Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto – Frontex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto – Frontex

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004 Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella perustetaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto, Frontex.

Asetuksella (EU) N:o 1168/2011 muutetaan alkuperäistä säädöstä EU:n ulkorajojen yhdennetyn valvonnan parantamiseksi ja kansallisten rajavalvontaviranomaisten keskinäisen yhteistyön tehostamiseksi.

Uudessa muutosasetuksessa (EU) N:o 656/2014 vahvistetaan Frontexin operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettavaa EU:n ulkoisten merirajojen valvontaa koskevat säännöt.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tehtävät

Frontexin päätehtävät ovat seuraavat:

 • suunnitella ja koordinoida yhteisiä operaatioita ja nopeita rajainterventioita, joita se toteuttaa käyttäen apuna EU-maiden henkilöstöä ja kalustoa maa- ja merirajoilla sekä ilmatilassa
 • koordinoida EU:ssa ja Schengen-maissa* laittomasti oleskelevien ulkomaan kansalaisten, jotka kieltäytyvät poistumasta vapaaehtoisesti, yhteisiä palauttamisoperaatioita
 • laatia yhteisiä koulutusvaatimuksia ja -välineitä kansallisille rajavartijoille
 • tehdä riskianalyysejä (EU:n yhdennetyn ulkorajavalvonnan parantamiseksi)
 • avustaa Schengen-maita, jotka tarvitsevat teknistä ja operatiivista lisäapua ulkorajoilla (esim. humanitaarisissa hätätilanteissa ja meripelastustoimenpiteissä tai kun niiden rajoihin kohdistuu suhteettoman suuria paineita)
 • kehittää nopean toiminnan valmiuksia, joissa on mukana EU:n rajavartijaryhmiä (ks. jäljempänä), sekä tietokanta kriisitilanteissa käytettävissä olevasta kalustosta ja resursseista.

Kalusto

Frontex toi ostaa/vuokrata rajavalvonnassa käytettävää kalustoa (esim. ajoneuvoja, aluksia, helikoptereita) tai hankkia sitä yhdessä EU-maiden kanssa.

Toimintasuunnitelma

Ennen yhteisiä operaatioita, nopeita rajainterventioita tai kokeiluhankkeita laaditussa toimintasuunnitelmassa on otettava huomioon kaikki sovittuun toimintaan liittyvät näkökohdat, kuten

 • tehtävät ja vastuut
 • ryhmien kokoonpano
 • komentoa ja valvontaa koskevat järjestelyt (esim. vastaanottavan jäsenvaltion niiden rajavartijoiden nimet ja arvot, jotka ovat vastuussa Frontexin ja yhteisiin operaatioihin osallistuvien muiden EU-maiden vierailevien virkamiesten kanssa tehtävästä yhteistyöstä)
 • arviointi ja välikohtauksista ilmoittaminen sekä sovellettava toimivalta (esim. merioperaatioissa), jne.

EU:n rajavartijaryhmät

Euroopan rajavartijaryhmiä käytetään Frontexin koordinoimissa yhteisissä operaatioissa, nopeissa rajainterventioissa ja kokeiluhankkeissa.

Ne muodostuvat EU-maiden rajavartijoista ja rajavalvonnan eri aloilla toimivista asiantuntijoista, jotka osallistuvat muun muassa

 • rajatarkastuksiin
 • maa- ja merirajojen valvontaan
 • väärennettyjen asiakirjojen tunnistamiseen ja
 • laittomien muuttajien kansallisuuksien määrittämiseen.

Yhteistyö

Frontexin mahdollisia yhteistyökumppaneita ovat Europol, Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto, EU:n perusoikeusvirasto, EU:n ulkopuolisten maiden viranomaiset ja kansainväliset järjestöt, kuten Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettu ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM).

Eurosur

Euroopan rajavalvontajärjestelmä (Eurosur) aloitti toimintansa vuonna 2013 erillisen asetuksen nojalla. Tämän tiedonvaihtojärjestelmän tarkoituksena on parantaa EU:n ulkorajavalvontaa. Se tukee EU-maita seuraavin toimenpitein:

 • parantamalla niiden tietoisuutta ja reaktiokykyä rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa
 • torjumalla laitonta muuttoliikettä ja
 • estämällä maahantulijoiden ihmishenkien menetyksiä merellä.

Frontexin tärkeänä tehtävänä on koota ja analysoida nk. Euroopan tilannekuvaa, jossa tarkastellaan viimeaikaisia tapahtumia tiettyjen EU-maiden rajoilla ja joka voi auttaa havaitsemaan rikollisverkostojen muuttuvia reittejä tai uusia menetelmiä.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. toukokuuta 2005 alkaen.

TAUSTAA

Frontex aloitti toimintansa vuonna 2005. Sen kotipaikka on Varsovassa, Puolassa.

Euroopan komissio esitti joulukuussa 2015 Euroopan muuttoliikeagendan yhteydessä ehdotuksen Euroopan raja- jarannikkovartioviraston perustamisesta. Se muodostuisi Frontexista ja EU-maiden rajavalvontaviranomaisista ja mahdollistaisi EU:n ulkorajojen yhdennetymmän valvonnan.

KESKEINEN TERMI

* Schengen-maat: Euroopan maat, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen rajatarkastusten lakkauttamisesta ja sallivat kaikkien sopimuksen allekirjoittajamaiden, muiden EU-maiden ja joidenkin EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten vapaan liikkumisen.

Schengen-maita ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari ja Viro.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004, annettu 26 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta (EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1–11)

Asetukseen (EY) N:o 2007/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1052/2013, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) perustamisesta (EUVL L 295, 6.11.2013, s. 11–26)

Viimeisin päivitys: 02.05.2016

Top