Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Laitonta maahanmuuttoa koskeva yhteinen politiikka

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Laitonta maahanmuuttoa koskeva yhteinen politiikka

1) TAVOITE

Tavoitteena on yhdistää yhteisen maahanmuuttopolitiikan keskeiset tekijät johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi ja esitellä tulevia toimia ja yhteistyömuotoja, joiden avulla luodaan jäsennetty politiikka laittoman maahanmuuton torjumiseksi.

2) ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille laitonta maahanmuuttoa koskevasta yhteisestä politiikasta [KOM(2001) 672 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

3) TIIVISTELMÄ

1. Jäsenvaltiot sitoutuivat Tampereella vuonna 1999 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa torjumaan laitonta maahanmuuttoa sen lähteillä muuttovirtojen hallinnan tehostamiseksi tiiviissä yhteistyössä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa (päätelmien 22 ja 23 kohta). Aiemmin Wienin toimintasuunnitelmassa oli korostettu tarvetta esittää käytännön ehdotuksia laittoman maahanmuuton torjumiseksi tehokkaalla tavalla.

Sen jälkeen on esitetty useita aloitteita, kuten

 • direktiivi, jossa määritellään laittomassa maahantulossa avustaminen, ja päätös rikosoikeudellisten puitteiden vahvistamisesta laittomassa maahantulossa avustamisen ehkäisemiseksi (es de en fr)
 • direktiivi liikenteenharjoittajia koskevien rahallisten seuraamusten (es de en fr) yhdenmukaistamisesta
 • komission tiedonanto yhteisön maahanmuuttopolitiikasta [KOM(2000) 757 lopullinen]
 • komission tiedonanto yhteisön maahanmuuttopolitiikkaan sovellettavan avoimen koordinaation menetelmän (es de en fr) perustamisesta.

2. Komissio muistuttaa kokonaisvaltaisen strategian laatimisen yhteydessä, että tiettyihin kansainvälisiin sopimuksiin, kuten Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen ja pakolaisten oikeusasemaa koskevaan Geneven yleissopimukseen perustuvia velvollisuuksia on noudatettava.

3. Keskustelussa laittoman maahanmuuton torjuntasuunnitelman toteuttamismahdollisuuksista ja -menetelmistä on otettava huomioon useita tekijöitä, esimerkiksi

 • laittoman oleskelun eri muodot ja muita heikommassa asemassa olevien ryhmien (naisten, alaikäisten, yksin maahan tulleiden alaikäisten) tarpeet
 • lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa tehtävän yhteistyön tehostamisen tarve; erityisesti EU:n jäsenyyttä hakeneiden ehdokasmaiden on saatettava Schengenin säännöstö kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöään; muuttovirtojen hallinta edellyttää siis myös tiettyjen yhteisön ulkopolitiikkaan kuuluvien tekijöiden huomioon ottamista
 • olemassa olevat säädökset viisumien myöntämisestä, ulkorajoilla tehtävistä tarkastuksista, ihmiskaupasta ja laittoman työvoiman käytöstä, joita on sovellettava oikein; on lisäksi tärkeää, että jäsenvaltiot sopivat rikosten ja asianmukaisten seuraamusten yhteisistä määritelmistä, jotta säädösten soveltaminen oikeudellisen yhteistyön alalla olisi helpompaa; puitepäätöstä käytettiin vuonna 2001 välineenä ihmiskaupan alalla sekä määriteltäessä rikosoikeudellisia puitteita maahantulon ja laittoman oleskelun avustamisen ehkäisemiseksi.

Viisumipolitiikka

4. Viisumipolitiikka liittyy olennaisesti muuttovirtojen hallintaa koskevaan politiikkaan. Alaa säätelee kaksi perussäädöstä, jotka ovat asetus luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja asetus yhtenäisestä viisumin kaavasta. Tampereella kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien 22 kohdan mukaisesti viisumien myöntämisestä ja valvonnasta vastaavien yksikköjen välistä yhteistyötä (tiedonvaihtoa, keskinäistä avunantoa, henkilöstön koulutusta jne.) on tiivistettävä.

5. Komissio tutkii myös mahdollisuutta perustaa

 • yhteisiä viisumitoimistoja esimerkiksi käynnistämällä kokeiluhanke
 • myönnettyjä viisumeja koskeva tietojenvaihtoverkosto, jossa on henkilötietojen lisäksi valokuvia ja kopio matkustusasiakirjoista.

Tietojen keruu ja analysointi

6. Jotta saataisiin tarkka käsitys laittomasta maahanmuutosta Euroopassa, jäsenvaltioiden on laadittava vertailuanalyyseja eri maita koskevista tiedoista. CIREFI:n välityksellä tehtävää yhteistyötä on lisättävä.

