Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuva maahanmuuttajien salakuljetus — YK:n pöytäkirja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuva maahanmuuttajien salakuljetus — YK:n pöytäkirja

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJOISTA:

Neuvoston päätökset 2006/616/EY ja 2006/617/EY kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen YK:n yleissopimuksen (maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan) maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä.

TIIVISTELMÄ

PÄÄTÖSTEN TARKOITUS

Päätöksillä hyväksytään virallisesti se, että EU allekirjoittaa YK:n yleissopimuksen maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämistä koskevan lisäpöytäkirjan EU:n toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta. Tällä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen lisäpöytäkirjalla pyritään estämään ja torjumaan maahanmuuttajien salakuljetusta, edistämään allekirjoittajavaltioiden välistä yhteistyötä ja suojelemaan salakuljetettujen maahanmuuttajien oikeuksia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Allekirjoittajavaltioiden on säädettävä rikokseksi seuraavat teot, kun ne tehdään tarkoituksellisesti taloudellisen tai aineellisen hyödyn saamiseksi:

 • maahanmuuttajien salakuljettaminen, toisin sanoen sellaisen henkilön tuominen maahan, joka ei ole kyseisen maan kansalainen eikä asu siellä vakinaisesti
 • teko, jonka tarkoituksena on mahdollistaa maahanmuuttajien salakuljetus, vilpillisten matkustusasiakirjojen tai henkilötodistusten tekeminen, hankkiminen, tarjoaminen tai hallussa pitäminen
 • sen mahdollistaminen, että henkilö jää maahan täyttämättä laillisen oleskeluoikeuden vaatimuksia
 • näiden rikosten yrittäminen, niihin osallistuminen ja niiden tekemiseen yllyttäminen.

Allekirjoittajavaltioiden on myös otettava huomioon seuraavat rikoksen vakavuutta lisäävät seikat (raskauttavat asianhaarat):

 • kyseisten maahanmuuttajien saattaminen hengenvaaraan tai heidän turvallisuutensa vaarantaminen
 • näiden maahanmuuttajien epäinhimillinen tai halventava kohtelu, mukaan lukien hyväksikäyttö.

Maahanmuuttajien salakuljetuksen uhreja ei saa asettaa rikossyytteeseen.

Soveltamisala

Pöytäkirjaa sovelletaan

 • edellä mainittujen rikosten ehkäisemiseen, tutkintaan ja niistä syytteeseen asettamiseen (kun ne ovat luonteeltaan kansainvälisiä ja kun järjestäytynyt rikollisryhmä on niihin osallisena)
 • näiden rikosten uhrien oikeuksien suojelemiseen.

Toimenpiteet meritse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen estämiseksi

 • Jos valtio epäilee, että kansalaisuudeton alus salakuljettaa maahanmuuttajia, se voi nousta alukselle ja tarkastaa aluksen.
 • Jos valtio epäilee, että vieraan lipun alla purjehtiva alus salakuljettaa maahanmuuttajia, sen on ilmoitettava tästä valtiolle, jossa alus on rekisteröity (lippuvaltio), ja pyydettävä tätä vahvistamaan rekisteröinti ja antamaan lupa ryhtyä toimenpiteisiin. Mikäli epäilykset vahvistetaan, pyynnön esittänyt valtio
  • voi nousta alukselle, tarkastaa sen ja toteuttaa sen jälkeen asianmukaiset toimenpiteet sekä aluksen että sillä kuljetettavien henkilöiden ja lastin osalta, ja
  • on velvollinen varmistamaan aluksella olevien henkilöiden turvallisuuden ja inhimillisen kohtelun.
 • Mikäli välitöntä vaaraa ei todeta, lisätoimia ei voida toteuttaa ilman lippuvaltion nimenomaista lupaa.

Kansainvälinen yhteistyö

Maiden on pyrittävä vahvistamaan rajavalvontaansa, ja niillä on oikeus evätä maahanpääsy kaikilta maahanmuuttajien salakuljetukseen liittyviltä henkilöiltä. Maiden, joilla on yhteisiä rajoja tai jotka sijaitsevat rikollisryhmien käyttämien reittien varrella, on vaihdettava muun muassa seuraavia tietoja:

 • salakuljettajien käyttämät lähtö- ja määräpaikat
 • käytetyt reitit ja liikennemuodot
 • menetelmät ja välineet, joita käytetään
  • henkilöiden kätkemisessä ja kuljettamisessa
  • matkustusasiakirjojen tai henkilötodistusten virheellisessä käytössä.

Maiden, joilla on alan asiantuntemusta, on tarjottava teknistä apua niille, jotka ovat usein maahanmuuttajien lähtö- tai kauttakulkumaita.

Ehkäisy, suojelu, apu ja palauttaminen

Valtioiden on toteutettava monenlaisia sekä salakuljetuksen ehkäisemistä että salakuljetuksen uhrien kohtelua koskevia toimia. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

 • julkiset tiedotuskampanjat sekä kehittämisohjelmat ja yhteistyö alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla maahanmuuttajien salakuljetusten syiden, nimittäin köyhyyden ja alikehittyneisyyden, torjumiseksi
 • salakuljetuksen uhreiksi joutuneiden maahanmuuttajien, erityisesti naisten ja lasten, oikeuksien suojelutoimenpiteet
 • suojelun tarjoaminen maahanmuuttajiin mahdollisesti kohdistuvaa väkivaltaa vastaan ja niiden avustaminen, joiden henki tai turvallisuus ovat vaarantuneet salakuljetuksen seurauksena
 • omien kansalaisten tai sellaisten henkilöiden palaamisen mahdollistaminen, joilla on oikeus pysyvään oleskeluun kyseisen valtion alueella ja jotka ovat joutuneet salakuljetuksen kohteiksi.

TAUSTAA

Direktiivissä 2002/90/EY ja puitepäätöksessä 2002/946/YOS määritellään yleisesti laittomassa maahanmuutossa avustamiseen liittyvä rikkomus sekä rangaistuksia ja oikeushenkilöiden vastuuta koskevat vähimmäissäännöt.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2006/616/EY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2006, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta tämän pöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 179 ja 181 a artiklan soveltamisalaan (EUVL L 262, 22.9.2006, s. 24–33)

Neuvoston päätös 2006/617/EY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2006, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta tämän pöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen III osan IV osaston soveltamisalaan (EUVL L 262, 22.9.2006, s. 34–43)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston puitepäätös 2002/946/YOS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, rikosoikeudellisten puitteiden vahvistamisesta laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen ehkäisemistä varten (EUVL L 328, 5.12.2002, s. 1–3)

Neuvoston direktiivi 2002/90/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen määrittelystä (EUVL L 328, 5.12.2002, s. 17–18)

Neuvoston direktiivi 2004/81/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004 oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi (EUVL L 261, 6.8.2004, s. 19–23)

Viimeisin päivitys: 04.02.2016

Top