Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ihmiskauppaa käsittelevä asiantuntijaryhmä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ihmiskauppaa käsittelevä asiantuntijaryhmä

Päätöksen tavoitteena on perustaa asiantuntijaryhmä, joka antaa Euroopan komissiolle asiantuntijalausuntoja ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta.

ASIAKIRJA

Komission päätös 2003/209/EY, tehty 25 päivänä maaliskuuta 2003, "ihmiskauppaa käsittelevän asiantuntijaryhmän" nimellä tunnettavan neuvoa-antavan ryhmän perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Ihmiskauppa loukkaa vakavasti ihmisoikeuksia. Euroopan unioni (EU) on vuodesta 1996 lähtien soveltanut yhteensovitettua ja monialaista lähestymistapaa ihmiskaupan torjumiseksi. Tähän lähestymistapaan kuuluu oikeudellisia välineitä, kuten puitepäätös 2002/629/YOS, sekä ohjelmia, kuten esimerkiksi

  • ihmisillä käytävän kaupan ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnasta vastaavien henkilöiden kannustus- ja vaihto-ohjelma STOP I ja II,
  • lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseviä torjuntatoimenpiteitä koskeva DAPHNE-toimintaohjelma,
  • poliisiyhteistyötä sekä rikosoikeudellista yhteistyötä koskeva AGIS-puiteohjelma.

Euroopan komissio järjesti STOP II -ohjelman puitteissa yhteistyössä kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) ja Euroopan parlamentin kanssa syyskuussa 2002 eurooppalaisen konferenssin "Ihmiskaupan ehkäiseminen ja torjunta - 2000-luvun globaali haaste".

Konferenssin päätteeksi annettiin Brysselin julistus (pdf), jossa ihmiskauppa määritellään kauhistuttavaksi ja huolestuttavaksi ilmiöksi, johon liittyy seksuaalista hyväksikäyttöä, orjuuttamisen kaltaista työvoiman riistoa, järjestäytyneen kerjäämisen ja nuorisorikollisuuden hyväksikäyttöä ja pakkotyötä kotiapulaisena.

Julistuksen liitteen suosituksissa todetaan, että komission olisi perustettava ihmiskauppaa käsittelevä asiantuntijaryhmä ihmiskaupan torjunnassa sovellettavien normien ja parhaiden käytäntöjen kehittämiseksi ja lujittamiseksi.

Asiantuntijaryhmää koskevat määräykset

Asiantuntijaryhmä on muilla aloilla sovellettavien nykyisten käytäntöjen mukainen neuvoa-antava ryhmä. Asiantuntijaryhmä antaa komissiolle ihmiskaupan ehkäisemistä ja torjuntaa koskevia asiantuntijalausuntoja tai selvityksiä. Asiantuntijaryhmä antaa 9 kuukauden kuluessa perustamisestaan selvityksen, jonka avulla komissio voi esittää konkreettisia ehdotuksia EU:n tasolla.

Ryhmä koostuu asiantuntijoista, joilla on kokemusta ihmiskaupan torjunnasta. Asiantuntijoilla täytyy olla kokemusta toiminnasta erilaisten ihmiskaupan torjuntaan erikoistuneiden elimien palveluksessa. Komissio nimittää asiantuntijaryhmän jäsenet menettelyllä, johon kaikki asianosaiset osapuolet osallistuvat. Jäsenet eivät saa työstään palkkiota.

Asiantuntijoita on 20. Asiantuntijaryhmän tasapainoisen edustuksen takaamiseksi EU:n jäsenvaltioiden hallintoelimiä edustaa seitsemän jäsentä, ehdokasmaiden hallintoelimiä neljä jäsentä ja Euroopan tasolla toimivia hallitustenvälisiä, kansainvälisiä tai valtiosta riippumattomia järjestöjä, joilla on todistetusti kokemusta ja asiantuntemusta ihmiskaupan torjunnasta, edustaa yhdeksän jäsentä.

Jäsenten toimikausi kestää yhden vuoden, ja se voidaan uusia. Toimikauden uusimisesta päätetään ryhmän saavuttamien tulosten perusteella.

Ryhmän tehtävät

Asiantuntijaryhmä voi asettaa tilapäisiä työryhmiä tehtäviensä hoitamista varten. Työryhmissä voi olla enintään 8 jäsentä.

Asiantuntijaryhmä toimittaa lausuntonsa ja selvityksensä komissiolle. Komissio voi julkaista ne Internetin välityksellä. Kun asiantuntijaryhmä antaa lausunnon tai selvityksen yksimielisesti, se laatii yhteiset päätelmät.

Ulkopuoliset asiantuntijat

Päätöksen mukaisesti jäsenvaltioiden, ehdokasmaiden tai kolmansien maiden sekä kansainvälisten, hallitustenvälisten tai valtiosta riippumattomien järjestöjen viralliset edustajat voivat osallistua ryhmän työskentelyyn. Tämän yhteistyön tarkoituksena on käynnistää alustava vuoropuhelu asiantuntijaryhmän ja valtioiden ja järjestöjen välillä. Nämä tahot toteuttavat myöhemmin mahdollisia ryhmän suosituksiin perustuvia toimia.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2003/209/EY

26.3.2003 - 16.10.2007

-

EUVL L 79, 26.3.2003

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2007/675/EY, tehty 17 päivänä lokakuuta 2007, ihmiskauppaa käsittelevän asiantuntijaryhmän perustamisesta [EUVL L 277, 20.10.2007] Tämä päätös kumoaa päätöksen 2003/209/EY 17. lokakuuta 2007 alkaen.

Viimeisin päivitys 17.03.2008

Top