Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Terrorismirikoksia ja niihin liittyviä rangaistuksia koskevat EU:n säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Terrorismirikoksia ja niihin liittyviä rangaistuksia koskevat EU:n säännöt

Tämä puitepäätös (2002/475/YOS) ja sitä muuttava päätös (2008/919/YOS) edellyttävät, että EU-maat sovittavat lainsäädäntönsä ja ottavat käyttöön terrorismirikoksia koskevat vähimmäisrangaistukset. Päätöksissä määritellään terrorismirikokset, terroristiryhmiin liittyvät rikokset ja terroritoimintaan liittyvät rikokset sekä säännöt, jotka saatetaan osaksi EU-maiden lainsäädäntöä.

SÄÄDÖS

Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin torjumisesta.

TIIVISTELMÄ

Tämä puitepäätös (2002/475/YOS) ja sitä muuttava päätös (2008/919/YOS) edellyttävät, että EU-maat sovittavat lainsäädäntönsä ja ottavat käyttöön terrorismirikoksia koskevat vähimmäisrangaistukset. Päätöksissä määritellään terrorismirikokset, terroristiryhmiin liittyvät rikokset ja terroritoimintaan liittyvät rikokset sekä säännöt, jotka saatetaan osaksi EU-maiden lainsäädäntöä.

PUITEPÄÄTÖSTEN TARKOITUS

Päätöksissä määritetään:

Terrorismirikosten käsite seuraavien kohtien yhdistelmäksi:

objektiiviset elementit (murha, ruumiinvammat, panttivangiksi ottaminen, kiristys, terrori-iskujen tekeminen, uhkaus tehdä jokin edellä mainituista jne.) ja

subjektiiviset elementit (teot, joiden tarkoituksena on pelotella väestöä vakavasti, horjuttaa tai tuhota maan tai kansainvälisen järjestön rakenteiden vakaus tai estää hallituksen toiminta).

Terroristiryhmä on rakenteeltaan järjestäytynyt ja käsittää vähintään kaksi henkilöä, sen asema on vakiintunut ja sen yhteisenä päämääränä on tehdä terrorismirikoksia.

Päätökset edellyttävät kultakin EU-maalta seuraavaa:

Terroritoimiin liittyvien valmistelevien tekojen kriminalisointi. Esimerkkitapauksiin kuuluvat julkinen yllytys terrorismirikoksiin, terroristien värväys ja koulutus sekä varkaus, kiristys tai väärentäminen tavoitteena tehdä terrorismirikoksia.

Yllytys, avunanto ja yritykset tehdä tietynlaisia rikoksia on kriminalisoitava.

Oikeushenkilöiden asettaminen oikeudelliseen vastuuseen sekä rangaistuksia ja seuraamuksia koskevien sääntöjen ja kynnysten asettaminen.

Terrorismirikoksiin liittyvän toimivallan laajentaminen, jos rikos on tehty kyseisen maan alueella tai sen lipun alla purjehtivalla aluksella tai siinä rekisteröidyssä ilma-aluksessa.

Toimivallan laajentaminen, jos rikoksen tekijä on kyseisen maan kansalainen tai siellä asuva, rikos on tehty sen alueelle sijoittautuneen oikeushenkilön lukuun, rikos on tehty sen instituutioita tai väestöä vastaan taikka Euroopan unionin instituutiota vastaan, jonka kotipaikka on kyseisen maan alueella.

Tuomiovallan laajentaminen, jos jokin maa kieltäytyy luovuttamasta rikoksesta epäiltyä tai tuomittua henkilöä.

Jos rikos kuuluu useamman maan tuomiovaltaan, asianomaisten maiden on toimittava yhteistyössä päättääkseen, minkä niistä on ryhdyttävä syytetoimiin rikoksentekijöitä vastaan.

Mahdolliset toimenpiteet asianmukaisen avun takaamiseksi uhrien perheille.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Syyskuussa 2014 julkaistussa ja vuoden 2008 puitepäätöksen täytäntöönpanoa käsittelevässä kertomuksessa Euroopan komissio toteaa, että suurin osa EU-maista (Irlantia ja Kreikkaa lukuun ottamatta) on ottanut käyttöön keinot kriminalisoida hiljattain voimaan astuneet julkista yllytystä, terroristien värväystä ja koulutusta koskevat rikokset.

