Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurooppalainen maksusuoritusmääräys ja toimenpiteet vähäisiä vaateita koskevien oikeudenkäyntien yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi (vihreä kirja)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Eurooppalainen maksusuoritusmääräys ja toimenpiteet vähäisiä vaateita koskevien oikeudenkäyntien yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi (vihreä kirja)

Euroopan komissio käynnistää keskustelun asianomaisten osapuolten kanssa eurooppalaisesta maksusuoritusmääräyksestä ja toimenpiteistä vähäisiä vaateita koskevien oikeudenkäyntien yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Komissio tekee vihreän kirjan jatkoksi kaksi asetusehdotusta tästä aiheesta.

ASIAKIRJA

Vihreä kirja eurooppalaisesta maksusuoritusmääräyksestä ja toimenpiteistä vähäisiä vaateita koskevien oikeudenkäyntien yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi [KOM(2002) 746 lopullinen - Ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komissio antoi 20. joulukuuta 2002 vihreän kirjan eurooppalaisesta maksusuoritusmääräyksestä ja toimenpiteistä vähäisiä vaateita koskevien oikeudenkäyntien yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi käynnistääkseen keskustelun aiheesta mahdollisesti tehtävästä EU:n lainsäädäntöaloitteesta. Vihreässä kirjassa asianomaisia pyydettiin esittämään huomautuksia 31. toukokuuta 2003 mennessä.

EUROOPPALAINEN MAKSUSUORITUSMÄÄRÄYS

Riitauttamattomien saatavien perintää koskeva ongelma on kaikille jäsenvaltioille yhteinen. Monissa jäsenvaltioissa on käytössä erityinen nopeaa perintää koskeva menettely. Erityisesti silloin, kun on kyse eri jäsenvaltioihin sijoittautuneista osapuolista, tavalliseen riita-asioita koskevaan oikeudenkäyntiin (joka on usein ainoa tällaisiin riitoihin sovellettava oikeudenkäynti) liittyvät kustannukset ja viivästykset asettavat oikeussuojan saatavuudelle kohtuuttomia esteitä, jotka hyödyttävät epärehellisiä velallisia.

Maksusuoritusmääräyksiä koskeva eurooppalainen menettely eli kaikissa jäsenvaltioissa sovellettava nopea ja kustannustehokas erityismenettely sellaisten saatavien perintää varten, jotka todennäköisesti jäävät riidattomiksi, mahdollistaisi saatavien nopean perinnän ja olisi Euroopan unionin talouden toimijoiden kannalta ensiarvoisen tärkeä tekijä.

Maksusuoritusmääräyksiä koskevia menettelyitä on käytössä monissa EU-maissa. Menettelyt jaetaan seuraaviin kahteen tyyppiin: ns. todisteita edellyttävään malliin, jonka mukaan kantajan on esitettävä kirjallinen todiste siitä, että tuomioistuimen tutkima vaade on oikeutettu, sekä malli, jossa ei edellytetä todisteiden esittämistä ja jolle on ominaista se, että tuomioistuin ei millään tavoin tutki vaateen sisältöä. Jos hakemus jälkimmäisessä tapauksessa täyttää muodolliset perusvaatimukset, niin että se voidaan ottaa käsiteltäväksi, tuomioistuin antaa maksusuoritusta koskevan määräyksen tutkimatta vaateen oikeutusta.

Vastaajalla on mallista riippuen yksi tai kaksi mahdollisuutta kiistää vaade: useimmissa "todisteita edellyttävän mallin" jäsenvaltioissa yksi mahdollisuus ja useimmissa niistä jäsenvaltioista, joiden käyttämässä mallissa ei edellytetä todisteiden esittämistä, kaksi mahdollisuutta.

Välineen soveltamisala

Vaateiden osalta (rahalliset suoritukset tai toimenpiteet) komissio ehdottaa mahdollisuutta rajoittaa määräys maksuvelvollisuuteen, sillä selvästi suurimmassa osassa yksityisoikeudellisista asioista on kyse maksupyynnöistä. On ratkaistava myös kysymys siitä, onko menettelyä sovellettava ainoastaan tietynarvoisiin saataviin.

Maksusuoritusmääräystä koskevan hakemuksen sisältö ja muoto ja asiakirjatodisteet

Komissio on laatinut alustavan luettelon tiedoista, jotka on sisällytettävä eurooppalaista maksusuoritusmääräystä koskevaan hakemukseen. Vaateeseen liittyvien asiakirjatodisteiden toimitusvelvollisuus riippuu siitä, käytetäänkö todisteita edellyttävää mallia vai mallia, jossa ei edellytetä todisteiden esittämistä.