Komissio aikoo

 • laatia toimintasuunnitelman, jonka tarkoituksena on parantaa maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita koskevien tietojen keruuta ja analysointia
 • esittää ehdotuksen, jonka tarkoituksena on kehittää laitonta maahanmuuttoa koskevaa tiedonvaihtoa varten perustetun ennakkovaroitusjärjestelmän toimintaa.

Rajavalvonta

7. Ulkorajoilla tehtävien tarkastusten tehostamiseksi komissio ehdottaa

 • Euroopan rajavartiolaitoksen perustamista (taustaselvityksiä on rahoitettu Odysseus- (es de en fr)ohjelmasta)
 • yhtenäisen koulutussuunnitelman laatimista rajavartijoille (Euroopan poliisiakatemiassa suunnitellaan kokeiluhankkeita); pitkällä aikavälillä voisi kuitenkin olla suotavaa perustaa erillinen Euroopan rajavartijakoulu
 • hallinnollisen yhteistyön parantamista yhteyshenkilöiden vaihdon avulla.

8. Odysseus-ohjelman toteuttamiseen myönnetyt varat loppuvat jo varainhoitovuonna 2001. Komissio onkin antanut ehdotuksen neuvoston päätökseksi Argo-ohjelman perustamisesta 1. tammikuuta 2002 ja 31. joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi. Uudesta ohjelmasta on tarkoitus tukea hallinnollista yhteistyötä ja mahdollisesti pysyvän teknisen tuen toimiston perustamista, jonka avulla taataan yhteistyön johdonmukaisuus ja tehokkuus. Toimisto vastaa alan kolmesta keskeisestä tehtävästä eli

 • tietojen keruusta, tallentamisesta ja levittämisestä (mm. Euroopan muuttoliikkeiden seurantakeskuksesta ja ennakkovaroitusjärjestelmästä saatavat tiedot)
 • hallinnollisen yhteistyön koordinoinnista (Euroopan rajavartijakoulu, koulutus jne.)
 • järjestelmien hallinnoinnista (muuttovirtoja koskevaa tietoa keräävät SIS, Eurodac ym.).

9. Komissio aikoo julkaista yhteisön rajavalvontaa koskevan tiedonannon, jossa tarkennetaan näitä ehdotuksia.

Kattava lähestymistapa

10. Paras keino torjua laitonta maahanmuuttoa on soveltaa kattavaa lähestymistapaa. Menetelmän avulla voidaan puuttua keskeisiin kysymyksiin, joita ovat

 • ihmiskauppa ja ihmisten salakuljetus (komissio aikoo tehdä ehdotuksen direktiiviksi oleskelulupien myöntämisestä niille ihmiskaupan uhreille, jotka ovat valmiit tekemään yhteistyötä hyväksikäyttäjiään koskevissa oikeudenkäynneissä)
 • maahanmuuttajien taloudellinen hyväksikäyttö (erityisesti olisi puututtava laittomaan maahanmuuttoon liittyvästä rikollisesta toiminnasta laittomasti saadun taloudellisen hyödyn takavarikoimista koskevaan kysymykseen)
 • yhteistyö lähtö- ja kauttakulkumaan kanssa
 • liikenteenharjoittajan vastuu
 • takaisinottoa ja maahanmuuttajien kotiinpaluuta koskeva politiikka (komissio aikoo laatia asiasta vihreän kirjan vuoden 2002 aikana).

Komissio korostaa lisäksi, että laittomaan maahanmuuttoon liittyy usein kansainvälisellä tasolla toimivia järjestäytyneitä rikollisverkostoja. Rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskeviin vähimmäissääntöihin liittyvien jäsenvaltioiden säädösten lähentämisestä saataisiin suuri hyöty tällä alalla.

11. Edellä mainitut tekijät ovat saaneet komission pohtimaan muiden elinten kuten Europolin roolia (ks. myös EY:n perustamissopimuksen 30 artikla).

12. Komissio kehottaa neuvostoa laatimaan toimintasuunnitelman, jossa nimetään ensisijaiset toimet.

4) täytäntöönpanotoimet

Komissio esittää vuoden 2002 aikana

 • maahanmuuttajien paluuta koskevaa yhteisön politiikkaa käsittelevän vihreän kirjan (es de en fr)
 • yhteisön rajavalvontaa koskevan tiedonannon
 • keskusteluasiakirjan eurooppalaisen viisumintunnistusjärjestelmän perustamisesta.

5) JATKOTOIMET

Viimeisin päivitys 17.10.2005

Top