Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varojen jäädyttäminen: terroristien ja terroristiryhmien luettelo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Varojen jäädyttäminen: terroristien ja terroristiryhmien luettelo

Yhteisessä kannassa säädetään luettelon laatimisesta terroritekoihin sekaantuneista henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joiden varat tai rahoituksen lähteet jäädytetään.

SÄÄDÖS

Neuvoston yhteinen kanta 2001/931/YUTP, annettu 27 päivänä joulukuuta 2001, erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi.

TIIVISTELMÄ

Ylimääräisessä Eurooppa-neuvoston kokouksessa, joka pidettiin 21. syyskuuta 2001, terrorismi määriteltiin yhdeksi suurimmista maailmanlaajuisista haasteista, ja terrorismin vastainen taistelu nostettiin yhdeksi Euroopan unionin (EU) tärkeimmistä tavoitteista. Yhteisen kannan tarkoituksena on toteuttaa lisätoimenpiteitä terrorismin torjumiseksi Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselman N:o 1373 (2001) ohella. Erityisesti siinä vahvistetaan luettelo terroritekoihin sekaantuneista henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joiden varat ja muut rahoituksen lähteet tai taloudelliset resurssit jäädytetään terrorismin rahoittamisen estämiseksi.

Määritelmät

"Terroritekoihin sekaantuneilla henkilöillä, ryhmillä ja yhteisöillä" tarkoitetaan niitä, joiden on tarkkojen tietojen perusteella todettu jo toteuttaneen tai yrittävän toteuttaa terroritekoja tai edistävän niiden toteuttamista.

"Terroriteoilla" tarkoitetaan tahallisia tekoja, jotka voivat aiheuttaa vakavaa haittaa jollekin maalle tai kansainväliselle järjestölle, koska niillä pelotellaan maan väestöä, asetetaan erilaisia aiheettomia pakotteita, horjutetaan poliittisia, perustuslaillisia, taloudellisia ja sosiaalisia perusrakenteita tai tuhotaan ne. Tämä luettelo sisältää seuraavat teot:

 • ihmishenkeen tai henkilön ruumiilliseen koskemattomuuteen kohdistuvat hyökkäykset
 • ihmisryöstö tai panttivangin ottaminen
 • suuren tuhon aiheuttaminen julkiselle tai yksityiselle laitokselle, myös atk‑järjestelmille
 • joukkoliikennevälineiden (lentokoneiden ja laivojen) haltuunotto
 • aseiden, räjähteiden, ydinaseiden sekä biologisten ja kemiallisten aseiden valmistus, hallussapito, hankinta, kuljetus tai käyttö
 • vaarallisten aineiden päästäminen ilmaan, tulvien, räjähdysten tai tulipalojen aiheuttaminen
 • veden- tai sähkönjakelun tai muun perusluonnonvaran toimittamisen häirintä
 • terroristiryhmän johtaminen tai osallistuminen sen toimintaan esimerkiksi tarjoamalla rahoitusta tai aineellisia välineitä.

Jo sen, että uhkailee tekevänsä jonkin näistä rikoksista, on katsottava olevan terroriteko.

Lisäksi yhteisessä kannassa tarkoitetaan terroristiryhmillä rakenteeltaan jäsentyneitä henkilöiden yhteenliittymiä, jotka toimivat yhteisymmärryksessä terroritekojen tekemiseksi riippumatta näiden ryhmien kokoonpanosta tai siitä, miten pitkälle niiden rakennetta on kehitetty.