Hakemusten automatisoitu käsittely edellyttää välttämättä yhdenmukaisen hakemuslomakkeen käyttöä. Maksusuoritusmääräyksiä koskeva menettely olisi kuitenkin automatisoitava, mikäli suinkin mahdollista. Tuomioistuimen ja osapuolten välinen yhteydenpito olisi mahdollisuuksien mukaan voitava toteuttaa sähköisesti.

Hakemuksen käsittely ja päätöksen yhtenäistäminen

Myös hakemuksen sisällön käsittelystä vastaavan henkilön nimittäminen on yhteydessä mallin valintaan (todisteita edellyttävässä mallissa aina tuomari muttei välttämättä mallissa, jossa ei edellytetä todisteiden esittämistä).

Muotovaatimusten osalta voidaan todeta, että yhdenmukainen hakemuslomake helpottaa asian viemistä tuomioistuimen käsiteltäväksi, kun taas vakiomuotoinen päätös helpottaisi täytäntöönpanoa silloin kun se tapahtuu muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa maksusuoritusmääräys on annettu.

Oikeuksien ja velvollisuuksien ilmoittaminen vastaajalle

Jotta vastaajat voivat päättää, haluavatko ne riitauttaa vaateen, niille on ilmoitettava vähintään seuraavat olennaiset seikat:

 • mahdollisuus kiistää vaade ja vastineen esittämiselle asetettu määräaika sekä muodolliset vaatimukset;
 • tieto siitä, että maksusuoritusmääräys tulee voimaan, jos vaadetta ei riitauteta annetussa määräajassa.

Riitautus ja lainvoima

Tavanomaisen oikeudenkäyntimenettelyn huolellisen valmistelun ja yksinkertaistamisen mahdollistamiseksi vihreässä kirjassa otetaan esille kysymys kiistämiselle asetettujen määräaikojen yhtenäistämisestä. Jos vastaaja riitauttaa vaateen annetussa määräajassa, maksusuoritusmääräys ei tule täytäntöönpanokelpoiseksi. Jos vaadetta ei ole kiistetty, erilaiset maksusuoritusmääräysmenettelyt voivat erota huomattavasti toisistaan sen mukaan, ovatko ne yksi- vai kaksivaiheisia eli onko vaateen riitauttamiseen yksi vai kaksi mahdollisuutta.

Maksusuoritusmääräys voi saada useimmissa kyseistä menettelyä soveltavissa jäsenvaltioissa lainvoiman, jos vastaaja ei aloita toimenpiteitä vaateen riitauttamiselle asetettuun määräaikaan mennessä.

VÄHÄISIÄ VAATEITA KOSKEVAT OIKEUDENKÄYNNIT

Vähäisiin vaateisiin sovellettavia yksinkertaistettuja menettelyitä ei ole käytössä kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Jos käytössä ei ole menettelyä, joka olisi riita-asian arvoon nähden "oikeasuhteinen", vaateita koskevan tuomioistuimen päätöksen hankkiminen ei ole useinkaan taloudellisesti kannattavaa. Ongelma koskee erityisesti rajatylittäviä riitoja, jotka edellyttävät kahden asianajajan palkkaamista ja joissa syntyy käännös- ja tulkkauskustannuksia sekä matkakuluja. On tämän vuoksi tärkeää sujuvoittaa menettelyjä ja vähentää niistä aiheutuvia kustannuksia, jotta kansalaiset ja yritykset voivat käyttää oikeuksiaan.

Soveltamisala

Näyttäisi tarpeelliselta asettaa vaateille rahamääräinen raja-arvo, jota pienempiä vaateita pidetään "vähäisinä".

Kysymykseen siitä, pitäisikö eurooppalaisen maksusuoritusmääräysmenettelyn soveltamisen olla pakollista vai valinnaista, vihreässä kirjassa vastataan, että pakollinen menettely varmistaisi menettelylle laajemman soveltamisalan, varsinkin jos sitä ei sovellettaisi pelkästään rajatylittävissä tapauksissa. Vihreässä kirjassa ehdotetaan kuitenkin, että tuomioistuimella olisi mahdollisuus siirtää asia tavanomaiseen menettelyyn.

