Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europol: uusi rakenne ja uudet toimivaltuudet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Europol: uusi rakenne ja uudet toimivaltuudet

Tämä päätösehdotus käsittelee Euroopan poliisiviraston (Europol) muuttamista EU:n virastoksi. Muutoksen jälkeen sillä on järjestäytyneen rikollisuuden suhteen laajennettu toimivalta, joka kattaa myös vakavan kansainvälisen rikollisuuden kaikki muodot. Europol pystyy muun muassa käyttämään uusia keinoja tietojen käsittelyyn, ja sille annetaan uudet määräykset henkilötietojen suojan suhteen.

EHDOTUS

Ehdotus: neuvoston päätös Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta [KOM(2006) 817 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Euroopan komissio ehdottaa Euroopan poliisiviraston kehityksestä käytyjen keskustelujen perusteella Europol-yleissopimuksen korvaamista neuvoston päätöksellä. Muutos johtaisi ensinnäkin siihen, että Europolista tulisi EU:n virasto. Tästä olisi seuraavia etuja:

  • organisaatio rahoitettaisiin yhteisön talousarviosta
  • Euroopan parlamentin roolista tulisi tärkeämpi, etenkin talousarvion valvonnan suhteen
  • työntekijät saisivat saman aseman kuin yhteisön muu henkilöstö
  • Europol olisi näin tasa-arvoisessa asemassa muiden toimielinten ja virastojen kuten esimerkiksi CEPOLin ja Eurojustin kanssa.

Päätösehdotukseen on koottu yleissopimukseen kolmessa pöytäkirjassa vuosina 2000, 2001 ja 2002 tehdyt muutokset (ks. tausta jäljempänä) ja siinä ehdotetaan parannuksia viraston toimivaltuuksiin ja tehtäviin sekä tietojen käsittelyyn ja suojaan.

Europolin uudet tehtävät ja toimivaltuudet

Ehdotuksen 4 artiklassa laajennetaan organisaation toimivaltaa kaikkiin ehdotuksen liitteessä I lueteltuihin vakavan kansainvälisen rikollisuuden muotoihin. Uuteen listaan vakaviksi katsotuista rikoksista kuuluvat terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus, mutta siihen on lisätty myös muun muassa murha, järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö, petollinen menettely ja raiskaus.

Europol voi myös avustaa jäsenvaltioita (ei toiminnallisesti, vaan antamalla analyysitukea) yleisen järjestyksen valvontaan vaikuttavien merkittävien kansainvälisten tapahtumien yhteydessä. Lisäksi sen perinteisissä tehtävissä käytettäviä tietoja voidaan nyt saada myös yksityisiltä tahoilta.

Tietojenkäsittely: uudet työkalut ja yleiset säännökset

Euroopan poliisiviraston jo käyttämiin järjestelmiin (kuten tietojärjestelmä ja analyysitietokanta) voidaan lisätä uusia henkilötietojen käsittelyjärjestelmiä. Nämä voivat olla esimerkiksi uusia tietokantoja terroristijärjestöistä tai lapsipornografiaa sisältävistä Internet-sivustoista. Neuvosto vahvistaa Euroopan parlamenttia kuultuaan säännöt näiden uusien tietoteknisten välineiden käytöstä, kuten tietojen saatavuudesta, käytöstä ja säilytyksestä.

Ehdotuksen 10 artiklassa mainitaan lisäksi, että Europolin tulee pyrkiä kaikin tavoin varmistamaan, että sen tietojenkäsittelyjärjestelmät ovat yhteensopivia jäsenvaltioiden järjestelmien kanssa. Erityisesti sen tulee varmistaa yhteensopivuus niiden Euroopan unionin elinten käytössä olevien tietojärjestelmien kanssa, joihin Europol mahdollisesti luo yhteistyösuhteet.

Mitä tulee jo käytössä olevassa tietojärjestelmässä säilytettäviin tietoihin, yleissopimuksen 7 artiklan mukaan ne ovat kansallisten yksiköiden saatavilla ainoastaan yhteyshenkilön välityksellä määrättyä tutkintaa varten. Uuden ehdotuksen 11 artiklassa annetaan kansallisille yksiköille suora pääsy tietojärjestelmään.

Europol on velvollinen poistamaan analyysitietokannan sisältämät tiedot kolmen vuoden kuluttua, paitsi jos tämän jakson päättyessä tietokannan säilyttämistä pidetään ehdottoman välttämättömänä. Tässä tapauksessa sitä voitaisiin säilyttää vielä uuden kolmen vuoden kauden ajan (16 artikla). Kuten Europol-yleissopimuksessa mainitaan, nämä tietokannat luodaan analyysiä varten. Analyysillä tarkoitetaan sellaista tietojen keräämistä, käsittelyä tai käyttöä, jonka tarkoituksena on avustaa rikostutkinnassa.

Kaikkia tietojärjestelmän ja tiedostojen sisältämiä tietoja koskee sama säilytysaika. Niiden säilyttämisen tarve tutkitaan viimeistään kolme vuotta tallentamisen jälkeen. Ehdotuksen 20 artiklan mukaisesti tarkastuksen tekee tiedot tallentanut yksikkö, kun kyseessä ovat tietojärjestelmän tiedot, tai Europol, kun kyseessä ovat viraston muiden yksiköiden tietokannat.

