Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhteiset tutkintaryhmät

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Yhteiset tutkintaryhmät

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston puitepäätös 2002/465/YOS yhteisistä tutkintaryhmistä

PUITEPÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Siinä laaditaan säännöt yhteisten tutkintaryhmien perustamiselle ja toiminnalle. Perusteluna on, että tietyntyyppisiä Euroopan unionissa (EU) tehtäviä rikoksia voidaan tutkia tehokkaammin yhteisissä tutkintaryhmissä, jotka perustetaan tietyksi ajaksi EU-maiden välisellä sopimuksella.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Puitepäätös perustuu vuonna 1999 pidettyyn EU-maiden kokoukseen, jossa vaadittiin tällaisten ryhmien perustamista viipymättä huumausaine- ja ihmiskaupan sekä terrorismin torjumiseksi.
 • Toukokuussa 2000 hyväksytyssä keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevassa yleissopimuksessa määrätään yhteisten tutkintaryhmien perustamisesta. Kuitenkin ratifioinnin hitauden vuoksi tämän puitepäätöksen täytäntöönpanon määräajaksi hyväksyttiin 1. tammikuuta 2003. Puitepäätöstä lakataan noudattamasta, kun yleissopimus on tullut voimaan kaikissa EU-maissa.
 • Kun rikostutkinta EU:n sisällä edellyttää koordinoitua ja yhteistä toimintaa, vähintään kaksi EU-maata voi perustaa yhteisen tutkintaryhmän. Tätä varten kyseisten EU-maiden toimivaltaiset viranomaiset solmivat sopimuksen, jossa määritellään menettelyt, joita ryhmän on noudatettava. Yhteinen tutkintaryhmä on perustettava
  • tiettyä tarkoitusta varten; ja
  • määräajaksi (joka voidaan uusia kaikkien asianomaisten osapuolten sopimuksella).
 • EU-maat, jotka perustavat ryhmän, päättävät sen kokoonpanosta, tarkoituksesta ja toiminnan kestosta. Ryhmää johtaa siitä EU-maasta oleva henkilö, jossa tutkinta toteutetaan. Ryhmän toimintaan voidaan ottaa mukaan myös Europolin, Eurojustin ja OLAFin edustajia sekä EU:n ulkopuolisten maiden edustajia. Kaikkien ryhmän jäsenten on suoritettava tehtävänsä noudattaen sen maan lakeja, jossa he toimivat.
 • Yhteisiä toimintaryhmiä voidaan perustaa myös EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ja välillä, mikäli on olemassa oikeusperusta, kuten kansainväliset sopimukset tai kansallinen lainsäädäntö.
 • 1. joulukuuta 2014 Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti Euroopan komissiolle haluavansa osallistua puitepäätökseen. Tämä vahvistettiin komission päätöksellä 2014/858/EU. 11. maaliskuuta 2016 Italia ilmoitti komissiolle sisällyttäneensä puitepäätöksen kansalliseen lainsäädäntöönsä. Näin ollen kaikilla EU-mailla on nyt EU:n oikeusperusta yhteisten tutkintaryhmien perustamiseksi.

MISTÄ ALKAEN PUITEPÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 20. kesäkuuta 2002 alkaen. EU-maiden tuli sisällyttää se kansalliseen lainsäädäntöönsä 1. tammikuuta 2003 mennessä.

TAUSTAA

 • Heinäkuussa 2005 perustettiin yhteisten tutkintaryhmien kansallisten asiantuntijoiden verkosto toteuttamaan Haagin ohjelma ja siihen sisältyvä sitoumus, että jokaisen EU-maan on nimitettävä kansallinen asiantuntija yhteisten tutkintaryhmien käytön kannustamiseksi ja parhaita käytänteitä koskevien kokemusten vaihtamiseksi (neuvoston asiakirja 11037/05).
 • Vuodesta 2005 alkaen yhteisten tutkintaryhmien verkosto on kokoontunut kerran vuodessa, ja tammikuun puolivälistä 2011 lähtien yhteisten tutkintaryhmien verkostolla on ollut Eurojustin yhteydessä toimiva sihteeristö, joka edistää yhteisten tutkintaryhmien verkoston toimintaa ja tukee kansallisia asiantuntijoita näiden työssä. Vuodesta 2012 alkaen yhteisten tutkintaryhmien verkoston sihteeristö on tukenut lomakkeen kehittämistä yhteisten tutkintaryhmien toiminnan arvioimiseksi , mukaan lukien saavutetut tulokset, oikeudelliset kysymykset ja kohdatut käytännön ongelmat. Yhteisten tutkintaryhmien arviointilomakkeen ensimmäinen versio kehitettiin ja saatettiin yhteisten tutkintaryhmien toimijoiden käyttöön huhtikuussa 2014.
 • Perustettavien yhteisten tutkintaryhmien vuosi vuodelta kasvava määrä osoittaa niiden olevan tärkeitä välineitä, jotka mahdollistavat tutkimusten koordinoinnin ja lisäävät keskinäistä luottamusta EU:n lainsäädännön valvonta- ja -käyttöviranomaisten välillä.
 • Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston puitepäätös 2002/465/YOS , tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, yhteisistä tutkintaryhmistä (EYVL L 162, 20.6.2002, s. 1–3)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2014/858/EU, annettu 1 päivänä joulukuuta 2014, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ilmoituksesta, jonka mukaan se haluaa osallistua poliisiyhteistyön ja rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön alalla ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa annettuihin, Schengenin säännöstöön kuulumattomiin unionin säädöksiin (EUVL L 345, 1.12.2014, s. 6–9)

Viimeisin päivitys: 12.01.2017

Top