Menettelysääntöjen yksinkertaistaminen

Määrältään vähäisiin vaateisiin liittyvän menettelyn yksinkertaistamiseksi mahdollisimman paljon vihreässä kirjassa ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä:

 • tietyt olennaiset seikat (esimerkiksi osapuolten ja tuomioistuimen nimet ja osoite, vaade, mukaan luettuna lyhyt kuvaus tosiseikoista, päiväys ja allekirjoitus) sisältävien monikielisten vakiolomakkeiden laadinta;
 • mahdollisuus menettelyn aloittamiseen tekemällä asiasta suullinen ilmoitus;
 • mahdollisuus käyttää myös muuta kuin lainopillisen koulutuksen saanutta edustajaa tai olla käyttämättä lainkaan edustajaa;
 • todisteiden hankintaa koskevien sääntöjen joustavoittaminen tai hyväksyttävien todistelukeinojen rajoittaminen;
 • mahdollisuus soveltaa yksinomaan kirjallista menettelyä;
 • tuomion sisältöä koskevien sääntöjen lieventäminen;
 • muutoksenhakumahdollisuuksien epääminen tai rajoittaminen.

Vihreästä kirjasta saatu palaute

Komissio on saanut vihreästä kirjasta runsaasti palautetta. Lähes kaikki jäsenvaltiot ja eri intressitahot ja -järjestöt (erityisesti lakimiesammattien harjoittajia edustavat järjestöt) ovat ottaneet kantaa vihreään kirjaan. Kannanottojen yleisiä linjoja niiden kysymysten osalta, jotka ovat keskeisiä määrältään vähäisiä vaateita koskevista riidoista jatkossa annettavan yhteisön säädöksen pääkohtien kannalta, esitellään keskusteluasiakirjassa [PDF].

Tausta

Yhteisö toteuttaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 61 artiklan c kohdan ja 65 artiklan mukaisesti toimenpiteitä, jotka koskevat oikeudellista yhteistyötä yksityisoikeudellisissa asioissa, joiden vaikutukset ulottuvan rajojen yli.

Tampereella vuonna 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien 38 kohdassa maksusuoritusmääräykset mainitaan niiden tekijöiden joukossa, jotka edistävät sujuvaa oikeudellista yhteistyötä ja parantavat oikeussuojaa. Kyseisten päätelmien 30 ja 31 kohdassa kehotetaan yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan rajatylittäviä oikeudenkäyntejä, jotka koskevat vähäisiä yksityisiä ja kaupallisia vaateita.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2005, eurooppalaisesta vähäisten vaatimusten menettelystä [KOM(2005) 87 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan komissio esitti vihreän kirjan jälkeen 15. maaliskuuta 2005 ehdotuksen asetukseksi eurooppalaisen vähäisten vaatimusten menettelyn käyttöönotosta. Asetusehdotusta sovelletaan siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, jos rahallisen tai muun vaatimuksen kokonaisarvo ilman korkoja, kuluja ja yleiskustannuksia on menettelyn aloittamisen aikaan enintään 2 000 euroa.

Hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD/2005/0020

Neuvosto hyväksyi 13. kesäkuuta 2007 yhteisen kannan (DE) (EN) (FR) (IT) tästä asetusehdotuksesta.

Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, annettu 7 päivänä helmikuuta 2006, eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta [KOM(2006) 57 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komissio antoi 19. maaliskuuta 2004 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen maksusuoritusmääräysmenettelyn käyttöönotosta [KOM(2004) 173 lopullinen]. Muutetussa ehdotuksessa on mukautettu eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annettua alkuperäistä ehdotusta Euroopan parlamentin tekemien tarkistusten perusteella. Asetusehdotuksen tarkoituksena on

 • yksinkertaistaa ja nopeuttaa riitauttamattomia rahavaateita koskevien rajat ylittävien asioiden käsittelyä ja vähentää siitä aiheutuvia kustannuksia;
 • mahdollistaa eurooppalaisten maksamismääräysten vapaa liikkuvuus kaikissa jäsenvaltioissa säätämällä vähimmäisvaatimuksista, joiden noudattaminen tekee täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa ennen tunnustamista ja täytäntöönpanoa toteutettavat välivaiheen menettelyt tarpeettomiksi.

Hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD/2004/0055

Neuvosto hyväksyi 11. joulukuuta 2006 toisessa käsittelyssä ehdotuksen asetukseksi eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta. Eurooppalaisen maksumääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 1896/2006 [EUVL L 399, 30.12.2006] soveltaminen alkaa 12. joulukuuta 2008. Tiettyjä artikloja aletaan kuitenkin soveltaa jo 12. kesäkuuta 2008.

See also

Lisätietoja on Euroopan komission oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston verkkosivuilla:

Viimeisin päivitys 13.06.2007

Top