Avoimia kysymyksiä on edelleen siihen liittyen, kuinka puitepäätöksen saattaminen EU-maiden kansallisiin lainsäädäntöihin vaikuttaa ”epäsuoraan yllytykseen”* ja niin kutsuttujen ”yksin toimivien terroristien”** aiheuttamien tekojen kriminalisointiin. Euroopan komissio on kehottanut EU-maita selvittämään asiaan liittyvät ongelmat, jotta arviointi saadaan valmiiksi.

Kertomuksessa painotettiin kattavamman lähestymistavan tarpeellisuutta lain täytäntöönpanossa, jotta radikalisoitumiseen ja terroristien värväykseen voitaisiin puuttua jo varhaisessa vaiheessa.

Kertomuksessa kannustetaan EU-maita seuraamaan ja arvioimaan terrorismia koskevia rikosoikeudellisia toimenpiteitä unohtamatta perusoikeuksien suojaa.

Yksityiskohtaisempi yleiskatsaus täytäntöönpanotoimenpiteistä EU-maissa on saatavana komission yksiköiden valmisteluasiakirjasta, joka on julkaistu täydentämään kertomusta.

Vuonna 2015 komissio tekee vaikutustenarvioinnin siitä, onko puitesopimusta 2008/919/YOS tarvetta päivittää vuonna 2016. Päivityksen tarkoituksena olisi varmistaa, että ulkomaisia terroristitaistelijoita koskevat lait ovat yhtenäisiä EU:n alueella.

Neuvosto harkitsee terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) ja lisäpöytäkirjan allekirjoittamista EU:n puolesta. Viimeksi mainitussa käsitellään ulkomaisia terroristitaistelijoita koskevaa ilmiötä huomioiden Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2178(2014), joka on annettu 24.9.2014.

TAUSTAA

Tampereen Eurooppa-neuvoston vuoden 1999 päätelmissä terrorismi määriteltiin yhdeksi vakavimmista perusoikeuksien, ihmisoikeuksien ja näihin liittyvien periaatteiden rikkomuksista, ja Eurooppa-neuvoston ylimääräinen kokous 21.9.2001 hyväksyi toimintasuunnitelman, jonka jälkeen hyväksyttiin puitepäätös 2002/475/YOS terrorismin torjunnan tehostamiseksi.

KESKEISET TERMIT

* Epäsuora yllytys: puhe, jossa yllytetään tai uhmataan ainoastaan epäsuorasti terroritoimiin yllyttämisellä, esimerkiksi kun terroristin kannattajat saattavat ymmärtää aiemmin annetut lausunnot vetoomuksena jatkaa terroritoimia.

** Yksin toimivat terroristit: terroristit, jotka toimivat yksin.

Lisätietoja löytyy Euroopan komission muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Puitepäätös 2002/475/YOS

22.6.2002

31.12.2002

EUVL L 164, 22.6.2002, s. 3-7.

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Puitepäätös 2008/919/YOS

9.12.2008

9.12.2010

EUVL L 330, 9.12.2008, s. 21-23.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus terrorismin torjumisesta 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 11 artiklan perusteella (KOM(2007) 681 lopull., 6.11.2007).

Komission kertomus terrorismin torjumisesta 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 11 artiklan perusteella (KOM(2004) 409 lopull., 8.6.2004).

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle terrorismin torjumisesta tehdyn puitepäätöksen 2002/475/YOS muuttamisesta 28 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/919/YOS täytäntöönpanosta (COM(2014) 554 final, 5.9.2014).

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja ja komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle terrorismin torjumisesta tehdyn puitepäätöksen 2002/475/YOS muuttamisesta 28 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/919/YOS täytäntöönpanosta (SWD(2014) 270 final, 5.9.2014).

Viimeisin päivitys 02.06.2015

Top