Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Terrorismirikoksia koskeva tiedonvaihto ja yhteistyö

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Terrorismirikoksia koskeva tiedonvaihto ja yhteistyö

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston päätös 2005/671/YOS terrorismirikoksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Terrorismin torjunta on yksi Euroopan unionin (EU) ensisijaisista tavoitteista. Päätöksessä vahvistetaan menettely, jonka avulla EU-maat voivat vaihtaa keskenään tietoja terrorismirikoksiin liittyvistä rikostutkintatoimista, syytetoimista ja tuomioista.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Terrorismin torjunnassa on erittäin tärkeää, että asiaankuuluvilla yksiköillä on käytössään mahdollisimman täydelliset ja ajanmukaiset tiedot. EU-maiden on toimitettava tapauksesta riippuen Europolille tai Eurojustille keräämänsä terrorismirikosten rikostutkintatoimia, syytetoimia ja tuomioita koskevat tiedot, jotka liittyvät kahteen tai useampaan EU-maahan.
 • Maan lainvalvontaviranomaisten keskuudesta nimetty erityisyksikkö vastaa kaikkien terrorismirikoksiin liittyvästä rikostutkinnasta saatavien asiaankuuluvien tietojen toimittamisesta Europolille. Näitä tietoja ovat muun muassa
  • henkilön tai ryhmän tunnistetiedot
  • tutkinnan kohteena olevat teot ja niitä koskevat olosuhteet
  • rikos
  • yhteydet muihin asiaankuuluviin tapauksiin
  • viestintätekniikoiden käyttö
  • joukkotuhoaseiden hallussapidosta johtuva uhka.
 • Kunkin maan on nimettävä vähintään yksi viranomainen terrorismiasioiden kansalliseksi Eurojust-yhteyshenkilöksi, joka vastaa kaikkien asiaankuuluvien terrorismirikoksiin liittyviä syytetoimia ja tuomioita koskevien tietojen toimittamisesta Eurojustille. Näitä tietoja ovat muun muassa
  • rikostutkinnan tai syytetoimien kohteena olevan henkilön tai ryhmän tunnistetiedot
  • rikos ja sitä koskevat erityiset olosuhteet
  • tiedot terrorismirikoksia koskevista lopullisista tuomioista sekä näihin rikoksiin liittyvistä erityisistä olosuhteista
  • yhteydet muihin asiaankuuluviin tapauksiin
  • toiselle EU-maalle esitetyt tai toisen EU-maan esittämät oikeusapupyynnöt ja niihin annetut vastaukset.
 • Kukin EU-maa varmistaa, että kaikki asiakirjaan tai muuhun todistusaineistoon sisältyvät asiaankuuluvat tiedot, jotka on saatu terrorismiin liittyvän rikostutkinnan tai rikosoikeudellisen menettelyn kuluessa, saatetaan mahdollisimman pian muiden EU-maiden saataville.
 • Maiden on tarvittaessa perustettava yhteisiä tutkintaryhmiä rikostutkinnan suorittamiseksi. Toisen EU-maan esittämät oikeusapua ja tuomioiden täytäntöönpanoa koskevat pyynnöt käsitellään ensisijaisina.
 • Päätös ei saisi vaarantaa henkilöiden turvallisuutta tai käynnissä olevaa tutkintaa taikka tiedustelutoimintaa eikä ylittää sitä, mikä sen tavoitteiden saavuttamiseksi on tarpeen.

Neuvosto on antanut suosituksen 2007/562/EY terrorismiin liittyviä sieppauksia koskevasta tietojenvaihdosta EU-maiden kesken.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 30. syyskuuta 2005 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2005/671/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, terrorismirikoksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä (EUVL L 253, 29.9.2005, s. 22–24)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston suositus, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2007, terrorismiin liittyviä sieppauksia koskevasta tietojenvaihdosta (EUVL L 214, 17.8.2007, s. 9–12)

Viimeisin päivitys: 18.08.2016

Top