Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vihreä kirja rikosoikeudenkäynneistä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Vihreä kirja rikosoikeudenkäynneistä

Tämän vihreän kirjan tarkoituksena on helpottaa vastavuoroista tunnustamista. Vihreässä kirjassa tarkastellaan yhteisiä vähimmäisvaatimuksia menettelyllisille takeille, joilla turvataan sellaisten henkilöiden edut, joita epäillään tai syytetään rikoksesta tai joita vastaan on nostettu syyte tai jotka on tuomittu rikosoikeudenkäynnissä. Aiheeseen liittyy viisi perusoikeutta: oikeus oikeusapuun ja oikeudelliseen edustajaan, oikeus tulkkiin ja/tai kääntäjään, muita heikommassa asemassa olevien väestöryhmien oikeus erityiseen suojeluun, muiden jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kansalaisten oikeus konsuliapuun sekä oikeus saada "ilmoitus oikeuksista".

ASIAKIRJA

Komission vihreä kirja: Rikoksista epäiltyjen ja syytettyjen etujen turvaaminen rikosoikeudenkäynneissä Euroopan unionin alueella.

TIIVISTELMÄ

Tämän komission vihreän kirjan tavoitteena on helpottaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamista. Siinä tarkastellaan mahdollisuutta ja tarvetta laatia Euroopan unionin jäsenvaltioille yhteiset menettelyllisiä takeita koskevat vähimmäisvaatimukset sellaisten henkilöiden etujen turvaamiseksi, joita epäillään tai syytetään rikoksesta tai joita vastaan on nostettu syyte tai jotka on tuomittu rikosoikeudenkäynnissä. Vihreän kirjan tarkoituksena on myös määritellä nämä vähimmäisvaatimukset ja niiden soveltamisalat.

Vihreän kirjan yhdeksässä luvussa esitetään yhteensä 35 täsmällistä kysymystä, joiden osalta on kuultu kaikkia asianomaisia tahoja (julkishallinto, ammatilliset elimet ja järjestöt, kansalaisjärjestöt, asianajajat ja yksityishenkilöt).

Kolmessa ensimmäisessä luvussa perustellaan komission väliintulo-oikeutta Euroopan unionin tasolla sellaisia henkilöitä koskevissa kysymyksissä, joita epäillään tai syytetään rikoksesta, joita vastaan on nostettu syyte tai jotka on tuomittu rikosoikeudenkäynnissä. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöihin, joita vastaan on ryhdytty rikosoikeudellisiin toimiin jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jonka kansalaisia he ovat. Kolmessa ensimmäisessä luvussa keskitytään seuraaviin aiheisiin: perustelut EU:n toimiin menettelyllisten takeiden alalla, rikoksesta epäiltyjen ja syytettyjen perusoikeudet, perustamissopimuksen asettamat velvoitteet ja voimassa olevat määräykset.

Oikeus saada oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja siitä johtuvat perusoikeudet

Komissio on kartoittanut ne perusoikeudet, joiden kunnioittaminen velvoittaa EU:ta toimimaan kyseisellä alalla. Tarkasteltavana ovat ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien suojaamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 6 artikla, jossa määrätään oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, EU:n perusoikeuskirjan 47 artikla, jossa määrätään oikeudesta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen, sekä muiden kansainvälisten sopimusten asiaa koskevat määräykset.

Komissio katsoi, että määriteltäessä niitä perusoikeuksia, jotka liittyvät oikeuteen saada oikeudenmukainen oikeudenkäynti, kaikkien sinänsä merkittävien oikeuksien keskuudesta tulee asettaa etusijalle seuraavat keskeiset oikeudet:

  • oikeus asianajajan tarjoamaan oikeusapuun ja oikeudelliseen edustukseen
  • oikeus käyttää tulkkia ja saada käännökset keskeisistä asiakirjoista
  • rikoksesta syytetyn oikeus saada tutustua perusoikeuksiinsa kirjallisesti kielellä, jota hän ymmärtää. Tämä tieto voidaan antaa "ilmoituksena oikeuksista".
  • muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden oikeus riittävään suojeluun
  • oikeus konsuliapuun.

Kutakin näistä oikeuksista käsitellään vihreässä kirjassa omassa luvussaan.

Oikeus oikeusapuun ja oikeudelliseen edustajaan

Komissio tutkii vihreässä kirjassa, olisiko oikeutta asianajajan apuun mahdollista laajentaa vaatimalla jäsenvaltioita luomaan kansallinen järjestelmä, joka takaa rikoksista syytetyille oikeuden oikeudelliseen edustajaan. Lisäksi suunnitellaan jäsenvaltioiden velvoittamista tarkastamaan oikeusapua antavien asianajajien taso ja takaamaan heille riittävä korvaus.

