Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Turvallisuus kansainvälisten jalkapallo-ottelujen yhteydessä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Turvallisuus kansainvälisten jalkapallo-ottelujen yhteydessä

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2002/348/YOS – turvallisuus kansainvälisissä jalkapallo-otteluissa

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

 • Päätöksellä pyritään estämään ja torjumaan jalkapalloon liittyvää väkivaltaa ja siten varmistamaan kansalaisten turvallisuus EU:ssa. Siinä säädetään jalkapallotapahtumiin liittyvän poliisitoiminnan koordinoinnista.
 • Päätöksessä säädetään myös kansallisten jalkapalloalan tietopisteiden perustamisesta tietojen jakamisen, rajat ylittävän yhteistyön ja kansainvälisiä jalkapallotapahtumia koskevien poliisitoimien mahdollistamiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Jokaisen EU-maan on perustettava kansallinen jalkapalloalan tietopiste, joka tukee kansainvälisiin, eri maista tulevien huipputason jalkapallojoukkueiden välisiin otteluihin liittyvää poliisitoimintaa. Tietopisteillä on seuraavat tehtävät:

  • kansainvälisen poliisiyhteistyön ja tietojenvaihdon yhteensovittaminen ja edistäminen
  • riskikannattajia koskevien tietojen jakaminen
  • kansallisten viranomaisten avustaminen tarpeen mukaan
  • maan omia seuroja ja maajoukkuetta koskevan riskianalyysin tekeminen ja sen jakaminen muiden EU-maiden kanssa.
 • Ennen jalkapallotapahtumaa, sen aikana ja sen jälkeen vaihdetaan seuraavia tietoja:

  • strategiset tiedot, jotka kuvaavat tapahtumaa sen kaikilta osin kiinnittäen erityistä huomiota tapahtumaan liittyviin turvallisuusriskeihin
  • operatiiviset tiedot, joiden perusteella saadaan kuva tapahtuman kulusta
  • taktiset tiedot, joiden perusteella voidaan toimia asianmukaisella tavalla järjestyksen ja turvallisuuden säilyttämiseksi, sekä palaute tapahtuman jälkeen.
 • Tiedot ovat luottamuksellisia, ja ne on toimitettava ajoissa. Henkilötietojen vaihdossa on noudatettava kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä.
 • Päätöstä 2002/348/YOS muutettiin vuonna 2007 päätöksellä 2007/412/YOS turvallisuudesta kansainvälisten jalkapallo-ottelujen yhteydessä.
 • Vuonna 2003 annetussa neuvoston päätöslauselmassa pyydetään EU-maita harkitsemaan mahdollisuutta kieltää aiemmin jalkapallotapahtumissa väkivallantekoihin syyllistyneiltä henkilöiltä pääsy jalkapallostadioneille. Pääsykielto voitaisiin laajentaa koskemaan myös muita EU-maita, ja sen rikkomisesta voitaisiin määrätä seuraamuksia.
 • Vuonna 1999 annettu EU:n jalkapallokäsikirja” eli alan kansainvälistä poliisiyhteistyötä koskeva käsikirja ”sisältää tietojenvaihdossa käytettävän asiakirjan mallin. Käsikirjaa on sittemmin muutettu 4. joulukuuta 2006, 3. kesäkuuta 2010 ja 29. marraskuuta 2016 annetuilla neuvoston päätöslauselmilla.
 • Käsikirjassa käsitellään seuraavia seikkoja:

  • tiedustelu
  • tunnustelu
  • poliisitarkkailijoiden tai tietolähteiden käyttö
  • väkijoukkojen hallinta
  • yhteydenpito kannattajiin ja tiedotusvälineisiin
  • ehdot, joiden puitteissa poliisit voivat suoraan avustaa poliisiviranomaisia toisessa maassa.
 • Euroopan komissio ja Euroopan jalkapalloliitto (UEFA) sopivat vuonna 2014 tekemässään päätöksessä lisäävänsä yhteistyötä ja vuoropuhelua sekä tehostavansa väkivallan torjumista jalkapallostadioneilla. Ne seuraavat edistymistä pitämällä korkean tason kokouksia vähintään kerran vuodessa.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätöstä on sovellettu 9. toukokuuta 2002 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2002/348/YOS, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2002, turvallisuudesta kansainvälisten jalkapallo-ottelujen yhteydessä (EYVL L 121, 8.5.2002, s. 1–3)

Direktiiviin 2002/348/YOS tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätöslauselma, annettu 17. marraskuuta 2003, pääsyn kieltämisestä jäsenvaltioissa kentille, joilla pelataan kansainvälisiä jalkapallo-otteluita (EUVL C 281, 22.11.2003, s. 1–2)

Neuvoston päätöslauselma ajantasaistetusta käsikirjasta, joka sisältää suosituksia sellaisten kansainvälisten jalkapallo-otteluiden, joissa on mukana vähintään yksi jäsenvaltio, yhteydessä esiintyvien väkivaltaisuuksien ja levottomuuksien ehkäisemisestä ja torjunnasta ja siihen liittyvästä kansainvälisestä poliisiyhteistyöstä (”EU:n jalkapallokäsikirja”) (EUVL C 444, 29.11.2016, s. 1–36)

Komission päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan jalkapalloliiton (UEFA) kanssa tehtävää yhteistyötä koskevasta järjestelystä (C(2014) 7378 final, 14.10.2014)

Viimeisin päivitys: 14.09.2017

Top