottava sopimuspuoli varmistamaan tietojen turvallisuudesta.

Toiselta sopimuspuolelta saatuja turvaluokiteltuja tietoja voidaan luovuttaa toimeksisaajalle tiedot luovuttavan sopimuspuolen kirjallisella ennakkosuostumuksella. Vastaanottava sopimuspuoli varmistaa, että toimeksisaajalla on tietojen suojaamisen edellyttämät voimavarat.

Teknistä suojausta koskevasta järjestelystä sovitaan vaihdettujen turvaluokiteltujen tietojen vastavuoroista suojaamista koskevien vaatimusten vahvistamiseksi. Teknisestä järjestelystä vastuulliset viranomaiset ovat

 • Yhdysvaltojen ulkoasiainministeriö,
 • EU:n neuvoston pääsihteeristön turvallisuusyksikkö,
 • Euroopan komission turvallisuustoimisto (EU:n osalta järjestelyn hyväksyy neuvoston turvakomitea).

Erityistapaukset

Jos sopimuspuolet ovat yhtä mieltä siitä, että turvaluokitellut tiedot eivät enää edellytä suojausta, ne poistavat turvaluokituksen. Tiedot luovuttava sopimuspuoli voi halutessaan alentaa sen omien turvaluokiteltujen tietojen turvaluokkaa. Sen sijaan vastaanottava sopimuspuoli ei saa alentaa turvaluokiteltujen tietojen turvaluokkaa ilman tiedot luovuttavan sopimuspuolen kirjallista ennakkosuostumusta.

Vastaanottava sopimuspuoli ilmoittaa mahdollisimman nopeasti tiedot luovuttaneelle sopimuspuolelle turvaluokiteltujen tietojen katoamisesta tai vaarantumisesta. Vastaanottava sopimuspuoli käynnistää tutkinnan ja tiedottaa tutkinnan tuloksista tiedot luovuttaneelle sopimuspuolelle.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Neuvoston päätös 2007/274/YOS

30.4.2007

-

EUVL L 115, 3.5.2007

Viimeisin päivitys 11.01.2012

Top