Oikeus tulkkiin ja/tai kääntäjään

Vihreässä kirjassa pohditaan, tulisiko luoda muodollinen järjestelmä, joka velvoittaa rikostutkinnasta vastaavat viranomaiset varmistamaan, että epäilty ymmärtää oikeudenkäyntikieltä riittävän hyvin voidakseen puolustaa itseään. Jäsenvaltioissa ehdotetaan niin ikään luotavaksi kansallinen oikeustulkkien ja -kääntäjien rekisteri sekä alan kansallinen koulutusjärjestelmä. Jäsenvaltiot myös velvoitettaisiin takaamaan, että oikeustulkeille ja -kääntäjille maksetaan riittävä korvaus.

Muita heikommassa asemassa olevien väestöryhmien suojelu

Komissio tarkastelee vihreässä kirjassa luetteloa sellaisista väestöryhmistä, jotka syytteeseen asetettuina ovat todennäköisesti muita heikommassa asemassa ja joihin kuuluville henkilöille jäsenvaltioiden tulisi myöntää syytetyn haavoittuvuuden asteeseen nähden riittävä suojelu. Komissio katsoo, että muita heikommassa asemassa ovat erityisesti ulkomaalaiset, lapset, ruumiillisesta tai henkisestä sairaudesta kärsivät, henkilöt, joilla on huollettavia, luku- ja kirjoitustaidottomat, pakolaiset sekä alkoholin ja huumausaineiden väärinkäyttäjät.

Vihreässä kirjassa tarkastellaan myös mahdollisuutta velvoittaa poliisiviranomaiset, asianajajat ja/tai vankilaviranomaiset arvioimaan, kuuluuko rikoksesta epäilty tai syytetty muita heikommassa asemassa olevaan väestöryhmään. Samoin ehdotetaan toimenpiteitä tämän arvioinnin toteuttamiseksi.

Konsuliapu

Konsuliapua koskevissa kysymyksissä sovelletaan konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen 36 artiklan määräyksiä. Niiden parantamiseksi komissio ehdottaa, että jäsenvaltiot velvoitetaan osoittamaan virkamies, joka valvoo ulkomailla syytteeseen asetettujen henkilöiden oikeuksia ja varmistaa yhteydenpidon näiden henkilöiden, heidän perheidensä ja heidän asianajajiensa välillä.

Ilmoitus oikeuksista

Niiden oikeuksien lisäksi, jotka syytteeseen asetetuille henkilöille on taattava, vihreässä kirjassa perätään laadittavaksi kaikille jäsenvaltioille yhteinen "ilmoitus oikeuksista". Siinä tulisi kirjallisesti luetella kaikille rikoksesta epäillyille tai syytteeseen asetetuille henkilöille kuuluvat perusoikeudet, ja se tulisi antaa näille henkilöille viimeistään pidätyksen yhteydessä.

Yhteisten vaatimusten noudattaminen ja seuranta

Vihreässä kirjassa todetaan myös, että on tarpeen luoda järjestelmä näiden vähimmäisvaatimusten noudattamisen valvomiseksi jäsenvaltioissa, kehittää arviointivälineitä sekä määrätä seuraamuksia näiden vaatimusten laiminlyönnistä.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Komission vihreä kirja KOM(2003) 75 lopullinen

-

-

-

MUUT OLEELLISET SÄÄDÖKSET

Ehdotus neuvoston puitepäätökseksi eräistä rikosoikeudellisissa menettelyissä Euroopan unionin alueella noudatettavista oikeuksista [KOM(2004) 328 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Vihreän kirjan julkaisemisen jälkeen komissio sai 78 kirjallista vastausta, joissa suhtauduttiin myönteisesti menettelyllisiä takeita koskevien yhteisten vähimmäisvaatimusten laatimiseen. Aiheesta järjestettiin julkinen kuuleminen kesäkuussa 2003, ja saamiensa vastausten pohjalta komissio esitti 28. huhtikuuta 2004 ehdotuksensa puitepäätökseksi. Ehdotus koskee rikoksesta epäiltyjen tai syytteeseen asetettujen oikeutta asianajajan apuun, ulkomaalaisten syytettyjen oikeutta tulkin tai kääntäjän apuun, sellaisten henkilöiden suojelua, jotka eivät ymmärrä oikeudenkäyntiä tai eivät voi seurata sitä, pidätettyjen oikeutta yhteydenpitoon ja erityisesti ulkomaalaisille annettavaan konsuliapuun, ilmoitusta oikeuksista sekä näiden oikeuksien kunnioittamisen arviointia ja seurantaa.

Kuulemismenettely (CNS/2004/0113)

Ehdotus neuvoston puitepäätökseksi eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosoikeudenkäyntejä varten [KOM(2003) 688 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].Kuulemismenettely (CNS/2003/0270)

Viimeisin päivitys 01.02.2008

Top