Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Valkoinen kirja sijoitusrahastojen sisämarkkinalainsäädännön kehittämisestä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Valkoinen kirja sijoitusrahastojen sisämarkkinalainsäädännön kehittämisestä

Komissio ehdottaa tässä valkoisessa kirjassa kohdennettuja toimenpiteitä voimassa olevan, EU:n sijoitusrahastolainsäädännön (yhteissijoitusyritysdirektiivin) muuttamiseksi. Tarkoituksena on yksinkertaistaa sijoitusrahastojen lainsäädäntö- ja toimintaympäristöä siten, että samalla sijoittajille tarjotaan houkuttelevia ja turvallisia sijoitusratkaisuja.

ASIAKIRJA

Komission valkoinen kirja, annettu 15. marraskuuta 2006, sijoitusrahastojen sisämarkkinalainsäädännön kehittäminen [KOM(2006) 686 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Yhteissijoitusyritysdirektiivi ei enää riitä tukemaan Euroopan sijoitusrahastoalaa sen rakennemuutoksessa, jossa rahastot valmistautuvat vastaamaan uusiin kilpailuhaasteisiin ja eurooppalaisten sijoittajien muuttuviin tarpeisiin.

Euroopan sijoitusrahastoalan tehostaminen

Komissio ehdottaa valkoisessa kirjassa useita toimenpiteitä voimassa olevan direktiivin parantamiseksi:

  • Poistetaan rajatylittävän markkinoinnin hallinnolliset esteet. Tarkoituksena on supistaa nykyisiä hallintomenettelyjä, joita on noudatettava, jotta sijoitusrahastoa voidaan markkinoida toisessa jäsenvaltiossa. Tällaisia menettelyjä ovat erityisesti rahastoa koskevan asiakirja-aineiston todentaminen ennakkoon vastaanottavassa jäsenvaltiossa ja enintään kahden kuukauden odotusaika.
  • Helpotetaan sijoitusrahastojen rajatylittäviä sulautumisia. Komissio ehdottaa, että yhteissijoitusyritysdirektiiviin lisätään säännökset, joilla luodaan asianmukaiset oikeudelliset ja sääntelylliset edellytykset sijoitusrahastojen sulautumiselle Euroopan laajuisesti.
  • Laajennetaan varojen yhdistämistä (asset pooling). Tarkoituksena on muuttaa hajauttamista koskevia sääntöjä, jotta varsinaista yhdistämistä voidaan laajentaa.
  • Toteutetaan rahastoyhtiöiden EU:n kattava toimilupa. Toimiluvan saaneet rahastoyhtiöt voivat hoitaa yhtiömuotoisia ja sopimusperusteisia rahastoja muissa jäsenvaltioissa.
  • Vahvistetaan valvontayhteistyötä. Koska toiminnot ovat oikeudellisesti tai teknisesti entistä monimutkaisempia, toimivaltaisia viranomaisia ja yhteistyötä koskevia säännöksiä on vahvistettava.
  • Toteutetaan tehokkuushyötyjä toimin, jotka eivät edellytä direktiivin muuttamista. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa monenlaisia kansallisia toimia parantaakseen yhteissijoitusyritysten toimintaympäristöä, esimerkiksi vauhdittaa rahastojen alkuperäisiä lupamenettelyjä.

Sijoitusrahastoalan yhtenäismarkkinoiden toimivuus loppusijoittajan kannalta

Jotta loppusijoittajat hyötyisivät konkreettisista parannuksista, sijoitusrahastoalalla on synnyttävä vahvaa kilpailua yhtenäismarkkinoiden puitteissa. Tämän toteutuminen edellyttää kahta toimenpidettä:

  • Parannetaan yksinkertaistettua tarjousesitettä, jotta se täyttäisi tehtävänsä eli tarjoaisi sijoittajille ja välittäjille helposti ymmärrettäviä perustietoja tuotteisiin liittyvistä riskeistä ja maksuista sekä tuotteista odotettavissa olevista tuotoista.
  • Tehostetaan jakelujärjestelmiä, joissa sijoittajan etu asetetaan etusijalle. Koska sijoitusrahasto-osuuksien jakelu on nykyisin sijoitusrahastoalan suurin yksittäinen kustannuserä, jakelujärjestelmien on toimittava tehokkaammin. Erityisesti sijoittajien on voitava luottaa luottaa välittäjien/jakelijoiden puolueettomuuteen ja ammattimaisuuteen.

Yksityissijoittajille suunnatut yhdenmukaistamattomat sijoitusrahastot

Yksityissijoittajille suunnatut yhdenmukaistamattomat sijoitusrahastot, jotka eivät kuulu yhteissijoitusyrityslainsäädännön soveltamisalaan (esimerkiksi avoimet kiinteistörahastot) ovat yhä laajempi sijoitusalan sektori. Komissio aikoo analysoida järjestelmällisesti tällaisten rahastojen riskien ja tuotto- ja arvonkehityksen ominaispiirteitä sekä arvioida, olisiko yksityissijoittajille suunnattuja yhdenmukaistamattomia sijoitusrahastoja edistävä yhtenäismarkkinakehys realistinen ja tarpeellinen vaihtoehto, ja jos olisi, millainen sen olisi oltava.

Rahoitusvälineiden markkinoista annetussa direktiivissä (es de en fr) asetetaan sijoituspalveluyritykselle velvollisuus varmistaa asiakaskohtaisesti, onko tietty sijoitus kyseiselle sijoittajalle soveltuva tai tarkoituksenmukainen. Komissio aikoo tutkia, mitkä markkinointi- ja myyntirajoitukset olisi poistettava, jotta sellainen järjestelmä toimisi, jossa sijoituspalveluyrityksillä on velvollisuus myydä asiakasprofiilin mukaisesti mukautettuja tuotteita.

Komissio ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea (es de en fr) aikovat laatia luettelon kansallisista rajoituksista, jotka hankaloittavat institutionaalisille sijoittajille ja muille hyväksytyille vastapuolille suunnattuja anteja, ja analysoida niitä järjestelmällisesti.

Taustaa

Siitä lähtien, kun yhteissijoitusyritysdirektiivi annettiin vuonna 1985, Euroopan sijoitusrahastomarkkinat ovat kehittyneet voimakkaasti ja rahastojen määrä on kasvanut koko ajan. Vuoden 2005 lopulla yhteissijoitusyrityksiä oli jo yli 29 000. Sijoitusrahastojen hoitamien omaisuuserien kokonaismäärä on kasvanut Euroopassa niin, että vuonna 2005 se oli 59 prosenttia EU:n BKT:stä (5 000 miljardia euroa). Vuonna 1985 annetun direktiivin tärkeimmät osat eivät enää täytä tehtäväänsä, koska ala on muuttunut niin paljon viimeisten 20 vuoden aikana.

Laatiessaan tätä valkoista kirjaa, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa direktiiviä 85/611/ETY. komissio otti huomioon kuluttajien, alan toimijoiden ja poliittisten päättäjien kanssa vuodesta 2004 lähtien käydyt keskustelut ja kuulemiset, vihreään kirjaan [KOM(2005) 314 lopullinen] (l22029) annetut vastaukset ja tilapäisten asiantuntijaryhmien kolme raporttia (DE) (EN) (FR). Syksyllä 2007 komissio aikoo esittää tarvittavat muutokset voimassa olevaan direktiiviin.

See also

Lisätietoja on saatavilla omaisuudenhoitoa koskevalla verkkosivulla (DE) (EN) (FR).

Viimeisin päivitys 23.11.2006

Top