Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pienaseiden ja kevyiden aseiden keskittymisen torjuminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pienaseiden ja kevyiden aseiden keskittymisen torjuminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

EU:n strategia pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niissä käytettävien ampumatarvikkeiden laittoman keskittymisen ja kaupan torjumiseksi

STRATEGIAN TARKOITUS

Strategia sisältää toimintasuunnitelman pienaseiden ja kevyiden aseiden* ja niissä käytettävien ampumatarvikkeiden laittomaan keskittymiseen ja kauppaan liittyvän uhan torjumiseksi hyödyntämällä laajasti EU:n käytettävissä olevia mekanismeja.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niissä käytettävien ampumatarvikkeiden laittoman keskittymisen ja kaupan torjumista koskevan strategian tavoitteet pyritään saavuttamaan yhdistämällä EU-maiden siviili- ja sotilasvoimavarat, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) välineet sekä poliisi- ja tulliyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön mekanismit.
  • Maailmanlaajuisten, alueellisten ja kansallisten mekanismien kehittämiseksi tarvitaan tehokasta monenvälistä toimintaa.
  • Kansainvälisellä tasolla pyritään ensisijaisesti
  • EU pyrki suostuttelemaan myös EU:n ulkopuolisia pienaseiden ja kevyiden aseiden viejämaita noudattamaan edellä kuvattua toimintatapaa.
  • Alueellisella tasolla EU tarjoaa taloudellista tukea konkreettisille ohjelmille, joilla pyritään torjumaan pienaseiden ja kevyiden aseiden laittomaan kauppaan liittyviä turvallisuusuhkia Libyassa, Kaakkois-Euroopassa ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön alueella.
  • Strategiaa edistetään myös vakautta ja rauhaa edistävän välineen avulla. Sillä autetaan ehkäisemään kriisejä ja vastaamaan niihin sekä luomaan turvallinen ja vakaa ympäristö kaikkialla maailmassa.
  • EU:n neuvosto seuraa jatkuvasti pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niissä käytettävien ampumatarvikkeiden laittoman keskittymisen ja kaupan torjumista koskevan EU:n strategian täytäntöönpanoa. Puolen vuoden välein Euroopan ulkosuhdehallinto esittää neuvostolle tilanneselvityksen seurannan tueksi.

TAUSTAA

Pienaseiden ja kevyiden aseiden liiallisen keskittymisen ja hallitsemattoman leviämisen seuraukset ovat keskeisellä sijalla neljässä viidestä Euroopan turvallisuusstrategian haasteesta (terrorismi, joukkotuhoaseiden leviäminen, alueelliset konfliktit, valtion toimintakyvyttömyys ja järjestäytynyt rikollisuus).

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Pienaseet ja kevyet aseet: Tappamiseen tarkoitetut kannettavat aseet. Pienaseita ovat käsiaseet, haulikot, rynnäkkökiväärit ja kevyet konekiväärit. Kevyitä aseita ovat raskaat konekiväärit, kranaattikonekiväärit ja panssarivaunujen torjunta-aseet.

ASIAKIRJA

EU:n strategia pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niissä käytettävien ampumatarvikkeiden laittoman keskittymisen ja kaupan torjumiseksi, Euroopan unionin neuvosto, Bryssel, 13. tammikuuta 2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 230/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, vakautta ja rauhaa edistävän välineen perustamisesta (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 1–10)

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/1908, annettu 22 päivänä lokakuuta 2015, laittomia pienaseita ja kevyitä aseita sekä muita laittomia tavanomaisia aseita ja ampumatarvikkeita koskevan maailmanlaajuisen raportointijärjestelmän tukemisesta niiden laittoman kaupan riskin pienentämiseksi (”iTrace II”) (EUVL L 278, 23.10.2015, s. 15–25)

Viimeisin päivitys: 04.07.2016

Top