Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Erityisohjelma: rikosten ennalta ehkäisy ja torjunta (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Erityisohjelma: rikosten ennalta ehkäisy ja torjunta (2007–2013)

Euroopan unioni (EU) perustaa osana turvallisuutta ja vapauksien suojelua koskevaa yleisohjelmaa kaudelle 2007–2013 erityisohjelman, jonka tavoitteena on tukea järjestäytyneen ja muun rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista koskevia hankkeita.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2007/125/YOS, tehty 12 päivänä helmikuuta 2007, rikosten ennalta ehkäisyä ja torjuntaa koskevan erityisohjelman perustamisesta kaudelle 2007–2013 osana turvallisuutta ja vapauksien suojelua koskevaa yleisohjelmaa.

TIIVISTELMÄ

Rikosten ennalta ehkäisyä ja torjuntaa koskeva ohjelma korvaa poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa koskevan puiteohjelman (AGIS). Ohjelman tavoitteena on ehkäistä ennalta ja torjua rikollisuutta, erityisesti terrorismia, ihmiskauppaa, lapsiin kohdistuvia rikoksia, laitonta huume- ja asekauppaa, lahjontaa ja petoksia. Ohjelma käsittää neljä päälinjaa, jotka ovat

 • rikosten ehkäiseminen ja rikollisuuden tutkimus
 • lainvalvonta
 • todistajien suojelu ja tukeminen
 • rikoksen uhrien suojelu.

Uuden ohjelman tavoitteena on näiden päälinjojen puitteissa erityisesti

 • kehittää yhteensovittamista ja yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten ja muiden kansallisten viranomaisten sekä Euroopan unionin (EU) elinten välillä
 • edistää rikoksen uhrien ja todistajien suojelun parhaita käytäntöjä
 • tukea menetelmiä, joita tarvitaan rikosten strategisessa ehkäisyssä ja torjunnassa sekä turvallisuuden takaamisessa ja joita ovat esimerkiksi eurooppalaisen rikoksentorjuntaverkoston puitteissa tapahtuva työskentely sekä julkis- ja yksityissektorin kumppanuudet.

Vaikka ohjelma ei koskekaan oikeudellista yhteistyötä, sen perusteella voidaan kuitenkin toteuttaa toimia, joiden tavoitteena on oikeus- ja lainvalvontaviranomaisten välisen yhteistyön edistäminen.

Tukikelpoiset hankkeet ja toimet

Ohjelmasta voidaan rahoittaa seuraavia hankkeita tukea myöntämällä tai julkisia hankintoja koskevien sopimusten kautta:

 • komission alulle panemat ja sen hallinnoimat hankkeet, joilla on eurooppalainen ulottuvuus
 • valtioidenväliset hankkeet, joissa on oltava mukana kumppaneita vähintään kahdesta jäsenvaltiosta tai ainakin yhdestä jäsenvaltiosta ja yhdestä muusta maasta, joka voi olla joko ehdokasmaa tai liittyvä maa
 • jäsenvaltioiden kansalliset hankkeet, joilla valmistellaan valtioidenvälisiä ja/tai unionin toimia tai täydennetään niitä, taikka edistetään sellaisen innovatiivisen teknologian kehittämistä, joka voidaan siirtää muihin maihin
 • toiminta-avustukset sellaisille valtiosta riippumattomille järjestöille, jotka pyrkivät voittoa tavoittelematta ohjelman mukaisiin tavoitteisiin Euroopan tasolla.

Tukikelpoisia toimia ovat erityisesti operatiivinen yhteistyö ja koordinointi, analyysi-, seuranta- ja arviointitoimet, teknologian ja menetelmien siirto, henkilöstön ja asiantuntijoiden koulutus ja vaihto sekä tietoisuuden lisääminen ja tietojen levittäminen.

Ohjelma on suunnattu lainvalvontaviranomaisille sekä muille julkisille tai yksityisille toimijoille, joihin luetaan paikalliset ja kansalliset viranomaiset, työmarkkinaosapuolet, yliopistot, tilastotoimistot, valtiosta riippumattomat järjestöt sekä alalla toimivat kansainväliset yhteisöt, jotka osallistuvat kumppaneina.

Rikosten ehkäisemistä ja torjuntaa koskevaan ohjelmaan osallistumaan pyrkivien elinten on oltava oikeushenkilöitä ja niillä on oltava kotipaikka jäsenvaltiossa. Voittoa tavoittelevat järjestöt voivat hakea avustuksia ainoastaan yhdessä valtiollisten tai voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kanssa.

Tällä päätöksellä korvataan 1. tammikuuta 2007 lähtien päätöksen 2002/630/YOS vastaavat säännökset (AGIS). Ennen 31. joulukuuta 2006 tämän päätöksen nojalla aloitettuihin toimiin sovelletaan kyseistä päätöstä niiden päättymiseen saakka.

Taustaa

Rikosten ehkäisemistä ja torjuntaa koskeva erityisohjelma sekä terrorismin ehkäisyä, torjuntavalmiutta ja seurausten hallintaa koskeva ohjelma perustuvat turvallisuutta ja vapauksien suojelua koskevaan puiteohjelmaan, jolle on myönnetty 745 miljoonan euron määräraha kaudelle 2007–2013.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2007/125/YOS

24.2.2007

-

EUVL L 58, 24.2.2007

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2011, Turvallisuutta ja vapauksien suojelua koskevan puiteohjelman (2007–2013) väliarviointi [KOM(2011) 318 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä]. Tiedonannossa arvioidaan rikosten ennalta ehkäisyä ja torjuntaa koskevan ohjelman täytäntöönpanoa kaudella 2007–2009. Siitä ilmenee, että ohjelmasta tuetuissa hankkeissa on yleensä saatu aikaan suunnitellut tuotokset: uusien välineiden ja menetelmien kehittäminen, hyvien käytänteiden levittäminen ja erityisiä kysymyksiä koskevan tiedon lisääminen. Suurin osa hankkeista koskee horisontaalisia rikostenehkäisykeinoja ja lainvalvontaviranomaisten välistä yhteistyötä. Lisäksi ohjelmaan osallistuu pääasiassa lainvalvontaviranomaisia. Alankomaiden, Italian, Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan osuus kaikista hankkeista on 48 prosenttia. Komissio korostaa kuitenkin erilaisia täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia ja toteaa, että määrärahoja on jäänyt käyttämättä. Se ehdottaa, että ohjelmaa jatketaan vuoteen 2013 ja parannetaan samalla avustuksenmyöntämismenettelyjä ja arviointimenettelyjä.

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille turvallisuutta ja vapauksien suojelua koskevan puiteohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 [KOM(2005) 124 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 08.09.2011

Top