Valvontamenetelmiä henkilötietojen käsittelyyn käytettäviin tietokantoihin tehtyjen hakujen lainmukaisuuden varmistamiseksi tehostetaan pidentämällä valvontatietojen säilytysaikaa kuudesta kahdeksaantoista kuukauteen (18 artikla).

Tietosuoja ja tietoturva

Henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja käytön suhteen ehdotus noudattaa neuvoston puitepäätöstä (esdeenfr) rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta.

Perustetaan uusi riippumattoman tietosuojavastaavan virka. Vastaavalla on vapaa pääsy kaikkiin Europolin toimitiloihin ja kaikki viraston säilyttämät tiedot ovat hänen saatavillaan. Vastaavan tehtävänä on huolehtia siitä, että Europolin käsittelemien henkilötietojen suojaa koskevia säädöksiä noudatetaan.

Europolin hallinto ja elimet

Euroopan poliisivirastoa johtaa neuvoston määräenemmistöllä nimittämä johtaja neljän vuoden ajan. Nimitys voidaan uusia yhden kerran. Johtajan tehtäviin kuuluu Europolin tehtävien toteuttaminen, päivittäinen hallinto, talousarvion toteuttaminen, Europolin edustaminen laillisesti jne. Tehtävissään häntä avustaa kolme apulaisjohtajaa, joiden toimikausi on samanpituinen kuin johtajan.

Hallintoneuvosto koostuu nykyään jokaisen jäsenmaan edustajista. Muutoksen jälkeen kullakin jäsenvaltiolla on oma valtuuskunta, jolla on yksi ääni. Nyt komissio on hallintoneuvostossa tarkkailijajäsenenä. Myöhemmin sillä tulee olemaan kolme ääntä, ja kuusi ääntä hyväksyttäessä talousarviota ja toimintasuunnitelmaa. Hallintoneuvosto kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa, mutta enintään neljä kertaa vuoden aikana. Päätökset tehdään kahden kolmasosan enemmistöllä, kun aikaisemmin ne on tehty yksimielisesti.

Kun virastosta tulee EU:n toimielin, sen henkilöstö saa saman aseman kuin muukin Euroopan yhteisöjen henkilöstö.

Budjettiennusteet

Jäsenvaltioiden rahoitukseen perustuva Europolin talousarvio vuodelle 2007 on 68 miljoonaa euroa. 1. tammikuuta 2010 alkaen Europolin tulot kirjataan unionin yleiseen talousarvioon. Europolille on myönnetty 334 miljoonan euron suuruinen summa vuosille 2010-2013 sen edellisen viiden vuoden rahoitussuunnitelman mukaisesti.

Taustaa

Euroopan poliisivirasto (Europol) perustettiin vuonna 1995 yleissopimuksella, joka tuli voimaan 1. lokakuuta 1998, kun se oli ensin ratifioitu kaikissa jäsenvaltioissa. Viraston toiminnan alkua 1. heinäkuuta 1999 edelsi useita laillisia päätöksiä, joita tehtiin yleissopimukseen liittyen.

15. Yleissopimusta on muutettu kolmella pöytäkirjalla vuosina 2000, 2002 ja 2003. Kaksi ensimmäistä pöytäkirjaa tulivat voimaan 29. maaliskuuta 2007, ja kolmas tuli voimaan 18. huhtikuuta 2007. Ensimmäinen pöytäkirja laajentaa Europolin toimivaltaa rahanpesuun. Kaksi seuraavaa pöytäkirjaa vahvistavat viraston valtuuksia jäsenvaltioita tukevan toiminnan suhteen sallien sen muun muassa koordinoida yhteisiä tutkintaryhmiä, vaatia tutkimuksen avaamista, mahdollistaa kolmansien maiden osallistumisen analyysiryhmiin (jos Europolilla on niiden kanssa yhteistyösopimus) jne.

Itävallan ja Suomen puheenjohtajakausien aikana käydyistä keskusteluista ilmeni, että Europolin toimintaan oli tarpeen tehdä muutoksia vielä senkin jälkeen, kun nämä kolme pöytäkirjaa olivat tulleet voimaan. Tammikuussa 2006 kokoontunut epävirallinen oikeus- ja sisäasioiden neuvosto aloitti uudestaan keskustelut Europolin tulevaisuudesta. Kaikki neuvoston valmistelevassa asiakirjassa 9184/1/06 esitetyt muutokset sisältävät muutoksen Europolin säädöskehykseen. Oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kesäkuussa 2006 tekemissä päätelmissä ehdotettiin, että Europolin oikeudellisten puitteiden muutos toteutettaisiin neuvoston päätöksellä. Päätelmät esitettiin neuvostolle joulukuussa 2006.

Päätelmien perusteella komissio on esittänyt päätösehdotuksensa 20. joulukuuta 2006.

Viitteet ja menettely

Ehdotus

Euroopan unionin virallinen lehti

Menettely

KOM (2006) 817

-

CNS/2006/310

See also

Lisätietoja:

Euroopan poliisiviraston Internet-sivusto - EUROPOL (EN)

Yhteisen valvontaviranomaisen Internet-sivusto Europol

Euroopan komission oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston Internet-sivusto "Vapaus, turvallisuus ja oikeus":

  • Euroopan poliisivirasto täysin toiminnassa (DE) (EN) (FR)

Euroopan parlamentin Internet-sivusto "Vapaus, turvallisuus ja oikeus":

Viimeisin päivitys 19.04.2007

Top