Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oikeusapu siviili- ja kauppaoikeuden alan riita-asioissa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Oikeusapu siviili- ja kauppaoikeuden alan riita-asioissa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2003/8/EY – oikeussuojakeinojen parantaminen rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Sen tavoitteena on

 • parantaa oikeussuojakeinoja rajat ylittävissä riita-asioissa
 • laatia EU:n laajuiset säännöt oikeusavusta
 • varmistaa oikeusavun saanti myös niille, joilla ei ole varaa siihen
 • kannustaa oikeusapua koskevaan yhteistyöhön EU-maiden välillä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiiviä sovelletaan kaikkien alojen riita-asioihin, mukaan lukien

 • liiketoiminta
 • työllisyysasiat
 • kuluttajansuoja.

Direktiivillä myönnetään oikeus oikeusapuun niille, joilla ei ole varaa oikeudenkäyntiedustukseen. Se koskee kaikkia EU:n kansalaisia ja EU:n alueella asuvia muiden maiden kansalaisia.

Oikeusapua voidaan myöntää seuraavissa muodoissa:

 • oikeudellinen neuvonta
 • oikeudellinen avustaminen ja oikeudenkäyntiedustus
 • vapautus oikeudenkäyntimaksuista
 • vapautus tietyistä maksuista kansainvälisissä tapauksissa (esim. tulkkaus- ja käännöskulut, matkakulut).

Direktiivissä määritellään myös oikeusapuhakemustenkäsittelyä koskevat säännöt .

 • Kansallisten viranomaisten on
  • varmistettava, että hakijat ymmärtävät, miten hakemuksia käsitellään
  • perusteltava hakemuksen hylkääminen
  • myönnettävä hakijoille muutoksenhakumahdollisuus hylkäämispäätöksen osalta.
 • Hakemusten nopeuttamiseksi EU-maiden on toimitettava Euroopan komissiolle luettelo
  • viranomaisista, jotka voivat toimittaa ja vastaanottaa hakemuksia
  • kielistä, joilla hakemus voidaan laatia.

Vakiohakemuslomake

 • Komission päätöksellä 2004/844/EY otetaan käyttöön vakiolomake oikeusapuhakemuksia varten.
 • Komission päätöksessä 2005/630/EY määritellään vakiolomake oikeusapuhakemusten toimittamiseksi EU-maiden välillä.

EU-maiden on varmistettava, että yleisö ja oikeusalan ammattilaiset saavat tietoa oikeusapujärjestelmistä Euroopan oikeudellisen verkoston välityksellä.

EU-maat voivat halutessaan säätää suotuisammista oikeusapujärjestelyistä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 31. tammikuuta 2003 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 30. marraskuuta 2004 mennessä. Direktiiviä ei sovelleta Tanskassa.

TAUSTAA

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2003/8/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset (EYVL L 26, 31.1.2003, s. 41–47)

Direktiiviin 2003/8/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2004/844/EY, tehty 9 päivänä marraskuuta 2004, oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset annetun neuvoston direktiivin 2003/8/EY mukaisen vakiolomakkeen laatimisesta oikeusapuhakemuksia varten (EUVL L 365, 10.12.2004, s. 27–34)

Komission päätös 2005/630/EY, tehty 26 päivänä elokuuta 2005, oikeusapuhakemusten siirtoon tarvittavan lomakkeen laatimisesta neuvoston direktiivin 2003/8/EY mukaisesti (EUVL L 225, 31.8.2005, s. 23–27)

Viimeisin päivitys: 12.12.2016

Top