Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa koskeva puiteohjelma (AGIS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa koskeva puiteohjelma (AGIS)

1) TAVOITE

Tavoitteena on ottaa käyttöön yksi ainoa puiteohjelma jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden ehdottamien oikeus- ja sisäasioihin liittyvien hankkeiden rahoittamiseksi, parantaa koordinoidulla ja monialaisella menettelyllä vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen luomiseen tähtääviä toimia ja ehkäistä ja torjua järjestäytynyttä rikollisuutta Euroopan unionissa.

2) SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2002/630/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2002, poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa koskevasta puiteohjelmasta [EYVL L 203, 1.8.2002].

3) TIIVISTELMÄ

Tampereella pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa jäsenvaltiot sitoutuivat luomaan vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen Euroopan unioniin ja vahvistamaan yhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemiseksi. Ohjelmat Grotius II rikosoikeus (es de en fr), Oisin II (es de en fr), Stop II (es de en fr), Hippokrates (es de en fr) ja Falcone (es de en fr) päättyvät 31. joulukuuta 2002. Komissio ehdottikin uutta puiteohjelmaa kaudeksi, joka alkaa 1. tammikuuta 2003 ja päättyy 31. joulukuuta 2007 (vuosiksi 2000-2004 laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti siihen kuuluu myös laittoman huumausainekaupan torjuntatoimia).

Ohjelman tärkeimpiä tavoitteita ovat esimerkiksi

  • vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta sekä rikollisuuden torjuntaa ja ehkäisemistä koskevien Euroopassa toteutettavien politiikkojen luominen, toteuttaminen ja arviointi
  • toimivaltaisten viranomaisten verkottumisen, keskinäisen yhteistyön, tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihdon tukeminen
  • ehdokasmaiden ja kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön tukeminen.

Hankkeiden on liityttävä tiettyihin erityisaiheisiin, kuten yleisissä ja rikosoikeudellisissa asioissa tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön, lainvalvontaviranomaisten ja muiden rikollisuuden ehkäisyssä ja torjunnassa mukana olevien laitosten väliseen yhteistyöhön tai rikollisuuden uhrien auttamiseen.

Hankkeiden kesto on enintään kaksi vuotta, ja niissä on oltava mukana vähintään kolme jäsenvaltiota (tai kaksi jäsenvaltiota ja yksi ehdokasmaa). Hankkeita voivat ehdottaa julkiset tai yksityiset organisaatiot, valtiosta riippumattomat järjestöt, tutkimuslaitokset, lainvalvontaviranomaiset ja yhdistykset.

Ehdotus on tarkoitettu seuraaville kohderyhmille:

  • oikeusalan toimijat
  • lainvalvontaviranomaiset tai uhrien auttamisesta vastaavia yksiköitä edustavat virkamiehet
  • muita julkishallinnon yksiköitä edustavat virkamiehet
  • uhrien auttamisesta vastaavien yksiköiden edustajat.

Ohjelmasta tuettavia toimia ovat esimerkiksi koulutus, vaihto- ja harjoitteluohjelmat, selvitykset ja tutkimukset, saatujen tulosten levittäminen, verkottumisen tukeminen, konferenssit ja seminaarit.

Komissio vastaa ohjelman hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Se vastaa myös ohjelmien arvioinnista ja valinnasta käyttäen perusteina esimerkiksi yhdenmukaisuutta ohjelman tavoitteiden kanssa, eurooppalaista ulottuvuutta, ehdokasmaiden osallistumismahdollisuuksia, yhteensopivuutta niiden toimien kanssa, joihin on ryhdytty Euroopan unionin yleisissä ja rikosoikeudellisissa asioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön poliittisten painopisteiden mukaisesti, hankkeen ja muiden yhteistyöhankkeiden keskinäistä täydentävyyttä sekä hankkeen suunnittelun ja odotettujen tulosten esittelyn laatua.

Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista. Sen puheenjohtajana on komission edustaja. Komissio voi kutsua ehdokasmaiden edustajia komitean kokousten jälkeen pidettäviin tiedotuskokouksiin.

Komissio esittää viimeistään 30. kesäkuuta 2005 Euroopan parlamentille ja neuvostolle ohjelman täytäntöönpanoa koskevan väliarvioinnin.

Komissio antaa viimeistään 30. syyskuuta 2006 tiedonannon ohjelman jatkamisesta. Loppuarviointi esitetään viimeistään 30. kesäkuuta 2008.

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Päätös 2002/630/YOS

1.8.2002

-

4) täytäntöönpanotoimet

5) jatkotoimet

Viimeisin päivitys 08.09.2005

Top