Asianosaisten henkilöiden ja yhteisöjen luettelo

Yhteisen kannan liitteenä oleva luettelo on laadittu EU:n jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, oikeus- tai poliisiviranomaisten tekemien tutkimusten perusteella. Se tarkistetaan vähintään puolivuosittain ajantasaistamista varten. Luettelo sisältää vallankumouksellisten aktivistiryhmien sekä niihin kuuluvien henkilöiden nimiä. Siinä on mainittu muun muassa seuraavat ryhmät:

 • CIRA (Continuity Irish Republican Army)
 • ETA (Baski‑isänmaa ja vapaus)
 • GRAPO (lokakuun ensimmäisen päivän fasismin vastaiset vastarintaryhmät)
 • Hamas-Izz al-Din al-Qassem (Hamasin terroristisiipi)
 • LVF (Loyalist Volunteer Force)
 • PIJ (Palestiinan islamilainen Jihad).

Osama bin Ladenin nimeä ja hänen kanssaan toimivien henkilöiden tai yhteisöjen nimiä ei ole kyseisellä listalla, koska nimet mainitaan jo Osama bin Ladeniin, Al‑Qaida-järjestön ja Talebanin jäseniin sekä niitä lähellä oleviin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä toukokuuta 2002 annetussa neuvoston yhteisessä kannassa 2002/402/YUTP. Yhteisessä kannassa määritellyt toimenpiteet pannaan täytäntöön samana päivänä annetulla asetuksella (EY) N:o 881/2002.

EU:n ja sen jäsenvaltioiden toteuttamat toimenpiteet

EU määrää toimivaltansa rajoissa luettelossa mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen varojen, rahoituksen lähteiden tai taloudellisten resurssien jäädyttämisestä. Se myös valvoo, ettei jäädytettyjä varoja ja rahoituksen lähteitä anneta kyseisten henkilöiden ja yhteisöjen käyttöön.

EU:n jäsenvaltioiden on annettava toisilleen tukea asianmukaisen poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön avulla terroritekojen torjumiseksi ja estämiseksi. Aloittaakseen luettelon sisältämiä henkilöitä koskevan tutkinnan tai syytteeseenpanon jäsenvaltiot voivat myös käyttää täysimääräisesti omia toimivaltuuksiaan EU:n säädösten ja kaikkien muiden kahdenvälisten tai kansainvälisten järjestelyjen mukaisesti.

Samoin kuin tässä yhteisessä kannassa, terrorismin torjumisesta 27 päivänä joulukuuta 2001 annetussa neuvoston yhteisessä kannassa 2001/930/YUTP tarkoituksena on jäädyttää sellaisten henkilöiden tai yhteisöjen varat, rahoituksen lähteet tai taloudelliset resurssit, jotka edistävät terroritekojen toteuttamista tai jotka toteuttavat tai yrittävät toteuttaa niitä EU:n alueella.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Yhteinen kanta 2001/931/YUTP

27.12.2001

-

EYVL L 344, 28.12.2001

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 2580/2001 , annettu 27 päivänä joulukuuta 2001, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi [EYVL L 344, 28.12.2001].

Tämä asetus on EU:n tasolla tarpeellinen toimenpide, jolla täydennetään terroristijärjestöjä koskevia hallinto- ja oikeusmenettelyjä EU:ssa ja kolmansissa maissa. Sen avulla halutaan estää kaikenlainen terroritekojen rahoittaminen. Tätä varten asetuksessa määritellään seuraavat käsitteet: jäädytettävät "varat ja muut rahoituksen lähteet", "pankkipalvelut ja muut rahoituspalvelut" sekä "oikeushenkilön valvonta". Asetuksessa säädetään myös poikkeuksista, joiden perusteella varoja voidaan joissakin erityistapauksissa vapauttaa.

Asetuksessa säädetään luettelon laatimisesta niistä henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin asetusta sovelletaan, sekä kyseisen luettelon tarkastelusta ja muuttamisesta. Luetteloa on päivitetty peräkkäisillä asetuksilla ja päätöksillä.

Neuvoston päätös 2005/671/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, terrorismirikoksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä [EUVL L 253, 29.9.2005].

See also

 • Euroopan komission sisäasioiden pääosaston verkkosivut terrorismin torjumisesta Euroopan unionissa (EN)

Viimeisin päivitys 30.03.2010

Top